О Б Я В Л Е Н И Е за изработен ПУП за електропровод

Jan 31st, 2016 | От | Category: обяви

Balchik_logo

На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ Община Балчик обявява на заинтересуваните собственици, че e изработен ПУП-ПП за електропровод “Изместване на част от съществуващата ВЛ 110 кV “Момчил” в участъка от стълб № 7 до стълб № 27 по ново трасе одобрено за бъдещата нова ВЛ 110 кV п/ст “Варна север” – п/ст “Каварна” находящо се в землището на с.Оброчище Община Балчик.
Проекта се намира в отдел “ТСУОС” при Община Балчик.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване в “Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПУП-ПП към Община Балчик.

Оставете коментар