СЪОБЩЕНИЕ За подновяване категоризацията на туристически обекти

Jan 11th, 2016 | От | Category: ДРУГИ

ОБЩИНА БАЛЧИК уведомява всички, които стопанисват места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, че на основание чл.133, ал.2 от Закона за туризма (в сила от 26 март 2013 г., посл. изм. ДВ бр.79 от 13.10.2015 г.) срока на издадените удостоверения за определена категория на туристически обекти е 5 (пет) години.
В изпълнение на &5, ал.1, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби, подновяването на категорията на категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 година ще се извърши през 2016 г. и е необходимо да се подаде заявление за подновяване на категорията (списъкът е публикуван на страницата на общината).
В случай, че не бъде отправено искане, категоризацията ще се счита за невалидна, което ще бъде отразено в консолидирания национален туристически регистър.

Оставете коментар