Слънчева мартенска усмивка

Mar 22nd, 2011 | От | Category: ПОЗИЦИИ

Слън­че­ва ус­ми­в­ка за­сия в мар­тен­с­кия ден  и край­б­ре­ж­на­та алея в Бал­чик се ожи­ви. Си­ни­те во­ди на мо­ре­то га­ле­ха ка­мен­ния бряг ти­хо, спо­кой­но и не­ж­но. Жи­ва му­зи­ка се чу­ва­ше от ре­с­то­ран­та, ко­я­то при­по­в­ди­га­ше пра­з­ни­ч­но­то на­с­т­ро­е­ние на хо­ра­та. На вхо­д­на­та вра­та с то­п­ла по­га­ча и ша­ре­на сол бал­чи­к­лии по­с­ре­ща­ха при­я­те­ли от клу­бо­ве­те на ин­ва­ли­ди­те от До­б­рич, Вар­на, Ге­не­рал То­ше­во, Ка­ра­пе­лит, Бо­жу­рец и Че­ло­пе­че­не. Ор­га­ни­за­ци­я­та бе­ше пер­фе­к­т­на, стил­на и кра­си­ва – са­мо ед­на же­на мо­же­ше да на­п­ра­ви то­ва, пре­д­се­да­тел­ка­та на клуб „ Хи­нап” гр. Бал­чик – г-жа Дим­ка Ма­ле­ва.
Сре­ща­та бе­ше по­с­ве­те­на на пре­д­с­то­я­щия кон­г­рес на ин­ва­ли­ди­те. Спо­де­ля­ха об­мя­на  на ра­бо­та­та. Го­с­ти и до­ма­ки­ни ре­ци­ти­ра­ха свои сти­хо­ве. Пя­ха пе­с­ни. Пре­пъл­не­на­та за­ла се из­пъ­с­т­ри с хо­ра от раз­ли­ч­ни гра­до­ве и се­ла. Тро­га­тел­на бе­ше сре­ща­та на на­ша­та ма­са. Же­на от Бал­чик раз­по­з­на сво­и­те дру­гар­че­та от де­т­с­т­во­то, с ко­и­то са иг­ра­е­ли и па­лу­ва­ли по ли­ва­ди­те на Ка­ра­пе­лит и съ­се­д­ни­те дво­ро­ве. Про­съл­зи­ха се очи­те на по­ра­с­на­ли­те мо­ми­че­та и мом­че­та, ве­че ба­би и дя­до­в­ци, с мно­го сре­б­ро в ко­си­те, по­мъ­д­ре­ли.
Слън­че­ва­та Не­ве­ли­на, му­зи­ка­лен ръ­ко­во­ди­тел на две­те пе­в­че­с­ки фор­ма­ции в клуб „Хи­нап” взе ми­к­ро­фо­на и и пре­ди да за­пее, при­ка­ни вси­ч­ки на хо­ро с ду­ми­те” Ус­ми­х­не­те се, и слън­це­то се смее”. В за­ла­та пре­ли­ва­ше мо­ре­то на лю­бо­в­та и ра­до­ст­та. Ус­ми­в­ки, пре­г­ръ­д­ки и до­б­ро на­с­т­ро­е­ние взри­ви­ха сър­ца­та на хо­ра­та. За­б­ра­ви­ха не­во­ли­те и не­с­го­ди­те на все­ки­д­не­ви­е­то. Чу­в­с­т­ва­ха се пъл­но­цен­ни хо­ра. Вяр­вах, че е та­ка. Ми­льо Об­ре­те­нов бе­ше две се­д­ми­ци бо­лен на ле­г­ло. Един­с­т­ве­но дъл­га, че е обе­щал на г-жа Ма­ле­ва да до­й­де, го вди­г­на­ха на кра­ка. Вле­зе в за­ла­та об­ле­чен в бъл­гар­с­ка на­ци­о­нал­на но­сия, на­к­ри­вил кал­пак с бъ­к­ли­ца  чер­ве­но ви­но, ло­за и но­жи­ца. За­ря­за ло­зе­то пред вси­ч­ки, в ро­ля­та си на Три­фон За­ре­зан. По­з­д­ра­ви при­съ­с­т­ва­щи­те, по­чер­пи ги и се хва­на на хо­ро­то.
Тоя ден  тук се от­бе­ля­з­ва­ха ри­ту­а­ли­те от Пе­т­льов ден, Три­фон За­ре­зан, Ба­ба Мар­та, Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден на же­на­та 8 март и То­до­ро­в­ден.
Кра­си­ви бя­ха сло­ва­та, с ко­и­то г-жа Дим­ка Ма­ле­ва при­ве­т­с­т­ва го­с­ти­те, до­ш­ли в при­с­та­на на бе­ло­ка­мен­ния град „ тук къ­де­то има го­ля­ма кул­ту­ра, го­с­то­п­ри­ем­с­т­во и лю­бов”…….
Обе­ща­ха си но­ви сре­щи и до­б­ро при­я­тел­с­т­во.

Цон­ка СИ­В­КО­ВА

Коментарите са затворени.