П О К А Н А ЗА СЕСИЯ

Jan 31st, 2016 | От | Category: ДРУГИ

а основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28 януари 2016 година от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния
Д н е в е н р е д:
1. Предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Балчик през 2016 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
2. Приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2016 година и тригодишната прогноза 2016-2018 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
3. Определяне представител на Община Балчик за участие в заседанията на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Добрич.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
4. Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „ЦНСТ – Балчик”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0033-С0001, процедура »Да не изоставяме нито едно дете», сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, финансиран от ОП “РЧР”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
5. Финансиране на разхода за ДДС на НЧ ”Свобода 1897” с.Гурково за проект ”Съхраняване и опазване на природата в рибарската област”.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
6. Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Ефективна общинска администрация Балчик” финансово подкрепен от ОП “Административен капацитет” по Договор за безвъзмездна финансова помощ за БФП № М 13-22-109/13.08.2014 г., сключен между Община Балчик и Министерство на финансите.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
7. Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект„ Осигуряване на топъл обяд” финансово подкрепен от ОП“РЧР” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2014BG05FMOP001-03.01-18-C001 » сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика, АСП.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
8. Предложение за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.7.120 по кадастралната карта на град Балчик, за поставяне на рекламно- информационен елемент.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
9. Предложение за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.87.131 по кадастралната карта на град Балчик, за поставяне на рекламно- информационен елемент.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
10. Прекратяване на съсобственост между община Балчик и Ценка Колева, по отношение на ПИ № 39459.502.271 по кадастралната карта на с. Кранево.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
11. Предложение за избиране на Дружество за приключване на счетоводната година на „Търговски център – Кранево” ЕАД.
Вносител: Атанас Атанасов – председател на ПКБФЕЕ
12. Предложение за отмяна на т. 1 на Решение 38 по Протокол № 5, прието на заседание на Общински съвет – Балчик от 17.12.2015 година.
Вносител: Атанас Жечев – председател на ОбС
13. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на 33 броя помещения, тип „контейнер”, за съхранение на риболовен инвентар.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
14. Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите – общинска собственост по реда на чл.37о от ЗСПЗЗ
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
15. Предложение за отпускане на финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
16. Разни

Атанас Жечев Георгиев,
Председател на ОбС-Балчик

Оставете коментар