Заповед за прекратяване на туристически обекти

Jan 24th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

Balchik_logo

3 А П О В Е Д № 23

от 06.01.2016 г
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.133, ал.2, чл.137, ал.1, т.1 и §5, ал.1, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за туризма (обн.ДВ, бр.30/26.03.2013 г., посл. изм.ДВ.бр.79/13.10.2015 г.), и Решение на Общинската експертна комисия по категоризиране на туристически обекти по протокол №18/05.11.2015 г., реших
НАРЕЖДАМ: В съответствие с чл.137, ал.1, т.1 от ЗТ и неизпълнение на задължението по § 5, ал.1, т.2 от ПЗР на същия закон,
П Р Е К Р А Т Я В А М категорията на следните туристически обекти:

pix2_2 pix2_3 pix2_4 pix2_5 pix2_6

На основание чл.137, ал.3 от Закона за туризма нова категория на обектите се определя по реда на чл.129.
Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение, да се публикува в сайта на общината, местния печат и да се обяви на видно място в сградата на ОбА – гр. Балчик.
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на
Община Балчик

Оставете коментар