За някои наши съветници – равнение по д-р Урал Бекиров

Mar 22nd, 2011 | От | Category: ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Ос­вен че е от­ли­чен ле­кар, бал­чи­к­ли­я­та д-р Урал Бе­ки­ров /ДПС/ се про­я­ви и ка­то пре­въз­хо­ден ма­те­ма­тик и чо­век с мно­го бър­за ре­а­к­ция.
На 9 март 2011 г. от 9.00 ч. се про­ве­де за­се­да­ние на ОбС Бал­чик., ка­то за по­с­ле­д­на то­ч­ка тря­б­ва­ше да се раз­г­ле­да пре­д­ло­же­ни­е­то, вне­се­но от Сте­фан Па­в­лов /ГЕРБ/ да се пре­раз­г­ле­да то­ч­ка 20 от Ре­ше­ние 753 по про­то­кол № 59 от 17.ІІ.2011 г. То­га­ва съ­ве­т­ни­ци­те от­х­въл­ри­ха пре­д­ло­же­ни­е­то да се фи­нан­си­ра със 70 000 лв. му­зи­кал­ния фе­с­ти­вал Дни на кла­си­ка­та и с 90 000 лв. фил­мо­вия фест на къ­со­ме­т­ра­ж­но­то ки­но.И то­зи път при пър­во­на­чал­но­то гла­су­ва­не съ­ве­т­ни­ци­те от­х­вър­ли­ха то­ва ва­ж­но за нас фи­нан­си­ра­не. Над 100 чо­ве­ка, при­съ­с­т­ва­щи в за­ла­та, жи­те­ли на на­ша­та Об­щи­на със сар­ка­с­ти­ч­ни ръ­ко­п­ля­с­ка­ния и ре­п­ли­ки при­е­ха взе­то­то ве­че ре­ше­ние на об­щин­с­ки­те ни вел­мо­жи. В на­с­тъ­пи­ла­та за миг не­р­в­на ти­ши­на се из­п­ра­ви д-р Бе­ки­ров убе­ден, че има ня­ка­к­ва не­ре­д­ност при пре­г­ла­су­ва­не­то и пре­д­ло­жи но­во гла­су­ва­не, ко­е­то и ста­на. С 10 гла­са „за”, 4 „Не” и 4 „въз­дър­жа­ли се” ис­ти­на­та за спра­ве­д­ли­вост по­бе­ди, ка­к­то във вси­ч­ки слу­чаи при та­ки­ва си­ту­а­ции – тру­д­но и не­о­ча­к­ва­но.Та­ка от 6 до 14 ав­густ Бал­чик и не­го­ви­те го­с­ти ще се ра­д­ват на Balchik Classik Days.
За­ла­та из­бу­х­на от въз­тор­же­ни ръ­ко­п­ля­с­ка­ния, ня­кои бя­ха из­п­ра­ве­ни на кра­ка и мо­же би по то­зи на­чин бла­го­да­ри­ха на д-р Бе­ки­ров за не­го­ва­та сво­е­в­ре­мен­на на­ме­са, чу­в­с­т­во за спра­ве­д­ли­вост, от­го­вор­ност пред сво­и­те из­би­ра­те­ли.
На то­зи чо­век по­же­ла­вам да от­к­рие но­ви бре­го­ве, да до­с­ти­г­не и по­ко­ри ви­со­ки вър­хо­ве, но ви­на­ги да се връ­ща в на­ше­то един­с­т­ве­но за вси­ч­ки бал­чи­ш­ко при­с­та­ни­ще.
А за­на­пред не­ка ува­жа­ва­ни­те на­ши об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци да гла­су­ват с по­д­ви­жен ми­к­ро­фон в ръ­ка, за да мо­жем и ние – те­х­ни­те из­би­ра­те­ли, да чу­ем тя­х­на­та гра­ж­дан­с­ка по­зи­ция. А не да се съ­з­да­ва илю­зия за не­до­из­ка­за­ност и не­у­ве­ре­ност.

Георги ЙОВЧЕВ

Коментарите са затворени.