Конкурс за отдаване под наем на част от имот в “МБАЛ-Балчик” ЕООД

Dec 7th, 2015 | От | Category: обяви

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59 на ОбС – Балчик, Решение № 913 по Протокол № 54 от 30.07.2015 г. на ОбС – Балчик и Заповед № 1226/18.09.2015 г. на кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на :
част от имот с идент. № 02508.82.2.1 /”МБАЛ – Балчик” ЕООД/, намиращ се в ПИ № 02508.82.2 по кад. карта на гр. Балчик – публична общинска собственост, актувана с АОС № 217 от 22.02.1999 г., а именно 471 м2, представляващи част от седми етаж, източно крило /бивше “Неврологично отделение”/ за изграждане на отделение “Ортопедия”, отговарящо на европейските стандарти за извършване на специализирана ортопедична помощ.
2. Цел на конкурса: отдаване под наем на част от имот, предназначено за изграждане на отделение “Ортопедия”, отговарящо на европейските стандарти за извършване на специализирана ортопедична помощ.
3. Начална годишна наемна цена : 2 712,96 лева /две хиляди седемстотин и дванадесет лева и деветдесет и шест стотинки/, без ДДС.
4. Срок на договора – 5 (пет) години от датата на сключване на договора за наем.
5. Допускане до конкурса :
5.1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /правна форма – фондация/.
5.2. Фондацията трябва да бъде създадена и регистрирана, като сдружение в Централния регистър за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза към Министерство на правосъдието най – малко от две години и да има представени най – малко два годишни баланса.
5.3. Мнозинството от членовете участници във фондацията трябва да са ортопедични хирурзи, произхождащи от поне две различни страни членки на ЕС.
5.4. Фондацията да има в ръководството си университетски преподаватели, произхождащи от поне две различни страни членки на ЕС.
5.5. Кандидатът, участващ в конкурса, трябва да гарантира, че във горепосоченият част от имот, ще създаде едно работещо отделение по ортопедия, функциониращо според стандартите, наложени от ЕС. Чрез договор за сътрудничество с болничното заведение ще бъдат подсигурени всички необходими здравни услуги, отнасящи се до обслужването, операцията и следващият пост – оперативен период на пациентите.
5.6. Кандидатът, участващ в конкурса, трябва да гарантира, че ще дава право на лечение и предимства на пациенти от община Балчик.
5.7. Фондацията, участваща в конкурса се задължава да осигури годишно безплатни услуги в отделение “Ортопедия” на поне трима пациенти /социално – слаби/, като същото бъде удостоверено от съответните служби преди постъпването им.
5.8. Кандидатът, участващ в конкурса, в своя предмет на дейност трябва да извършва научни и клинични изследвания. Научният комитет следва да е съставен от ортопеди хирурзи, които имат опит в научните изследвания и с необходимата клинична практика. Същите следва да имат публикации в научни списания и участия в научни конгреси в своята област.
5.9. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик.
5.10. Същите трябва да използват горепосоченият имот за изграждане и оборудване на отделение по ортопедия, отговарящо на европейските стандарти за извършване на специализирана ортопедична помощ.
5.11. Кандидатите следва да създадат работни места.
5.12. Кандидатите трябва да спазват предмета на дейност на конкурса, и да не променят предназначението на наетият част от имот.
Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 24.09.2015 г. до 12.10.2015 г. на касата на ОбА – Балчик.
Крайният срок за приемане на депозит за участие е 12.10.2015 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик, адрес пл.”21-септември” № 6.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел “Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности”, стая № 105.
За справки: тел. 7-10-54 – Веселина Маринова

Оставете коментар