Послание за подкрепа за Страната на изгряващото слънце

Mar 24th, 2011 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Ми­ли хо­ра, не сте са­ми, све­тът е с Вас. Съ­п­ри­ча­с­т­ни сме с то­ва, ко­е­то Ви спо­ле­тя. Въз­хи­ща­ва­ме се на Ва­шия сто­и­ци­зъм, сми­ре­ност, сил­на во­ля и ам­би­ция  да про­дъл­жи­те на­пред с още по-го­ля­мо же­ла­ние за въз­ход.
Пред целия свят Вие слу­жи­те за при­мер. Дер­зай­те!
Го­с­по­ди, за­к­ри­ляй Япо­ния! Бъ­ди бли­зо до те­зи пре­к­ра­с­ни хо­ра, в то­зи тру­ден за тях мо­мент! Не­ка стра­на­та им се въ­зо­б­но­ви по-ско­ро и бъ­де при­мер за вси­ч­ки нас. Скър­бим за скъ­пи­те жер­т­ви и ще се мо­лим за жи­ви­те. При­е­ме­те на­ша­та ду­хо­в­на и мо­рал­на по­д­к­ре­па.Ако Бъл­гар­с­ки­ят чер­вен кръст по­е­ме ини­ци­а­ти­ва за съ­би­ра­не на по­мо­щи, ние ще се вклю­чим ак­ти­в­но.

Ме­ди­цин­с­ки пен­си­о­нер­с­ки клуб „Здра­ве”

Коментарите са затворени.