Четири титли и общо осем медала завоюваха състезателите на СКЛА “Черно море – 2005″

Mar 21st, 2011 | От | Category: СПОРТ

Че­ти­ри ти­т­ли и об­що осем ме­да­ла за­во­ю­ва­ха съ­с­те­за­те­ли­те на СКЛА „Чер­но мо­ре – 2005″ Бал­чик на дър­жа­в­ния зи­мен шам­пи­о­нат по хвър­ля­ния за вси­ч­ки въз­ра­с­ти, кой­то се про­ве­ж­да в те­ре­ни­те на НСА в Со­фия. Съ­с­те­за­те­ли­те на Ан­д­ри­ан Ан­д­ре­ев бя­ха бе­за­пе­ла­ци­он­ни в хвър­ля­не­то на чук, въ­п­ре­ки че съ­с­те­за­ни­е­то се про­ве­де при ми­ну­со­ва тем­пе­ра­ту­ра на въз­ду­ха. Те ня­мат от­ли­чия са­мо при де­вой­ки­те мла­д­ша въз­раст и при же­ни­те, но в те­зи две гру­пи ти­мът ня­ма­ше пре­д­с­та­ви­те­ли. 19-го­ди­ш­ни­ят ре­кор­дьор на Бъл­га­рия за стар­ша въз­раст Здра­в­ко Ди­ми­т­ров три­ум­фи­ра при мъ­же­те с по­с­ти­же­ние от 58,56 м. Уча­с­т­ни­кът на све­то­в­но­то пър­вен­с­т­во за юно­ши в Мон­к­тон 2010 се съ­с­те­за­ва за пър­ва го­ди­на при мъ­же­те. Не­гов по­д­г­ла­с­ник ста­на съ­о­т­бор­ни­кът му Бо­рис Йор­да­нов с 54,26 м. Тре­ти се на­ре­ди Све­то­с­лав Вел­ков (Па­у­та­лия – Кю­с­тен­дил) – 47,22 м. Ана­с­тас Па­па­зов, кой­то съ­що бе­ше в Мон­к­тон /Ка­на­да/, уча­с­т­ва из­вън кла­си­ра­не­то с уре­да от 7,260 кг, ка­то за­пи­са 60,37 м. Без да из­ли­за от се­к­то­ра Па­па­зов се вклю­чи в съ­с­те­за­ни­е­то за стар­ша въз­раст, къ­де­то чу­кът те­жи 6 кг. Той спе­че­ли ти­т­ла­та с 65,65 м. То­ва е вто­ро зла­то за Ана­с­тас, след ка­то ста­на шам­пи­он в тла­с­ка­не­то на гю­ле на пър­вен­с­т­во­то в за­ла за въз­ра­ст­та си. Въз­пи­та­ни­ци­те на СКЛА „Чер­но мо­ре – 2005″ Бал­чик оку­пи­ра­ха вси­ч­ки по­зи­ции до ше­с­та­та в чу­ка. Ай­хан Ап­ти се оки­чи със сре­б­ро­то с ре­зул­тат от 56,54, Пе­тър Ко­цо­в­с­ки ре­ги­с­т­ри­ра 48,60 м и се ка­чи на най-ни­с­ко­то стъ­па­ло на по­че­т­на­та стъл­би­ч­ка. Ди­ми­тър Ди­ми­т­ров (47,73 м), Све­то­с­лав Бо­ри­сов (46,17 м) и Ивай­ло Ива­нов (44,95 м) се кла­си­ра­ха съ­о­т­ве­т­но на че­т­вър­то, пе­то и ше­с­то мя­с­то. Ос­та­на­ли­те два зла­т­ни ме­да­ла за СКЛА „Чер­но мо­ре – 2005″ Бал­чик до­не­со­ха Же­ни Ива­но­ва при де­вой­ки­те стар­ша въз­раст с 32,93 м и Пе­тър Ра­дев при юно­ши­те мла­д­ша въз­раст с 54,65 м. Яни­с­лав Гри­го­ров се на­ре­ди вто­ри при най-мал­ки­те с 45,32 м. „Мно­го съм до­во­лен от съ­с­те­за­те­ли­те си. В стар­ша­та въз­раст спе­че­ли­ха пър­ви­те шест ме­с­та с ли­ч­ни по­с­ти­же­ния. Не ги при­те­с­ня­ва сту­де­но­то вре­ме, за­що­то ние еже­д­не­в­но тре­ни­ра­ме при та­ки­ва ус­ло­вия”, ко­мен­ти­ра Ан­д­ре­ев. След на­г­ра­ж­да­ва­не­то ме­да­ли­с­ти­те за­ки­чи­ха тре­ньо­ра си с от­ли­чи­я­та. „Ние спе­че­ли­х­ме по един ме­дал, но тре­ньо­рът ни има осем”, гор­ди бя­ха ат­ле­ти­те от Бал­чик от Ан­д­ри­ан Ан­д­ре­ев.   От фе­де­ра­ци­я­та съ­о­б­щи­ха, че Здра­в­ко, Бо­рис и Ана­с­тас ще уча­с­т­ват на Ев­ро­пей­с­ко­то пър­вен­с­т­во по хвър­ля­ния, ко­е­то ще се про­ве­де на 19 и 20 март в Со­фия.     

Балчик Инфо

Коментарите са затворени.