П Р О Т О К О Л № 2 от извънредно заседание на Общински съвет Балчик

Nov 15th, 2015 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

П Р О Т О К О Л № 2
от извънредно заседание на Общински съвет Балчик,
проведено на 4 ноември 2015 година от 14.00 часа

По първа точка от дневния ред: Избор на комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА
Вносител: Атанас Ж. Георгиев председател на ОбС
РЕШЕНИЕ 3: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗМЗМА, общински съвет Балчик избира седемчленна комисия за изготвяне проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както следва:
1. Велко Георгиев Михайлов
2. Петър Димитров Петров
3. д-р Маргарита Калинова Вичева
4. Мехмед Хасан Расимов
5. Атанас Илиев Атанасов
6. Илиян Стефанов Станоев
7. Николай Филипов Колев
ГЛАСУВАНЕ, в залата – 21 общински съветници
21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Атанас Жечев,
председател на ОбС Балчик

Оставете коментар