Културата в Балчик си дойде на мястото

Mar 22nd, 2011 | От | Category: ДРУГИ

По­ве­че от 100 гра­ж­да­ни при­съ­с­т­ва­ха на по­ре­д­но­то за­се­да­ние на Об­щин­с­кия съ­вет, съ­с­то­я­ло се в го­ля­ма­та чи­та­ли­щ­на за­ла на 9 март от 9.00 ч. То се ръ­ко­во­ди от пре­д­се­да­те­ля на ОбС Сте­фан Па­в­лов, кой­то пре­д­с­та­ви дне­в­ния ред, гла­су­ван еди­но­ду­ш­но от 18 при­съ­с­т­ва­щи съ­ве­т­ни­ци. Те гла­су­ва­ха с 18 „за” вси­ч­ки то­ч­ки от пър­ва до ше­с­та, вне­се­ни от кме­та Н.Ан­ге­лов, от­на­ся­щи се до про­да­ж­би чрез тър­го­ве и от­да­ва­не под на­ем на тър­го­в­с­ки обе­к­ти, ко­мен­ти­ра­ни един­с­т­ве­но от инж.В.Ни­ко­лов.
Се­д­ма то­ч­ка от дне­в­ния ред вне­се пре­д­се­да­те­лят Сте­фан Па­в­лов, по­ра­ди ко­е­то за­се­да­ни­е­то про­дъл­жи под пре­д­се­да­тел­с­т­во­то на из­б­ра­ния с 18 „за” инж.В.Ата­на­сов. Ста­на яс­но, че ста­ва въ­п­рос за но­во об­съ­ж­да­не на ре­ше­ние от за­се­да­ни­е­то от 17 фе­в­ру­а­ри за ос­по­ре­на­та от кме­та Н.Ан­ге­лов част, от­но­с­но ко­ре­к­ци­я­та на об­щин­с­кия бю­джет, пре­д­ло­же­на от гру­па съ­ве­т­ни­ци, на­че­ло с пре­д­се­да­те­ля на ОбС Сте­фан Па­в­лов. Пръв от тях взе от­но­ше­ние Ата­нас Же­чев /БСП/. Той из­тъ­к­на, че ня­ма да ко­мен­ти­ра ма­ни­пу­ли­ра­не­то на об­ще­с­т­ве­но­то на­с­т­ро­е­ние по ме­дии и сай­то­ве. Мне­ни­е­то му е, че са из­хар­че­ни ог­ром­ни сре­д­с­т­ва за фу­т­бол­ния клуб, а се пре­не­б­ре­г­ва ма­со­вия спорт. По от­но­ше­ние на оря­за­ни­те сре­д­с­т­ва за два­та фе­с­ти­ва­ла смя­та, че е ну­жен ди­а­лог, а не кон­ф­рон­та­ция. Е.Тур­гут /ДПС/ по­я­с­ни, че но­во­то об­съ­ж­да­не е раз­г­ле­ж­да­но пре­д­ва­ри­тел­но, но не е взе­то ре­ше­ние от Ко­ми­си­я­та по фи­нан­си и кон­т­рол. Ив. Ни­ко­ло­ва /Ата­ка/ из­ра­зи не­съ­г­ла­сие да се да­ват тол­ко­ва мно­го па­ри за фу­т­бол, тя смя­та, че не са от­чи­та­ни да­ва­ни­те сре­д­с­т­ва и на­с­то­я­ва па­ри­те от ре­зер­ва да се из­по­л­з­ват за дру­ги­те ви­до­ве спорт, за спор­т­на пло­ща­д­ка, за съ­б­ле­кал­ня на ле­ко­а­т­ле­ти­те. Спо­ред нея не са уме­с­т­ни вну­ше­ни­я­та към гра­ж­да­ни­те, спо­ме­на и за фи­нан­си­ра­не­то на фил­мо­вия фе­с­ти­вал от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та, об­ви­ни кме­та, че е на­ру­шил гри­п­на­та ва­кан­ция с ор­га­ни­зи­ра­ния про­те­с­тен кон­церт на 1 март. Ру­мен Ни­ко­лов, кмет на с.Кра­не­во, из­ра­зи мне­ние за бю­дже­та, ка­са­ещ не­го­во­то се­ло. Кр.Лю­бе­но­ва /Ата­ка/ из­ка­за не­съ­г­ла­сие с ре­мон­ти­ра­не­то на кра­не­в­с­ки­те ули­ци, а по от­но­ше­ние на кул­тур­ния ка­лен­дар ми­с­ли, че е общ, да­ден сби­то и по от­но­ше­ние на два­та спор­ни фе­с­ти­ва­ла за­да­де към кме­та въ­п­ро­си:1. Об­щи­на­та съ­ор­га­ни­за­тор ли е или спон­сор? 2.ка­к­ви до­го­во­ри са склю­че­ни с ОбА?3.Фу­т­бол­ни­те тре­ньо­ри къ­де се во­дят на за­п­ла­ти.
След от­го­во­ри­те на Н.Ан­ге­лов Кр.Лю­бе­но­ва ре­п­ли­ки­ра, че се е ин­те­ре­су­ва­ла за из­раз­хо­д­ва­ни­те сре­д­с­т­ва. Иван Пе­т­ков /Ата­ка/ в ед­но мно­го дъл­го из­ка­з­ва­не по­д­чер­та, че в та­зи не­о­би­к­но­ве­на об­с­та­но­в­ка ат­мо­с­фе­ра­та е до­б­ра, но не е тря­б­ва­ло да се до­пу­с­не „да ста­ва­ме обект на оцен­ки в ця­ла Бъл­га­рия”. Спо­ред не­го от то­ва ни­кой не пе­че­ли, ну­жен е по­ве­че ра­зум, по-мал­ко емо­ции, две­те стра­ни в спо­ра са до­пу­с­на­ли гре­ш­ки. Гре­шен бил по­д­хо­дът на съ­ве­т­ни­ци­те по­с­ле­д­ни­те се­кун­ди да пра­вят про­ме­ни, не­об­съ­ж­да­ни пре­д­ва­ри­тел­но в ко­ми­си­и­те. Той от­бе­ля­за, че кме­тът до­се­га е ра­бо­тил в бе­зу­с­ло­в­на по­д­к­ре­па. Пе­т­ков се спря на про­б­ле­ми­те в Бал­чик, на­с­ле­де­ни от ми­на­ло­то – раз­ду­та­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция, за­дъл­же­ни­я­та на об­щи­на­та. На­п­ра­ви и сра­в­не­ние с Об­щи­на Ка­вар­на, за фу­т­бо­ла и во­лей­бо­ла там и.т.н. Скло­нен към афо­ри­з­ми, той за­я­ви: „Ка­къ­в­то кме­тът, та­къв и гра­дът”. По-на­та­тък при­зо­ва за съ­з­да­ва­не на ко­ми­сия от чле­но­ве на вси­ч­ки по­ли­ти­че­с­ки пар­тии, ка­то та­зи ко­ми­сия ана­ли­зи­ра из­раз­хо­д­ва­ни­те сре­д­с­т­ва за па­за­ра в Кра­не­во /5 млн. лв./, за „Ти­хия кът”  и др. „хай­ду­т­лу­ци”, „обе­з­ко­с­тя­ва­щи об­щи­на­та”. Пе­т­ков при­зо­ва кме­та да во­ди по-ак­ти­вен ди­а­лог със съ­ве­т­ни­ци­те за до­б­ро­то на Об­щи­на­та и за­вър­ши мо­но­ло­га си с мно­го­з­на­чи­тел­но­то: „Ка­къ­в­то ни гра­дът, та­къв е и кме­тът” – при­е­то от Н.Ан­ге­лов ка­то ком­п­ли­мент.
Мла­ден Мар­ти­нов /БСП/ из­ра­зя­вай­ки одо­б­ре­ние, че се об­съ­ж­да за пър­ви път бю­дже­та на Об­щи­на­та, по­с­та­ви ня­кол­ко въ­п­ро­са:1.За­що да­нъ­ч­ни­те при­хо­ди на­ма­ля­ват 2.За­що раз­п­ла­ща­ни­я­та за 2010 г. са се уве­ли­чи­ли – за бол­ни­ца­та и за фу­т­бол­ния от­бор 3.За­що дъл­го­с­ро­ч­ни­ят об­щин­с­ки дълг ра­с­те, а ка­пи­та­ло­ви­те раз­хо­ди про­г­ре­си­в­но на­ма­ля­ват? Той из­ра­зи мне­ние за кул­тур­на­та и спор­т­на про­г­ра­ма, ко­и­то тря­б­ва да се об­съ­ж­дат по-вни­ма­тел­но.
Кме­тът от­го­во­ри на по­с­та­ве­ни­те въ­п­ро­си и по­и­с­ка обя­с­не­ние за­що не са спа­зе­ни про­це­ду­ри­те за вне­се­ни­те про­ме­ни, за­що до­се­га не са ко­мен­ти­ра­ни от съ­ве­т­ни­ци­те кул­тур­ни­те съ­би­тия. Той по­я­с­ни, че до­го­во­ри­те са на раз­по­ло­же­ние на об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци и са до­с­то­я­ние на вси­ч­ки, ко­и­то се ин­те­ре­су­ват. За­я­ви, че ак­ту­а­ли­за­ция на бю­дже­та се пра­ви един­с­т­ве­но по пре­д­ло­же­ние на кме­та. Не са вер­ни из­не­се­ни­те фа­к­ти, ня­ма дълг от 17 млн. Фи­нан­со­во­то съ­с­то­я­ние на Об­щи­на­та е ста­бил­но, да пре­с­та­нат спе­ку­ла­ци­и­те. Фу­т­бол­ни­те тре­ньо­ри са на щат, но при бю­джет ну­ла лв. за тях, с ка­к­во ще им пла­тим?
На­к­рая се при­с­тъ­пи към гла­су­ва­не на про­с­ло­ву­та­та то­ч­ка 20 от Про­е­к­то­бю­дже­та, ко­ри­ги­ра­на от гру­па съ­ве­т­ни­ци на ми­на­ла­та се­сия.
Спо­ред гла­су­ва­не­то, ко­е­то бе­ше по­и­мен­но, на­пъл­но от­па­д­на­ха пре­д­ви­де­ни­те сре­д­с­т­ва за фу­т­бо­ла / 15 гла­са „за”, 2 „про­тив” 1 „въз­дър­жал се”/. С 15 гла­са „за” бе при­е­то и пре­д­ло­же­ни­е­то да от­па­д­нат раз­хо­ди­те за кул­ту­ра на стой­ност 50 000 лв. За ща­с­тие два­та фе­с­ти­ва­ла, Филм фест и Дни на кла­си­ка­та бя­ха спа­се­ни. За Кла­сик дей гла­су­ва­ха 10 „за”, 4 „въз­дър­жа­ли се”, 4 „про­тив” ка­то то­ва ре­ше­ние бе взе­то с пре­г­ла­су­ва­не, на­п­ра­ве­но по пре­д­ло­же­ние на д-р Урал Бе­ки­ров /ДПС/. Спа­се­ни бя­ха и 30 000 лв, пре­д­ви­де­ни за дей­но­с­ти по ме­ж­ду­на­ро­д­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во. Пре­г­ла­су­ва­не­то и ре­ше­ни­е­то на съ­ве­т­ни­ци­те, яв­но пре­ми­с­ли­ли и съ­о­б­ра­зи­ли се с на­с­т­ро­е­ни­е­то в гра­да, къ­де­то бе ор­га­ни­зи­ра­но мир­но ше­с­т­вие, по­д­пи­с­ка в за­щи­та на кул­ту­ра­та, съ­з­да­де се гру­па във Фей­с­бук „За да ос­та­не кул­ту­ра”, бо­га­тия пър­во­мар­тен­с­ки кон­церт под съ­щия на­д­с­лов по­ка­з­ва, че в Бал­чик има гра­ж­дан­с­ко об­ще­с­т­во, ко­е­то бо­лее за своя град, за кул­ту­ра­та, за из­ку­с­т­во­то. За­що­то ако Ка­вар­на бе обя­ве­на за рок сто­ли­ца, за­що Бал­чик да не за­с­лу­жи на­з­ва­ни­е­то „Кул­тур­на сто­ли­ца”. Мал­ко ли са ху­до­ж­ни­ци­те в гра­да, мал­ко ли ком­по­зи­то­ри тво­рят тук, мал­ко го­ле­ми пи­са­те­ли на­пи­са­ха и пи­шат твор­би­те си тук, мал­ко оби­ча­ни и по­пу­ляр­ни в ця­ла Бъл­га­рия ар­ти­с­ти ли да­де Бал­чик. От­го­во­ри­те са яс­ни.

Мария АНДРЕЕВА


Коментарите са затворени.