Достойно представяне на Огнян Миков

Mar 10th, 2011 | От | Category: СПОРТ

На 18 фе­в­ру­а­ри 2011 г. бе­ше на­ча­ло­то на ме­мо­ри­ал „Але­к­сан­дър Ха­джи­пе­т­ров”, кой­то се про­ве­де в хо­тел „Ко­с­мос” в гр.Бур­гас. Тур­ни­рът про­дъл­жи 3 дни до 20 фе­в­ру­а­ри. Уча­с­т­ва­ха 87 ша­х­ма­ти­с­ти от ця­ла­та стра­на. Ли­ча­ха име­на­та на гро­с­май­с­тор Мом­чил Ни­ко­лов, на ме­ж­ду­на­ро­д­ни­те май­с­то­ри Пе­тър Ар­на­у­дов, Са­шо Ни­ко­лов, Ва­лен­тин Пам­бу­к­чи­ан.
Ша­х­ма­тен клуб „Бал­чик” бе­ше пре­д­с­та­вен от Ог­нян Ми­ков, уча­с­т­ник на ме­ж­ду­на­ро­д­ни и ре­пу­б­ли­кан­с­ки съ­с­те­за­ния. Още в пър­вия кръг Ог­нян по­д­не­се из­не­на­да, ка­то за­вър­ши ре­ми мм Па­вел Ди­ми­т­ров от В.Тър­но­во. Та­зи пар­тия се от­ра­зи с по­ло­жи­те­лен ас­пект в иг­ра­та на на­шия съ­с­те­за­тел и до края на тур­ни­ра той по­с­ти­г­на чу­де­с­ни по­бе­ди. В по­с­ле­д­ния кръг ус­пя да по­бе­ди опи­т­ния май­с­тор от Бур­гас – Жел­ко Же­лев.
Със сво­и­те по­бе­ди и с же­ла­ни­е­то си за иг­ра Ог­нян по­ка­з­ва, че при­те­жа­ва го­лям по­тен­ци­ал и бор­бен дух. На­дя­вам се, че ще про­дъл­жа­ва да се раз­ви­ва, за да не за­гу­би ша­х­ма­тът един от сво­и­те го­ле­ми по­чи­та­те­ли.

Красимир КИРЧЕВ

Коментарите са затворени.