“КОЙ Е ПО – ПО – НАЙ”

Mar 10th, 2011 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Стра­ш­на и стря­с­ка­ща бе из­ми­на­ла­та се­д­ми­ца­та! Бя­ха раз­бу­не­ни ду­хо­ве­те на на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни, след ут­вър­ж­да­ва­не­то на раз­хо­д­на­та част с пре­д­ло­же­ни­те про­ме­ни на Бю­джет 2011, на по­с­ле­д­но­то за­се­да­ние на ОС Бал­чик, и то в ча­ст­та му, ко­я­то га­ран­ти­ра и оп­ре­дя­ля съ­дър­жа­ни­е­то на кул­тур­ния ка­лен­дар в на­шия град, ка­к­то и съ­д­ба­та на „ Цар Фу­т­бол”, и… ни раз­де­ли на „ за” и „ про­тив”. Раз­де­ли ни, за­що­то бя­ха за­ни­же­ни чу­в­с­т­ви­тел­но су­ми­те, не­об­хо­ди­ми за про­ве­ж­да­не­то на ня­кои от фе­с­ти­ва­ли­те в на­шия град. За дру­ги не бе­ше пре­д­ви­де­на ни­ка­к­ва су­ма, ка­к­то и за фу­т­бол­ни­те от­бо­ри на„ Чер­но­мо­рец” Бал­чик. С то­ва си ре­ше­ние, пре­д­с­та­ви­те­ли­те на по­ли­ти­че­с­ки­те пар­тии в ОбС Бал­чик съ­з­да­до­ха впе­ча­т­ле­ни­е­то, че ма­кар и не­г­ла­с­но, са за­по­ч­на­ли пре­ди­з­бор­ни­те си кам­па­нии за пре­д­с­то­я­щи­те ме­с­т­ни из­бо­ри 2011. В то­ва ня­ма ни­що стран­но! Оби­чай­но и нор­мал­но е! В по­с­ле­д­на­та го­ди­на от ман­да­та на уп­ра­в­ле­ние на все­ки ОбС,  тра­ди­ци­и­те от­да­в­на са то­ч­но та­ки­ва, на про­ти­во­по­с­та­вя­не, би­ло то, кмет на об­щи­на сре­щу об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци и об­ра­т­но. Пре­ди бя­ха са­мо си­ни сре­щу чер­ве­ни, а се­га май, че все­ки сре­щу все­ки. Въ­п­ре­ки то­ва, мо­же да оча­к­ва­ме, че на сле­д­ва­ща­та се­сия, ще се из­вър­шат ну­ж­ни­те и ра­зум­ни ко­ре­к­ции в раз­хо­д­на­та част на Бю­джет 2011, т.к. Об­щин­с­ки­ят съ­вет е ос­та­вил  ре­зерв от 500 000 ле­ва, а и емо­ци­и­те мо­же би ще бъ­дат на ко­та ну­ла. Дру­го по­ве­де­ние не би би­ло ни­то нор­мал­но, ни­то мъ­д­ро. Ка­к­во ни ос­та­ва? Да ча­ка­ме но­ви­те ре­ше­ния! Ра­зу­мът да на­д­де­лее! Бъл­гар­с­ки­ят род е оце­лял, за­що­то ви­на­ги е на­ми­рал фор­ми, сре­д­с­т­ва и па­ри, за да за­па­зи сво­и­те кул­тур­ни тра­ди­ции.
По – още­те­ни от сте­к­ли­те се об­с­то­я­тел­с­т­ва, на­вяр­но ще ос­та­нат фу­т­бол­ни­те за­па­лян­ко­в­ци. До­пу­с­кам, че ОбС ще пре­д­ви­ди ед­на част от го­ре­с­по­ме­на­та­та су­ма да бъ­де из­по­л­з­ва­на за из­д­ръ­ж­ка­та на ДЮШ по фу­т­бол, до­ка­то сре­д­с­т­ва за пре­д­с­та­ви­тел­ния от­бор на „ Чер­но­мо­рец” Бал­чик е ви­д­но, че ня­ма да има за­ло­же­ни в раз­хо­д­на­та част на бю­дже­та. То­ва оз­на­ча­ва, че от­бо­рът на­пу­с­ка вто­рия еше­лон на фу­т­бол­на­та гру­па. За­що? Ни­ма не мо­же­ше да се при­к­лю­чи нор­мал­но пър­вен­с­т­во­то? Как да си от­го­во­рим на то­зи въ­п­рос? Кме­тът на об­щи­на­та, та­ка или ина­че,  си има сво­я­та ис­ти­на и сво­е­то обя­с­не­ние, ка­к­то и все­ки един от об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци! Но, кой от тях би ка­зал сво­я­та ис­ти­на? Ко­га и къ­де? В по­с­ле­д­ни­те си да­де­ни ин­тер­вю­та в еле­к­т­ро­ни­те ме­дии, кме­тът на об­щи­на­та, об­ви­ня­ва об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци за оря­за­ни­те сре­д­с­т­ва за кул­ту­ра и спорт, учу­д­вай­ки се, че пре­ди ме­се­ци, то­зи, съ­щи­ят Об­щин­с­ки съ­вет, е от­ка­зал над ми­ли­он ле­ва от ТА­К­СИ ЗА ВЯ­ТЪР­НИ ГЕ­НЕ­РА­ТО­РИ, се­га пък се чу­ди, че още­тя­ва кул­ту­ра­та и спор­та,  а ня­кои от об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци, по­лу­чи­ли въз­мо­ж­ност за ме­дий­на изя­ва, оп­ра­в­да­ват сво­е­то по­ве­де­ние, с об­с­то­я­тел­с­т­во­то, че не бил да­ван от­чет за раз­хо­ди­те на сре­д­с­т­ва­та, пре­д­ви­де­ни за кул­ту­ра и спорт, и по­ра­ди та­зи при­чи­на гла­су­ва­ли за тя­х­но­то чу­в­с­т­ви­тел­но за­ни­же­ние. Ня­кои, яв­но не си зна­ят пра­ва­та, та­ка ми се стру­ва! При­чи­на­та спо­ред мен не е в от­че­та, а в то­ва, че за „ Цар Фу­т­бол”  се из­раз­хо­д­ва­ха по­ве­че сре­д­с­т­ва, от­кол­ко­то е не­об­хо­ди­мо. Об­ще­с­т­ве­на тай­на е, че във фу­т­бол­ния клуб от­да­в­на има не­що, ко­е­то не е на­ред, но ко­га­то ли­п­с­ва до­б­ра ор­га­ни­за­ция и вся­ка­къв вид кон­т­рол, кра­ят ще е та­къв, фа­та­лен. Гле­дай­ки ше­го­ви­то на не­ща­та, с ле­ка ус­ми­в­ка, имам усе­ща­не­то, че то­ва, ко­е­то се е слу­чи­ло на по­с­ле­д­но­то за­се­да­ние на ОбС е иг­ра на „ Кой е по – по – най” , т.е. кой уп­ра­в­ля­ва в Об­щи­на Бал­чик – Кме­тът или ОбС.
По­г­ле­ж­дай­ки оба­че от друг ъгъл, имай­ки пре­д­вид, че в пре­са­та на ня­кол­ко ме­с­та се за­га­т­на, че съ­ще­с­т­ву­ва­не­то на фу­т­бол­ния от­бор на „ Чер­но­мо­рец” Бал­чик мо­же да на­ме­ри спа­се­ние при на­ли­чи­е­то на бла­го­де­тел, то за­по­ч­вам да си ми­с­ля да­ли то­ва не е до­б­ре за­ми­с­лен ход и за­ра­ди нас пу­б­ли­ка­та, се ра­зи­г­ра­ва то­зи „ ма­лък гра­д­с­ки те­а­тър”, след чи­е­то пре­д­с­та­в­ле­ние мо­же да вле­зем пак в ка­на­ла. За те­зи, ко­и­то не се се­щат, да при­по­м­ня, че през да­ле­ч­на­та 1995 го­ди­на, ме­се­ци пре­ди да из­те­че ман­да­тът на то­га­ва­ш­ния ОбС, се взе ре­ше­ние да се от­да­дат де­се­ти­на пе­т­на от апе­ти­т­на­та мор­с­ка алея, вър­ху ко­и­то се по­с­т­ро­и­ха дне­ш­ни­те хо­те­ли „ Бя­ла къ­ща”,  „ Два­та пе­те­ла” и още дру­ги та­ки­ва сгра­ди. Въ­п­ро­с­ни­те пе­т­на бя­ха по­да­ре­ни то­га­ва на един бла­го­де­тел на фу­т­бо­ла, кой­то с го­ля­ма жар и ка­те­го­ри­ч­ност обе­ща­ва­ше, че в за­мя­на, ще по­е­ме из­д­ръ­ж­ка­та на ФК „ Чер­но­мо­рец” Бал­чик! За съ­жа­ле­ние ка­са­та на ФК не се на­пъл­ни, но имо­ти­те и днес пъл­нят ка­си­те на сво­и­те со­б­с­т­ве­ни­ци, то­га­ва­ш­ни псе­в­до­б­ла­го­де­те­ли. Има и още не­що сим­п­то­ма­ти­ч­но. По до­го­вор, то­га­ва, бя­ха пре­д­ви­де­ни кла­у­зи, ко­и­то да­ва­ха въз­мо­ж­ност, при от­па­да­не на от­бо­ра от по – гор­на  гру­па, су­ма­та за из­д­ръ­ж­ка ав­то­ма­ти­ч­но да се за­ни­жа­ва в пъ­ти. Днес, от­но­во сме ме­се­ци пре­ди из­ти­ча­не на ман­да­та на на­с­то­я­щия ОбС. Фу­т­бол­ни­ят от­бор от­но­во от­па­да от по – гор­на­та гру­па и ще тър­си спон­со­ри, и се­га мо­мен­тът е най – по­д­хо­дящ, за­що­то раз­хо­ди­те за из­д­ръ­ж­ка на от­бо­ра ще са из­к­лю­чи­тел­но мал­ко в сра­в­не­ние с то­ва, ко­е­то се хар­чи до се­га. А ка­к­ва ще бъ­де евен­ту­ал­на­та це­на, ко­я­то ще тря­б­ва да пла­ти об­щи­на Бал­чик? Ще тря­б­ва да сле­дим! Не из­к­лю­ч­вам въз­мо­ж­но­ст­та вси­ч­ко то­ва да се по­в­то­ри от­но­во, за­що­то ед­на част от за­по­з­на­ти­те с то­га­ва­ш­ния сце­на­рий, днес са в ОбС и кме­т­с­кия екип. Да­но не бъ­да лош про­рок. Вре­ме­то ще по­ка­же!

Павлин ПАВЛОВ

Коментарите са затворени.