Публичен търг за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Dec 7th, 2015 | От | Category: обяви

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, изм. и доп. с Решение 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; Решения № 870/25.06.2015 г. и № 921/17.09.2015 г. на Общински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед №1831/06.11.2015 г. на Кмета на Община Балчик
ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:
1. Незастроен терен-урбанизирана територия, с площ от 2 283.00 м2, представляващ ПИ 02508.77.129 по кадастралната карта на гр. Балчик, ж.к.”Балик”, ул. „Борис Янев”, при начална цена 68 490.00 лв. /шестдесет и осем хиляди четиристотин и деветдесет лева/, без ДДС.
2. Незастроен, вилен урегулиран поземлен имот № ХVІ, кв. 21 по ПУП на в.з.”Бели скали”, гр. Балчик, представляващ ПИ № 02508.51.423 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з.”Бели скали”, с площ от 566.00 м2, при начална цена 25 470.00 лв. /двадесет и пет хиляди четиристотин и седемдесет лева/, без ДДС.
Търгът ще се проведе на 03.12.2015 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА – Балчик в сградата на пл. ”21 септември” № 6. Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 17.11.2015 г. до 01.12.2015 г. на касата на ОбА – Балчик. Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 02.12.2015 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 02.12.2015 г. в Информационния център на Община Балчик.
За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Петкова

Оставете коментар