ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти

Jan 31st, 2016 | От | Category: обяви

едмет на поръчката: „Извършване на дейности по контрол и намаляване на популацията на бездомни кучетана територията на Община Балчик”
Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 01.02.2016 г.
Настоящата публична покана е публикувана под номер 9049773 сайта на АОП.
За въпроси и допълнителна информация: Мария Кунева – ст. инспектор – 0579 710 45
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса:
9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова – мл. експерт Община Балчик, тел. 0579 71046.

Оставете коментар