ОБЩИНА БАЛЧИК На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 90 и 91 от КТ, във връзка с чл. 18a, ал.1 от Закона за социално подпомагане и Заповед № 41/18.01.2016 г. на кмета на Община Балчик

Jan 31st, 2016 | От | Category: обяви

Balchik_logo

О Б Я В Я В А :
конкурс за заемане на длъжността “Управител на ЦНСТ Балчик”

1. Кратко описание на длъжността:
Управителят на услугата Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) Балчик управлява всички дейности в услугата, която предоставя 24-часова грижа и подкрепа на деца/младежи без увреждания, лишени от родителска грижа. Основна цел на услугата е да гарантира спазването на правата на децата, да повиши качеството им на живот и да ги подготви за самостоятелен живот. Управителят на услугата:
– Носи отговорност за всички аспекти, свързани с функциониране на ЦНСТ, в съответствие с утвърдените стандарти и критерии за услуги в общността, като използва ресурсите честно, ефективно и в най-добрия интерес на децата;
– Насърчава създаването на семеен тип среда в цялата услуга, която позволява на потребителите да развият пълния си потенциал; гарантира поддържането на отлични условия за грижа и подкрепа на децата, зачитане на мнението им и задоволяване на индивидуалните им потребности.
– Представлява услугата пред местни и регионални власти, неправителствени организации, пред медиите и местната общност.
2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1. Да са български граждани.; 2. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата.; 3. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение” по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.; 4. Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „магистър” или „бакалавър”; 5. Да притежават специалност от професионално направление „психология”, „социални дейности”, „педагогика”, или еквивалентна.; 6. Кандидатите за длъжността да имат професионален опит – изисква се 1 година трудов стаж по съответната специалност; 7. Да притежават компютърни компетенции.; 8. Опит и познания в областта на социалните услуги и работата с деца е предимство.
3. Начин на провеждане на конкурса. Конкурсът се провежда в два етапа:
1. Първи етап – комисия разглежда и проверява подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността
2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.
Интервюто се провежда от комисия, която има за цел да установи мотивите и очакванията от работата, нагласите за работа с деца и осигуряване на грижа в среда, близка до семейната, както и професионалните компетенции и умения – познаване и ползване на нормативните актове, управленска компетентност, организационна компетентност, комуникативна компетентност.
4. Необходими документи за участие в конкурса (приложения (zip)):
– Заявление за участие в конкурса, адресирано до кмета на община Балчик, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността /Приложение №1/; – Копие на документ за самоличност; – Професионална автобиография /Приложение №2/; – Копие от диплома за завършена степен и специалност на висшето образование; – Копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина; – Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред да от правото да заема длъжността за която кандидатства – по образец /Приложение №3/; – Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата); – Други приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./. Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
5. Вид правоотношение: Трудово, по Кодекса на труда, срок на трудовото правоотношение – безсрочно.
6. Място и срок за подаване на документите:
Документите се подават лично на следния адрес: гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Информационен център, Гише № 4, всеки работен ден от 8,00 ч. до 12,00 часа и от 12,30 до 16,30 часа.
Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите, определени да приемат документите.
При приемане на документите на кандидатите се предоставя длъжностната характеристика за длъжността „Управител на ЦНСТ Балчик”.
Краен срок за подаване на документите: 27.01.2016 г., 16,00 часа
За информация: Отдел „Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности”, телефон 0579 710 52; 0895554020.

Оставете коментар