Къде е мястото на фестивала “Св.Атанасий” за църковно пеене?

Mar 10th, 2011 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Фе­с­ти­ва­ли­те тря­б­ва да бъ­дат по­д­к­ре­пе­ни и смя­там, че кул­тур­ни­ят жи­вот тря­б­ва да бъ­де още по-на­си­тен. Смя­там, че сре­д­с­т­ва ка­то 70 хил лв.за “Кла­сик дейз” да­же са не­до­с­та­тъ­ч­ни! То­ва се от­на­ся и за пле­не­ра, кой­то ор­га­ни­зи­ра ху­до­ж­ни­кът Ва­лен­тин Шал­тев, ка­к­то и за фе­с­ти­ва­ла “Виа По­н­ти­ка” и за вси­ч­ки. Но в съ­що­то вре­ме , кме­тът Ан­ге­лов се опи­т­ва да про­ти­во­по­с­та­вя един фе­с­ти­вал на друг . То­ва е не­до­пу­с­ти­мо за мен . То­ку що раз­б­рах , че кме­тът на­ри­ча фе­с­ти­ва­ла, кой­то аз ор­га­ни­зи­рам – “Св. Ата­на­сий” и на кой­то той се явя­ва па­т­рон, са­мо­де­ен и не­ну­жен. Раз­б­рах , че са уве­ли­чи­ли су­б­си­ди­и­те за не­го на 6 хил ле­ва, ко­е­то се явя­ва МАЛ­КА част от ну­ж­ни­те за фе­с­та, кой­то по­с­ре­ща вся­ка го­ди­на по 200 уча­с­т­ни­ци -пра­во­с­ла­в­ни , ка­то­ли­ци , еван­ге­ли­с­ти , мю­сюл­ма­ни , гла­в­но от съ­се­д­ни­те стра­ни, ко­и­то тря­б­ва да спят и да се хра­нят . Фе­с­ти­ва­лът е уни­ка­лен за Ев­ро­па , за­що­то съ­би­ра раз­ли­ч­ни­те ре­ли­гии на ед­но мя­с­то. Та­ка ка­з­ват чу­ж­ди­те ме­дии. Фе­с­ти­ва­лът бил  на не­про­фе­си­о­нал­но ни­во, по­не­же сам кме­тът е бил сви­де­тел – го твър­ди . Да, през 2008 г кме­тът до­й­де да от­к­рие фе­с­ти­ва­ла, по­с­тоя 15 ми­ну­ти, по­го­во­ри с тур­с­кия кон­сул и из­с­лу­ша из­пъл­не­ни­е­то на хор “Св. Ге­ор­ги По­бе­до­но­сец” от Ста­ра За­го­ра , кой­то е съ­с­та­вен от со­ли­с­ти и хо­ри­с­ти от Опе­ра “Ста­ра За­го­ра”. Не знам как ще ще се по­чу­в­с­т­ват те­зи пе­в­ци, ако на­у­чат ка­к­во го­во­ри за тях кме­тът на Бал­чик и да­ли ня­ко­га ще по­и­с­кат от­но­во да го­с­ту­ват . В съ­ща­та го­ди­на взе­ха уча­с­тие хо­рът Бел­г­ра­д­с­ки ма­д­ри­га­ли­с­ти , ко­и­то един­с­т­ве­ни имат цър­ко­вен ор­ден в ця­ло­то пра­во­с­ла­вие Те из­пя­ха в Бал­чик но­ва бъл­гар­с­ка ли­тур­гия с ав­тор Да­ри­на Ва­си­ле­ва – съ­би­тие, ко­е­то се по­в­то­ри в Па­т­ри­ар­ши­я­та на Бел­г­рад и бе от­ра­зе­но ши­ро­ко от Бъл­гар­с­ка­та и Сръ­б­с­ка­та на­ци­о­нал­ни те­ле­ви­зии , мно­го пе­ча­т­ни ме­дии. Та­зи го­ди­на със съ­ща­та ли­тур­гия ще бъ­дат го­с­ти на Со­фия и ще пе­ят в кри­п­та­та на “Але­к­сан­дър Не­в­с­ки”. В мо­мен­та ли­тур­ги­я­та се изу­ча­ва от хо­ра на Кон­сер­ва­то­ри­я­та в Ко­мо Ита­лия. Та­зи ли­тур­гия е де­ло на Фе­с­ти­вал Св Ата­нас, за ко­я­то от кме­та на Бал­чик не е по­и­с­ка­на и сто­тин­ка.Твър­дя, , че ви­на­ги на фе­с­ти­ва­ла взи­мат уча­с­тия та­ки­ва хо­ро­ве , но и ка­то по­о­щ­ре­ния взи­мат и уча­с­тие по 2 хо­ра и от сре­д­но ни­во. Но вяр­вам, че ко­ми­си­я­та по из­бо­ра, на­че­ло с проф. Та­ня Хри­с­то­ва, та­зи го­ди­на от проф. Але­сан­д­ру Съ­чиу  от Кон­сер­ва­то­ри­я­та гр. Клуж, ни­ко­га ня­ма да вър­не хор ка­то то­зи на отец Са­ръ­ев на­при­мер, за­що­то ма­кар и на не­про­фе­си­о­нал­но ни­во то­зи хор вър­ши в гра­да си ве­ли­ко де­ло .  Мо­га още мно­го да ка­жа:-как ру­мън­с­ка те­ле­ви­зия вся­ка го­ди­на пра­ви 1-ча­сов филм за фе­с­ти­ва­ла, как БНТ на­п­ра­ви до­ку­мен­та­лен филм за фе­с­ти­ва­ла, без да са ис­ка­ни па­ри от об­щи­на­та и как съ­би­рам сре­д­с­т­ва и спон­со­ри и ка­к­во стру­ва то­ва .
И по­с­ле­д­но. Аз съм го­тов да се от­ка­жа от сре­д­с­т­ва­та – 6 хил ле­ва, ко­и­то са ми гла­су­ва­ли ,ако те­зи 6 хил. лв. са про­ва­ли­ли су­б­си­дии на дру­ги­те фе­с­ти­ва­ли. Пък и кме­тът му на­п­ра­ви мно­го ло­ша ре­к­ла­ма, ко­я­то оби­ж­да. Ма­кар че е па­т­рон на фе­с­ти­ва­ла . Раз­би­ра се, то­зи от­каз ще го на­п­ра­вя на спе­ци­ал­на пре­с­кон­фе­рен­ция .
Да, не­с­п­ра­ве­д­ли­во е фе­с­ти­ва­ли, ко­и­то са си спе­че­ли­ли име, да ос­та­нат без фи­нан­си­ра­не и се на­дя­вам, че не­ща­та ще бъ­дат по­п­ра­ве­ни, но кме­тът Ан­ге­лов из­ка­за мне­ние, ко­е­то оби­ж­да и на­на­ся вре­да не са­мо на фе­с­ти­ва­ла “Св Ата­нас”, кой­то е уни­ка­лен за Ев­ро­па, спо­ред ко­мен­та­ра на ра­дио Ва­ти­ка­на. То­ва е мне­ние, ко­е­то се спо­де­ля. На Фе­с­ти­ва­ла е уча­с­т­вал хър­ва­т­с­ки ка­то­ли­че­с­ки хор, кой­то след пре­д­с­та­вя­не­то си в Бъл­га­рия пя след три де­на в “Св. Пе­тър” в Рим пред па­па­та. Но ка­к­во ли раз­би­ра па­па­та …..
Ужа­сен съм! Как мо­же за фу­т­бол да се да­ват  1 мил. ле­ва ? Та то­ва е  бю­дже­тът на 2 ПРО­ФЕ­СИ­О­НАЛ­НИ  ТЕ­А­ТЪ­РА  ИЛИ ЕД­НА ОПЕ­РА В БЪЛ­ГА­РИЯ. И как на вси­ч­ки за­щи­т­ни­ци на кул­ту­ра­та в Бал­чик то­ва не им пра­ви  впе­ча­т­ле­ние . Г –н кме­те, на Вас не ви ли пра­ви? Чу­вам, че ще­ли да пра­вят ста­ди­о­на в Бал­чик с 3 мил. ле­ва Мно­го до­б­ре. Са­мо че за съ­щи­те па­ри Мел­ни­ца­та на бре­га  мо­же да се пре­вър­не в дво­рец на кул­ту­ра­та, къ­де­то ня­ма ни­къ­де в Бъл­га­рия.
Тук се сравняваме с Каварна, но не съм чул кметът Цонко да плюе по собствен фестивал ( макар, че имат един доста смешен ). И не съм чул също кметът на Каварна да има такъв остър конфликт с общинарите. Не вярвам в Каварна общинските съветници да са учили при Аристотел или да са духовни като Далай Лама. Защо там кметът няма конфликт? Аз лично представих г-н Ангелов на предизборното събрание на Герб. Той дойде на власт с въпроси като защо дишаме праха на Каварна . Е защо го дишаме ?…..

Тодор АНАСТАСОВ

Коментарите са затворени.