ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК

Dec 21st, 2015 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 17 декември 2015 година от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния
Д н е в е н р е д:
1. Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Вносител: Иванка Бързакова – общински съветник
2. Избиране на общински съветник за представител в Областния съвет за развитие на област Добрич Вносител: Николай Колев – общински съветник
3. Утвърждаване на нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ). Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
4. Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2016 година. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
5. Даване на съгласие за удължаване на срока на ликвидация на СНЦ „Управление на отпадъците – регион Добрич” с още 1 година – до 31.12.2016 г. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
6. Предложение за отдаване под наем на 2 броя помещения (стоматологични кабинети), находящи се в „МЦ І” Балчик, чрез провеждане на публично оповестен конкурс. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
7. Предложение за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – ПИ № 02508.7.120, за поставяне на 1 брой рекламно информационен елемент, чрез провеждане на публично оповестен конкурс. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
8. Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия. Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
9. Предложение за отпускане на финансови помощи. Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
10. Предложение за приемане на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
Атанас Жечев Георгиев,
Председател
ОбС-Балчик

Оставете коментар