ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

Jan 31st, 2016 | От | Category: обяви

Balchik_logo

Предмет: „Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Балчик, по обособени позиции”

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00479-2016-0001
КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения: До 16:00 часа на 19.02.2016 г.
КРАЕН СРОК за подаване на оферти: До 16:00 часа на 29.02.2016 г.
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ: 10:00 часа на 1.03.2016 г.
За въпроси и допълнителна информация: Емил Раданов – ст. специалист ИДК – 0579 71064
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса:
9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова – мл. експерт Община Балчик, тел. 0579 71046.

Оставете коментар