ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК Протокол № 3 от 25 ноември 2015 г.

Dec 7th, 2015 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

P1110563

Николай Колев, председател на комисията по избора и съставяне на комисии, предложи на общинските съветници да гласуват състава на 7-те работни комисии в ОбС Балчик. Отляво на дясно: Н.Колев, Атанас Жечев /председател на ОбС/, Николай Ангелов /кмет на Община Балчик, Милка Матеева /секретар на ОбС/                                                                              
Фото: Маруся КОСТОВА

По първа точка от дневния ред: Докладна за приемане на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Вносител: Николай Колев – общински съветник
РЕШЕНИЕ 4: На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, общински съвет Балчик приема Правилник за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, съгласно Приложение. ГЛАСУВАНЕ, в залата – 20 общински съветници 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По втора точка от дневния ред: Избор на ръководства и членове на Постоянни комисии към Общински съвет – Балчик. Вносител: Николай Колев – общински съветник
РЕШЕНИЕ 5: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове, в следния състав:
Председател:
Атанас Илиев Атанасов
Членове: Николай Филипов Колев; Красимир Ангелов Михайлов; Стоян Димитров Георгиев; Велко Георгиев Михайлов; Д-р Маргарита Калинова Вичева; Мехмед Хасан Расим
В залата присъстват 20 общински съветници, гласували 17 „ЗА”, 3 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
РЕШЕНИЕ 6: На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология, в следния състав:
Председател:
Илиян Стефанов Станоев
Членове: Николай Филипов Колев; Велко Георгиев Михайлов; Мелих Мехмедов Хаджиев; Нури Кемалов Мустафов; Ивелин Пейчев Ройдев; Галин Петров Началников;
В залата присъстват 20 общински съветници, гласували 17 „ЗА”, 3 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
РЕШЕНИЕ 7: На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт, в състав:
Председател:
Мехмед Хасан Расим
Членове: Стефан Панайотов Диков; Галин Петров Началников; Атанас Илиев Атанасов; Кирил Йорданов Кирев; Антон Петров Андонов; Стоян Димитров Георгиев;
В залата присъстват 20 общински съветници, гласували 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
РЕШЕНИЕ 8: На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности, в състав:
Председател:
Стоян Димитров Георгиев
Членове: Ивелин Пейчев Ройдев; Стефан Панайотов Диков; Илиян Стефанов Станоев; Петър Димитров Петров; Нури Кемалов Мустафов; Мелих Мехмедов Хаджиев
В залата присъстват 20 общински съветници, гласували 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
РЕШЕНИЕ 9: На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, в състав:
Председател:
Д-р Маргарита Калинова Вичева
Членове: Д-р Светомир Константинов Михайлов Мехмед Хасан Расим Велко Георгиев Михайлов Николай Филипов Колев Георги Златев Георгиев Иванка Георгиева Бързакова В залата присъстват 20 общински съветници, гласували 17 „ЗА”, 3 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
РЕШЕНИЕ 10: На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, в състав:
Председател: Иванка Георгиева Бързакова
Членове: Д-р Светомир Константинов Михайлов; Стефан Панайотов Диков; Д-р Маргарита Калинова Вичева; Георги Златев Георгиев; Христо Николаев Христов; Красимир Ангелов Михайлов
В залата присъстват 20 общински съветници, гласували 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
РЕШЕНИЕ 11: На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Комисия за установяване конфликт на интереси, в състав:
Председател: Георги Златев Георгиев
Членове: Антон Петров Андонов; Мелих Мехмедов Хаджиев; Иванка Георгиева Бързакова; Илиян Стефанов Станоев; Христо Николаев Христов; Нури Кемалов Мустафов
В залата присъстват 20 общински съветници, гласували 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Атанас Жечев,
председател на ОбС Балчик

Оставете коментар