ОБЯВЛЕНИЕ за изработен ПУП

Jan 31st, 2016 | От | Category: обяви

Balchik_logo

На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ Община Балчик обявява на заинтересуваните собственици, че е изработен ПУП-ПП за електропровод “BЛ 110 кV п/ст “Каварна” до стълб 12 от ВЛ 110 кV “Нектар” от п/ст “Варна север” трасето преминава през землищата на с. Кранево, с. Рогачево, с. Оброчище, с. Бобовец, гр. Балчик, с. Царичино и с. Гурково в Община Балчик.
Проектът се намира в отдел “ТСУОС” при Община Балчик.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване в “Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПУП-ПП към Община Балчик.

Оставете коментар