П Р О Т О К О Л № 1 от първото заседание на Общински съвет Балчик

Nov 15th, 2015 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

П Р О Т О К О Л № 1
от първото заседание на Общински съвет Балчик,
проведено на 4 ноември 2015 година

По първа точка от дневния ред: Избор на председател на общински съвет Балчик.
РЕШЕНИЕ 1: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет Балчик избира временна комисия за провеждане на избор за председател на ОбС, в състав:
Председател: Илиян Стефанов Станоев
Членове: 1. Антон Петров Андонов
2. Николай Филипов Колев
3. Атанас Илиев Атанасов
4. Кирил Йорданов Кирев
РЕШЕНИЕ 2: На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, общински съвет Балчик избира за председател на общински съвет Балчик г-н АТАНАС ЖЕЧЕВ ГЕОРГИЕВ.
Стефан Диков,
Водещ заседанието
На ОбС Балчик

Оставете коментар