1 година Училищен електронен вестник на СОУ “Хр. Ботев” Балчик

Mar 24th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

/www.soubalchik.com/

На 22 март в ки­но­за­ла­та на СОУ „Хри­с­то Бо­тев” в при­я­тел­с­ка ат­мо­с­фе­ра се от­п­ра­з­ну­ва 1 го­ди­на от съ­з­да­ва­не­то на еле­к­т­рон­ния учи­ли­щен ве­с­т­ник. Йо­а­на Па­в­ло­ва пре­д­с­та­ви ре­да­к­ци­он­ния съ­с­тав, ру­б­ри­ки­те на ве­с­т­ни­ка и раз­ка­за ин­те­ре­с­ни слу­ч­ки от спи­с­ва­не­то му. Учи­тел­ки­те Ма­ри­не­ла Да­не­ва и Ро­си­ца Ве­ли­ко­ва спо­де­ли­ха ра­до­с­ти­те си и въл­не­ни­я­та око­ло съ­з­да­ва­не­то на учи­ли­щ­ния ве­с­т­ник и бла­го­да­ри­ха на вси­ч­ки, ко­и­то са спо­мо­г­на­ли за не­го­во­то ут­вър­ж­да­ва­не и най-ве­че на ди­ре­к­то­ра Стой­ка Вла­до­ва, ко­я­то е ис­тин­с­ки­ят ини­ци­а­тор за не­го­во­то съ­з­да­ва­не и съ­ще­с­т­ву­ва­не. Тя съ­що взе ду­ма­та и по­д­чер­та кол­ко мно­го труд и ен­ту­си­а­зъм са ну­ж­ни, за да се ре­а­ли­зи­ра то­зи про­ект.
На ро­ж­де­ния ден при­съ­с­т­ва­ха мно­го го­с­ти и при­я­те­ли на ве­с­т­ни­ка – Ал­бе­на Ива­но­ва, ко­я­то пре­д­ло­жи уче­ни­ци­те да от­к­ри­ят ко­лон­ка в об­щин­с­кия ве­с­т­ник „Бал­чик” с ин­те­ре­с­ни мо­мен­ти от учи­ли­щ­ния жи­вот. Пре­д­с­та­ви­те­лят на ве­с­т­ник „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” Юли­та Хри­с­то­ва же­лае дъл­го­ле­тие на учи­ли­щ­ния ве­с­т­ник, кой­то от та­зи го­ди­на ще из­ли­за под име­то „Обе­к­тив_но” и от не­го ще оча­к­ва­ме мла­до жур­на­ли­с­ти­че­с­ко по­пъл­не­ние.

След из­ка­з­ва­ни­я­та на мно­го от при­съ­с­т­ва­щи­те бе­ше тър­же­с­т­ве­но вне­се­на ог­ром­на­та тор­та, из­ра­бо­те­на по по­ръ­ч­ка в сла­д­кар­ни­ца „Шо­ко­ли­но”, с ко­я­то се от­бе­ля­за го­ди­ш­ни­на­та на ве­с­т­ни­ка.

Фо­то: Ал­тер МУ­ЗА­ФЕР


Коментарите са затворени.