ПРОТОКОЛ № 5 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 17 декември 2015 година

Jan 11th, 2016 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред:
Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
Вносител: Иванка Бързакова – общински съветник
РЕШЕНИЕ 28: На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, общинският съвет РЕШИ: 1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет АТАНАС ЖЕЧЕВ ГЕОРГИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ 2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ КОЛЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По втора точка от дневния ред:
Избиране на общински съветник за представител в Областния съвет за развитие на област Добрич
Вносител: Николай Колев – общински съветник
РЕШЕНИЕ 29: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за регионално развитие и чл. 62, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за регионално развитие, общински съвет Балчик определя Илиян Стефанов Станоев за представител в Областния съвет за развитие на област Добрич. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, Илиян Станоев не гласува
По трета точка от дневния ред:
Утвърждаване на нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ).
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 30: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУЖВГМЖСВ/, както и във връзка с дадените указания с входящ за Община Балчик №03-06-6/10.11.2015г. от Изпълнителния орган на Националния компенсационен жилищен фонд към Министерски съвет, Общински съвет- гр. Балчик реши:
І. Сформира състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ: Председател: Марияна Ангелова- главен секретар на Община Балчик, тел.: 0579 71034 Секретар: Елена Петрова Петкова- ст. специалист ОС при ОбА, тел.: 057971041
Членове: 1. Женя Манолова Македонова- гл. юрисконсулт на ОбА, тел.:: 057971036;
2. Веселина Маринова Великова- главен специалист в отдел “СС”, тел.: 057971054
3. Любомир Николов Лефтеров – ст. спец секретар на МКБППМН, тел.: 05794110
4. Ивелин Пейчев Ройдев – общински съветник
5. Стефан Панайотов Диков – общински съветник
ІІ. Определя срок на работата на комисията до приключване мандата на настоящия Общински съвет- гр. Балчик.
ІІІ. Оправомощава кмета на Община Балчик да представи за утвърждаване приетото решение в Националния компенсационен жилищен фонд към Министерски съвет- гр. София. Присъстващи в залата 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четвърта точка от дневния ред:
Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2016 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 31: На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, общински съвет Балчик РЕШИ: 1. Одобрява разходите за 2016 година за всяка от дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, съгласно приложена План-сметка за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ в размер на 4 664 880 лева Присъстващи в залата 21 общински съветници, гласували 15 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 5 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По пета точка от дневния ред:
Даване на съгласие за удължаване на срока на ликвидация на СНЦ „Управление на отпадъците – регион Добрич” с още 1 година – до 31.12.2016 г. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 32: Общински съвет Балчик на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с реализация на проект: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“: 1. Дава съгласие за удължаване на срока на ликвидация на СНЦ „Управление на отпадъците – регион Добрич” с още 1 година – до 31.12.2016 г. 2. Упълномощава ликвидатора да внесе съответните документи за вписване на горното обстоятелство. Присъстващи в залата 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шеста точка от дневния ред:
Предложение за отдаване под наем на 2 броя помещения (стоматологични кабинети), находящи се в „МЦ І” Балчик, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 33: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., изменено и допълнено с решение № 531/27.02.2014 г., общински съвет Балчик дава съгласието си: 1.1. помещение, представляващо стоматологичен кабинет № 113 с площ от 23 м2, находящ се в „МЦ I” ЕООД – публична общинска собственост, гр. Балчик, ул. „Д-р Златко Петков” № 1; 1.2. помещение, представляващо стоматологичен кабинет № 111 с площ от 15 м2, находящ се в „МЦ I” ЕООД – публична общинска собственост, гр. Балчик, ул. „Д-р Златко Петков” № 1; да бъдат отдадени под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс. 2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на: – по т. 1. 88,32 лв. /осемдесет и осем лева и тридесет и две стотинки/, без ДДС. – по т. 2. 57,60 лв. /петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/, без ДДС. Наемната цена на кабинетите е определена по чл. 102 от Закона за лечебните заведения. 3. Кандидатите за участие е необходимо да са завършили висше образование по дентална медицина и да са регистрирани в Търговският регистър. Същите следва да спазват предмета на дейност, а именно индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина и да не променят предназначението на наетите кабинети. Кандидатите могат да участват само за един от горе посочените имоти. 4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението Присъстващи в залата 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седма точка от дневния ред:
Предложение за отдаване под наем на медицински кабинети и манипулационни, находящи се в „МЦ І” гр. Балчик, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 34: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с решение 238/27.02.2009 г., изм. и доп. с реш. 531/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:
1. Чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за срок от 5 /пет/ години, да бъдат отдадени под наем, съгласно предназначението си медицински кабинети и манипулационни, разположени на първи и втори етаж в “Медицински център І” ЕООД – публична общинска собственост, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 г., намиращ се на ул. “Д – р Златко Петков”, гр. Балчик, както следва : Медицински кабинет № 223 с площ 24 м2 на 2 етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,50 м2, разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ : 34,57 м2. Медицински кабинет № 105 с площ 13,96 м2 на 1 етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,50 м2, разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ : 24,53 м2. Медицински кабинет № 202 с площ 19 м2 на 2 етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,50 м2, разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ : 29,57 м2. Медицински кабинет № 104 с площ 22 м2 на 1 етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,50 м2, разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ : 32,57 м2. Медицински кабинет № 220 с площ 22 м2 на 2 етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,50 м2, разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ : 32,57 м2. Медицински кабинет № 221 с площ 24 м2 на 2 етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,50 м2, разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ : 34,57 м2. Медицински кабинет № 222 с площ 24 м2 на 2 етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,50 м2, разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ : 34,57 м2. 2. Утвърждава начални годишни наемни цени на горепосочените имоти при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на : 132.75 лв. /сто тридесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/, без ДДС. 94,20 лв. /деветдесет и четири лева и двадесет стотинки/, без ДДС. 113,55 лв. /сто и тринадесет лева и петдесет и пет стотинки/, без ДДС. 125,07 лв. /сто двадесет и пет лева и седем стотинки/, без ДДС. 125,07 лв. /сто двадесет и пет лева и седем стотинки/, без ДДС. 132,75 лв. /сто тридесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/, без ДДС. 132,75 лв. /сто тридесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/, без ДДС, съгл. чл. 102 /4/ от Закона за лечебните заведения. 3. В конкурса могат да вземат участие кандидати, които : 3.1. са регистрирани по ТЗ. 3.2. спазват предмет на дейност – осъществяване на извънболнична, индивидуална, първична медицинска помощ. 3.3. да използват горепосочените имоти, като медицински кабинети и манипулационни и да не променят предназначението на наетите помещения. 4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението. Присъстващи в залата 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осма точка от дневния ред:
Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия.
Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 35: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 4, т. З от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, чл. 92 от Кодекса за социалното осигуряване, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БАЛЧИК РЕШИ: 1. Дава съгласието си да бъде внесено предложение чрез НОИ до Министерски съвет на РБ за отпускане на персонална пенсия по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на следното лице, а именно: Ивана Йорданова Добрева, ЕГН ***** с адрес: с. Оброчище, община Балчик, от майката и законен представител Станка Иванова Стефанова, ЕГН *****, постоянен адрес: с. Оброчище, община Балчик, в качеството на наследник на починалия Йордан Добрев Георгиев, за който не са били налице изискванията за придобиване на право на пенсия по КСО и не отговаря на условия за отпускане на какъвто и да е друг вид пенсия, съгласно българското законодателство. 2. Да бъдат уведомени заинтересованите лица за настоящето решение. Присъстващи в залата 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По девета точка от дневния ред:
Предложение за отпускане на финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД РЕШЕНИЕ 36: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови средства, както следва: 1. Николай Мирчев Тодоров от с. Оброчище, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. 2. Рушен Хасанова Османова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. 3. Христина Георгиева Грудева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. 4. Василка Димитрова Джамбазова от с. Църква, за лечение на съпруга й Димитър Костадинов Джамбазов, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. 5. Соня Славова Йорданова от с. Оброчище, за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да бъдат получени от кмета на с. Оброчище. 6. Димитър Мирчев Тодоров от с. Оброчище, за лечение, в размер на 100.00 (сто) лева. Средствата да бъдат получени от кмета на с. Оброчище. 7. Цонко Василев Филипов от с. Оброчище, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. 8. Диана Христова Костадинова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева. 9. Февзун Реджебов Рамаданов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева. 10. Асен Иванов Атанасов от с. Преспа, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да бъдат получени от Красимир Михайлов Маджаров с пълномощно. 11. Димитър Митков Славов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева. 12. Асен Ангелов Чапаев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева. 13. Гюлденур Хасан Мустафа от с. Дъбрава, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. 14. Венцислав Георгиев Асенов от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева. Средствата да бъдат получени от кмета на с. Оброчище. 15. Йорданка Димитрова Мирчева от с. Безводица, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. 16. Стоянка Жекова Христова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. 17. Милена Раданова Илиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. 18. Айше Неджиб Али от с. Дъбрава от с. Дъбрава, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Дъбрава. 19. Дилек Бейханова Ибрямова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. 20. Иванка Тонева Вълева от гр. Балчик, за подпомагане лечението на Йордан Русев Вълев, в размер на 200.00 (двеста) лева. 21. Александър Стоянов Славчев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. 22. Христо Иванов Темелков от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500.00 (петстотин) лева. Присъстващи в залата 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 

По десета точка от дневния ред:
Предложение за приемане на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 37: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 11, ал. 3 предложение второ от ЗНА, общински съвет Балчик РЕШИ: НЕ приема изменения и допълнения в действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик Присъстващи в залата 21 общински съветници, гласували 0 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 20 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По единадесета точка от дневния ред:
Предложение за утвърждаване на социални придобивки за бюджетната 2016 година. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 38: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик реши: 1. Утвърждава средства за работно облекло за календарната /бюджетна/ 2016 г., изплащани като парични възнаграждения /без персонала на държавна издръжка зает в сферата на образованието вкл. и тия на делегиран бюджет/, както следва : а/ съгласно чл.40 от Закона за държавния служител и чл.28, ал.1 от Наредбата за служебното положение на държавните служители – за ръководни длъжности – 300 лв. – за експертни длъжности – 300 лв. б/ за персонала, зает по трудово правоотношение – 300 лв.
2. Одобрява на основание ПМС № 8 / 16.01.2015 г, през 2016 г. за сметка на собствени местни приходи да се поемат разходите за погребения на ветерани от войните, социално слаби, самотни граждани /без близки/, безпризорни граждани, регистрирани в Дирекция “Социално подпомагане” или граждани с доказан от съответната комисия социален статус под праговете за бедност и са без никакви доходи. Разходите да се възстановяват до утвърдените размери в действащата Наредба за местни такси и услуги на Община Балчик. 3. Утвърждава закупуването на карти за вътрешноградски транспорт и в района на вилна зона до спирка “Орехите” за периода от месец януари до месец декември /включително/ на всички пенсионери и инвалидите с трайна нетрудоспособност със и над 50%, с постоянен адрес на територията на община Балчик, със 70% /седемдесет процентно/ намаление на цената. Реда за осъществяване на целия процес по реализацията на услугата се определя със заповед на кмета на общината. 4. Утвърждава закупуването на карти през 2016 година за междуградски транспорт от всяко населено място на общината до гр. Балчик и обратно, за ползване от пенсионери и социално слаби жители, както следва: за кметство Оброчище – 3 броя карти, за всички останали кметства и кметско наместничество по 1 карта. 5. Задължава Кмета на Общината да предприеме необходимите последващи действия за изпълнение на решението на Общински съвет. Присъстващи в залата 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По дванадесета точка от дневния ред:
Предложение за отмяна на Решение 27 по Протокол № 4, прието на заседание на Общински съвет – Балчик от 30.11.2015 година. Вносител: Атанас Жечев – председател на ОбС
РЕШЕНИЕ 39: І. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; Заповед АдК-04-17 от 09.12.2015 година на Областен управител на област Добрич, общински съвет – Балчик отменя Решение 27 по Протокол № 4, прието на заседание на Общински съвет – Балчик от 30.11.2015 година. Присъстващи в залата 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Атанас Жечев,
председател на ОбС Балчик

Оставете коментар