ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК ПРОТОКОЛ № 4

Dec 14th, 2015 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

от заседание на
Общински съвет – Балчик,
проведено на 30 ноември 2015 година

По първа точка от дневния ред: Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Балчик към 30.09.2015 г. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината ЗА ИНФОРМАЦИЯ
По втора точка от дневния ред: Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за третото тримесечие на 2015 година, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публичните финанси. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината ЗА ИНФОРМАЦИЯ
По трета точка от дневния ред: Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи, Приложение № 11-Б. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 12: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината: 1. Общински съвет Балчик допълва списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители от Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2015г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи поради настъпила промяна в обстоятелствата относно завръщане от 4 годишен неплатен отпуск на Силвия Атанасова – секретар в кметство Сенокос, пътуваща по направление Балчик – Сенокос и обратно. 2. Общински съвет Балчик допълва списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители от Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2015г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи поради настъпила промяна в обстоятелствата относно назначаването на Силвия Кирилова Куцарова на длъжност ст.спец.бюджет счетоводител в кметство Кранево пътуваща по направление Балчик –Кранево и обратно. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението. В залата присъстват 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четвърта точка от дневния ред: Предложение за финансиране разхода за ДДС и недопустимите разходи на НЧ „Васил Левски 1959” Балчик за проект „Опазване, съхранение и популяризиране на природното и културно наследство на община Балчик”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 13: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.142,ал.5,/4/ от ЗПФ и чл.28 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет 1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се финансира разхода за ДДС на НЧ ”Васил Левски 1959” Балчик по проект ”Опазване, съхранение и популяризиране на природното и културно наследство на Община Балчик”, в размер на 8 326,49 /осем хиляди триста двадесет и шест лева и 49 стотинки/, съгласно Наредба №15/21.05.2012г., същият е недопустим и остава за сметка на Бюджета на Община Балчик. 2. Финансирането на разходите да бъде за сметка на заложения резерв за 2015г. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението. В залата присъстват 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По пета точка от дневния ред: Предложение за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „РИБАРТ ФЕСТ БАЛЧИК”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 14: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик, РЕШИ: 1. Дава съгласие да се финансира проект „РИБАРТ ФЕСТ БАЛЧИК” изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ № 201 от 03.07.2013г., със средства на общинския бюджет в размер на 167,22 (сто шестдесет и седем лева и двадесет и две стотинки) представляващи неодобрените разходи. 2. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението. В залата присъстват 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шеста точка от дневния ред: Предложение за утвърждаване на вътрешен безлихвен заем от „Други сметки и дейности” (набирателната сметка) на община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 15: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик: 1. Дава съгласието за ползване на вътрешен безлихвен заем от „Други сметки и дейности”(набирателната сметка) на Община Балчик. 2. Утвърждава максимален размер на заема – 700 000 лева. 3. Дава съгласието си, срокът на ползване и погасяване на вътрешен безлихвен заем от „Други сметки и дейности”(набирателната сметка) на Община Балчик да бъде до 30 юни 2016 г. 4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението. В залата присъстват 21 общински съветници, гласували 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седма точка от дневния ред: Предложение за утвърждаване броя на кметски наместници в община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 16: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл.46а, ал.1 от ЗМСМА, в съответствие с изменението на чл.16 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България: Общински съвет Балчик утвърждава в съответствие с утвърдената численост и структура на общинската администрация 1 брой кметски наместник в Община Балчик – Кметско наместничество с. Храброво 2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението и да информира Министерството на финансите за взетото решение. В залата присъстват 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осма точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Милен Русев Чолаков, по отношение на ПИ № 53120.504.392. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 17: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-1955-3/07.10.2015 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Милен Миленов Чолаков чрез законния си представител Милен Русев Чолаков от гр. Шумен по отношение на ПИ № 53120.504.392 по кадастралната карта на с. Оброчище (УПИ XXXV, кв.35 по ПУП на в.з. “Изгрев”), целият с площ от 554 м2, като Милен Миленов Чолаков изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 24 м2 (двадесет и четири квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4492/10.11.2015 г. 2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 600.00 лв. (шестстотин лева), без ДДС. 3. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. В залата присъстват 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По девета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Андрей Иванов Вълчев, по отношение на ПИ № 67951.501.59. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 18: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94А-1275-2/09.11.2015 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Андрей Иванов Вълчев от с. Соколово, общ. Балчик, по отношение на ПИ № 67951.501.59 по кадастралната карта на с. Соколово, УПИ XXII и УПИ XXIII, кв.33 по ПУП на с. Соколово, целият с площ от 2099 м2, като изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 68 м2 (шестдесет и осем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС №4493/10.11.2015 г. 2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 544.00 лв. (петстотин четиридесет и четири лева), без ДЦС. 3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. В залата присъстват 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По десета точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик, във връзка с одобрен проект „Трансгранично градинско изкуство на Черно море“ (”Cross Border Gardening Art by Black Sea”), 2(4i)-3.1-12/MIS ETC Code 697, по който Община Балчик е партньор. Проектът се изпълнява по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007 – 2013 Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 19: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Договор № 50762 за изпълнението на проект „Трансгранично градинско изкуство на Черно море“ (”Cross Border Gardening Art by Black Sea”, )2(4i)-3.1-12/MIS ETC Code 697, изпълняван по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007 – 2013, по който Община Балчик е партньор, Общински съвет Балчик: РЕШИ: 1. Общински съвет Балчик дава съгласие: 1.1. Като допълнителна дейност по проект „Трансгранично градинско изкуство на Черно море“ (”Cross Border Gardening Art by Black Sea”, )2(4i)-3.1-12/MIS ETC Code 697, изпълняван по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007 – 2013, по който Община Балчик е партньор да бъде изградена оранжерия, с електрическа, отоплителна и ВиК инсталация, иригационна система и капково напояване на площ от 150 кв. м. в поземлен имот № 02508.7.71, собственост на Община Балчик. 1.2. Да бъде осигурен собствен принос в размер на 2,18% от необходимите средства, както и самите средства за извършване на всички допустими разходи преди възстановяването им от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007 – 2013, и евентуални недопустими разходи, свързани с изпълнението на инвестицията. 1.3. Да се осигуряват необходимите разходи за функционирането, управлението и поддържането на инвестицията за период от минимум 5 години от датата на въвеждането й в експлоатация. 2. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи действия, свързани с изпълнението на настоящото решение. В залата присъстват 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По единадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.4.120 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 20: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ за ПИ 39459.4.120 с цел отреждане и застрояване за “Пп1” – /предимно производствена зона с преобладаващи складови функции/ по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик. II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник В залата присъстват 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По дванадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.20.6 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 21: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.20.6 с цел отреждане и застрояване за “Пп1” – /предимно производствена зона с преобладаващи складови функции/ по кадастралната карта на с.Кранево, Община Балчик. II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. В залата присъстват 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По тринадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.538.624 по кадастралната карта на град Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 22: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 02508.538.624 с цел отреждане и застрояване за “Пп” – /предимно производствена дейност/ по кадастралната карта на гр.Балчик. II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. В залата присъстват 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четиринадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.52.168 по кадастралната карта на град Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 23: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 02508.52.168 с цел частична отмяна на строителна забрана, отреждане и застрояване за “Жм” – /жилищни нужди/ по кадастралната карта на гр. Балчик, при спазване процедурите по чл. 96, ал. 3 от ЗУТ. II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. В залата присъстват 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По петнадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 53120.37.305 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 24: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 53120.37.305 с цел отреждане и застрояване за “Жм” – /жилищни нужди/ по кадастралната карта на с.Оброчище, Община Балчик. II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. В залата присъстват 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шестнадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 53120.36.919 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 25: І На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 53120.36.919 с цел отреждане и застрояване за “Жм” – /жилищни нужди/ по кадастралната карта на с.Оброчище, Община Балчик. II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. В залата присъстват 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Водопровод преминаващ през землищата на с. Кранево и с. Рогачево за напояване на лозови масиви в ПИ 39459.5.43 в землището на с. Кранево, община Балчик”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 26: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 8 от ЗМСМА и чл.129 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за “Водопровод преминаващ през землищата на с.Кранево и с.Рогачево за напояване на лозови масиви в ПИ 39459.5.43 в землището на с.Кранево, Община Балчик”. ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”. В залата присъстват 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осемнадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – ПИ № 02508.87.131, за поставяне на 2 броя рекламно информационни елементи, чрез провеждане на публично оповестен конкурс. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 27: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, общински съвет Балчик дава съгласието си да бъдат отдадени под наем за поставяне на 2 бр. рекламно информационни елементи с обща площ от 2,2 м2, част от имот публична общинска собственост – ПИ № 02508.87.131 по кад. карта на гр. Балчик, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс. 2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 107.25 лв. /сто и седем лева и двадесет и пет стотинки/, без ДДС, съгл. от Раздел VII, чл. 22, т. 1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик 3. Кандидатът за участие следва да няма задължения към Община Балчик. Същият да е регистриран по Булстат, с правна форма физическо лице. След сключване договора за наем, наемателя се задължава да направи необходимите постъпки, съгл. чл. 57 от ЗУТ за издаване разрешение за поставяне на рекламно информационни елементи върху част от имот – публична общинска собственост 4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението. В залата присъстват 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Атанас ЖЕЧЕВ
председател наОбС

Оставете коментар