Клуб “Хинап” се весели

Mar 22nd, 2011 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

До­б­ру­джа пя, тан­цу­ва и се ве­се­ли на 12 март в ре­с­то­рант „Ло­тос”. 180 пре­д­с­та­ви­те­ли на об­щин­с­ки­те клу­бо­ве на хо­ра­та с дъл­го­т­рай­ни ув­ре­ж­да­ния го­с­ту­ва­ха на Бал­чик, по­ка­не­ни от бал­чи­ш­кия клуб „Хи­нап”.

Тук бя­ха гру­пи от Тер­вел, До­б­рич, Г.То­ше­во, Че­ло­пе­че­не и Бо­жу­рец, Вар­на. С хляб и сол и за­ки­че­ни с мар­те­ни­ци от бал­чи­ш­ка­та Ба­ба Мар­та и не­й­ни­те съ­т­ру­д­ни­ч­ки, го­с­ти­те бя­ха ра­ду­ш­но по­с­ре­щ­на­ти и на­с­та­не­ни.
Тър­же­с­т­во­то бе спо­лу­ч­ли­во обя­ве­но от Д.Ма­ле­ва, пре­д­се­да­тел на клуб „Хи­нап”, ка­то пет в ед­но – пра­з­ну­ва се 1 март, 3 март, 8 март, Три­фон За­ре­зан, Пър­ва про­лет.
По­з­д­ра­в­ле­ние към при­съ­с­т­ва­щи­те от име­то на Об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция по­д­не­се Га­ли­на Не­дел­че­ва, ко­я­то с ху­ба­ви­те по­же­ла­ния за здра­ве, си­ли и на­с­т­ро­е­ние към хо­ра­та в не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние, на­по­м­ни за пре­д­с­то­я­щия им кон­г­рес през есен­та, къ­де­то те­х­ни­те ис­ка­ния и про­б­ле­ми тря­б­ва да на­ме­рят до­с­той­ни ре­ше­ния.
Пра­з­ни­кът за­по­ч­на с кра­сив ри­ту­ал – мор­с­ко кръ­ще­ние на клу­ба от Тер­вел с име­то „Дел­фин” и с по­же­ла­ние за бли­з­ко­то им съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во с клуб „Хи­нап” /на­ли дел­фи­ни­те хо­дят по двой­ки/.
Тър­же­с­т­во­то про­дъл­жи с бо­га­та про­г­ра­ма, пре­д­с­та­ве­на от вси­ч­ки го­с­ту­ва­щи клу­бо­ве. За­по­ч­на се с кон­курс за Ба­ба Мар­та. И мно­го тру­д­но бе­ше за зри­те­ли­те да из­бе­рат най-ори­ги­нал­на­та. Че­ло­пе­чен­с­ка­та Ба­ба Мар­та, об­ле­че­на с ху­ба­ва до­б­ру­джан­с­ка но­сия, дър­же­ше ко­ш­ни­ца с щър­кел, пре­ме­т­на­ла тор­ба с бе­бе на гър­ба. То­ше­в­с­ка­та до­не­се ори­ги­нал­на ко­ш­ни­ца, из­пе­че­на от те­с­то и с ли­ка на Бо­го­ро­ди­ца. Сръ­ч­на­та Ба­ба Мар­та от Бо­жу­ри­ще бе­ше из­п­ле­ла де­ко­ра­ти­в­ни цве­тя от мар­те­ни­ци – от ху­ба­ви, по-ху­ба­ви. До­б­рич съ­що до­не­се цве­те с кра­си­ви мар­те­ни­ци. А Бал­чи­ш­ка­та Ба­ба Мар­та / Де­с­пи­на Ма­ри­но­ва/, об­ле­че­на в си­ньо и бя­ло, на­ме­т­на­та с мре­жи, до­не­се за вси­ч­ки то­ку-що из­ва­де­ни от мо­ре­то чер­ве­но – бе­ли из­п­ле­те­ни ри­б­ки вър­ху зе­ле­ни клон­ки, об­ки­че­ни с кра­си­ви мар­те­ни­ци, с обич на­п­ра­ве­ни от бал­чи­к­лий­ки за го­с­ти­те. А ри­б­ки­те тря­б­ва­ше да из­пъл­ня­ват по три же­ла­ния. Та­зи Ба­ба Мар­та раз­ка­за ув­ле­ка­тел­но ле­ген­да­та за мар­те­ни­ца­та, свър­за­на с ис­то­ри­я­та ни от вре­ме­то на Ас­па­рух, ко­га­то мал­ка­та пти­ч­ка на­ша­ри­ла бя­ло­то кон­че с кръ­в­та от кра­че­то си, но за­не­с­ла ве­ст­та за кра­си­ва­та и пло­до­ро­д­на зе­мя, ста­на­ла ро­ди­на­та Бъл­га­рия.
А кол­ко ап­ло­ди­с­мен­ти пре­ди­з­ви­ка кра­не­в­с­ка­та Ба­ба Мар­та /Цве­та Узу­но­ва/, до­ш­ла на им­п­ро­ви­зи­ра­но кон­че /на­ли е То­до­ро­в­ден, тя пре­ми­на сил­но на га­лоп и по­з­д­ра­ви имен­ни­ци­те/. Че­ло­пе­чен­ци, ка­к­то ви­на­ги мно­го ак­ти­в­ни, пре­д­с­та­ви­ха Пи­жо и Пен­да. Не бе­ше за­б­ра­вен и Три­фон За­ре­зан, оли­це­т­во­рен спо­лу­ч­ли­во от бал­чи­к­ли­я­та Ми­льо Об­ре­те­нов, кой­то по­ка­за ри­ту­а­ла за­ря­з­ва­не на ло­зя­та.
С мно­го въл­не­ния бя­ха ре­ци­ти­ра­ни сти­хо­ве – за май­ка­та, за лю­би­ма­та, за ро­ди­на­та. С две ху­ба­ви на­ро­д­ни пе­с­ни бя­ха по­з­д­ра­ве­ни вси­ч­ки от на­ро­д­ни­те пе­ви­ци Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва от Бал­чик и Гер­ги­на Ива­но­ва от Тер­вел. Въз­хи­ще­ние и въз­торг пре­ди­з­ви­ка у вси­ч­ки мал­ки­ят Але­к­сан­дър Та­нев, кой­то пя не­ве­ро­я­т­но ар­ти­с­ти­ч­но, но и с гор­дост за­я­ви, че е от ІІІ „а” клас на ОУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий”. Ди­ре­к­то­рът на не­го­во­то учи­ли­ще, ви­на­ги от­зо­ва­ва­щи­ят се на пра­з­ни­ци­те на клуб „Хи­нап” Ста­ни­с­лав Ни­ко­лов из­пъл­ни пре­к­ра­с­ни хи­то­ве. Не­ве­ли­на Ге­ор­ги­е­ва, ръ­ко­во­ди­тел на две­те пе­в­че­с­ки гру­пи към клуб „Хи­нап” от­но­во ни по­ра­зи с та­лан­та да ни ве­се­ли и да пее лю­би­ми на­ро­д­ни пе­с­ни. Тя е по­с­ла­ник на до­б­ра во­ля ме­ж­ду Ка­вар­на и Бал­чик. Ин­те­ре­с­ни­те изя­ви бя­ха спра­ве­д­ли­во на­г­ра­де­ни от Дим­ка Ма­ле­ва и жу­ри­то: Зла­т­на пан­то­ф­ка за Че­ло­пе­че­не; сре­бър­на кър­па за Тер­вел; Би­тов цър­вул за Г.То­ше­во; ка­к­то и мно­го за­ве­ща­ни край­б­ре­ж­ни зе­ми от вар­на до Бал­чик, Ка­вар­на и Ша­б­ла.
Не­се­к­ва­що ве­се­лие от тан­ци, пе­с­ни, сти­хо­ве, ху­мор, въл­не­ния, емо­ции – то­ва бе ат­мо­с­фе­ра­та в ре­с­то­рант „Ло­тос”, къ­де­то об­с­лу­ж­ва­щи­ят пер­со­нал се спра­ви от­ли­ч­но с ме­ню­то и ор­га­ни­за­ци­я­та на обя­да. На­к­рая пре­д­се­да­те­лят на до­б­ри­ч­кия клуб на ин­ва­ли­ди­те Олег Те­мел­ков по­ка­ни вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи, в съ­щия съ­с­тав до­го­ди­на да по­с­ре­щ­нат в До­б­рич То­до­ро­в­ден.

Мария АНДРЕЕВА

Коментарите са затворени.