Конкурс за отдаване под наем на стоматологични кабинети

Jan 24th, 2016 | От | Category: обяви

Balchik_logo

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59 на ОбС – Балчик, Решение № 33 по Протокол № 5 от 17.12.2015 г. на ОбС – Балчик и Заповед № 29/2016 г. на Кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно предназначението си стоматологични кабинети, разположени в “Медицински център І” ЕООД – публична общинска собственост, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 г., намиращ се на ул. “Д – р Златко Петков”, гр. Балчик, както следва :
1.1. помещение, представляващо стоматологичен кабинет № 113 с площ от 23 м2, находящ се в „МЦ І” ЕООД – публична общинска собственост, гр. Балчик.
1.2. помещение, представляващо стоматологичен кабинет № 111 с площ от 15 м2, находящ се в „МЦ І” ЕООД – публична общинска собственост, гр. Балчик.
2. Цел на конкурса : отдаване под наем на стоматологични кабинети.
3. Начални годишни наемна цена : по т. 1.1 88,32 лв. /осемдесет и осем лева и тридесет и две стотинки/, без ДДС. по т.1.2. 57,60 лв. /петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/, без ДДС, съгл. чл. 102 /4/ от Закона за лечебните заведения.
4. Срок на договора – 5 (пет) години от датата на сключване на договора.
5. Допускане до конкурса : До участие в публично оповестен неприсъствен конкурс се допускат кандидати, които са:
5.1. регистрирани по смисъла на Търговския закон.
5.2. да спазват предмет на дейност – осъществяване на индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина
5.3. да използват горепосочените имоти, като стоматологични кабинети и да не променят предназначението на наетите помещения. Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 14.01.2016 г. до 29.01.2016 г. на касата на ОбА – Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие е 29.01.2016 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик, адрес пл.”21-септември” № 6.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел “Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности”, стая № 105.
За справки: тел. 7-10-54 – Веселина Маринова

Оставете коментар