ФУТБОЛНАТА ОДИСЕЯ

Mar 10th, 2011 | От | Category: СПОРТ

Да на­п­ра­вим ре­т­ро­с­пе­к­ция на слу­чи­ло­то се. Иг­ра­е­х­ме в Се­ве­ро­и­з­то­ч­на­та „ В” фу­т­бол­на гру­па. До­б­ре, ло­шо, ху­ба­во, ама си бя­х­ме се­ри­о­зен от­бор, с об­лик и стил. В края на се­зон 2007/2008 бя­х­ме по­ка­не­ни да уча­с­т­ва­ме в из­то­ч­на­та „ Б” про­фе­си­о­нал­на фу­т­бол­на гру­па. Ра­дост, емо­ции, еу­фо­рия. Ця­ла­та фу­т­бол­на об­ще­с­т­ве­ност ос­та­на удо­в­ле­т­во­ре­на от ре­ше­ни­е­то на Кме­та на об­щи­на Бал­чик за уча­с­ти­е­то на от­бо­ра на „Чер­но­мо­рец” Бал­чик в про­фе­си­о­нал­на­та „ Б” фу­т­бол­на гру­па. Удо­в­ле­т­во­ре­ни и с ра­зум­ни въ­п­ро­си. Къ­де ще иг­ра­ем? Фу­т­бол­ни­ят ста­ди­он в Бал­чик е в не­въз­мо­ж­но съ­с­то­я­ние за уча­с­тие в про­фе­си­о­нал­ния фу­т­бол. Ре­ше­ни­е­то – КК „ Ал­бе­на”. Ето я пър­ва­та за­б­лу­да!? Ста­ди­о­нът в КК „ Ал­бе­на” не е наш, ста­ди­он, на кой­то вси­ч­ки фу­т­бо­ли­с­ти и при­вър­же­ни­ци са на чужд те­рен. Обе­ща­ни­е­то на кме­та на Об­щи­на Бал­чик бе: „ Сле­д­ва­щия се­зон ще иг­ра­ем в Бал­чик!” Лъ­жа! Пъл­на лъ­жа! Да, ама, коя го­ди­на и кой се­зон?

Тръ­г­на­х­ме от ни­що­то, за да съ­г­ра­дим от­бор. Го­ля­ма ра­дост! За тре­ньор на от­бо­ра бе по­ка­нен Иван Кю­чу­ков, ед­но от се­ри­о­з­ни­те име­на в на­шия и чу­ж­де­с­т­ра­нен фу­т­бол, въз­пи­та­ник на Кьолн­с­ка­та шко­ла по фу­т­бол в Гер­ма­ния. Пре­ми­нал ка­то тре­ньор през ели­т­ни­те ни фу­т­бол­ни от­бо­ри „Ле­в­с­ки” Со­фия, „Чер­но­мо­рец” Бур­гас, „Ма­рек” Ду­п­ни­ца и дру­ги. Не тря­б­ва да пре­не­б­ре­г­ва­ме и фа­к­та, че е бил тре­ньор три го­ди­ни на ели­тен от­бор и в Тур­ция. За пръв не­гов по­мо­щ­ник бе по­ка­нен Или­ян Ки­ри­я­ков, един от зла­т­но­то по­ко­ле­ние на бъл­гар­с­кия фу­т­бол, спе­че­ли­ло брон­зо­ви ме­да­ли на све­то­в­но­то пър­вен­с­т­во по фу­т­бол в „ САЩ – 1994”, а за те­х­ни­че­с­ки ди­ре­к­тор Ге­ор­ги Трен­да­фи­лов – бивш из­ве­с­тен фу­т­бо­лист и бивш пре­д­се­да­тел на Об­ла­с­т­ния съ­вет по фу­т­бол в об­ласт В. Тър­но­во.

За един ме­сец из­г­ра­ди­ха млад и пер­с­пе­к­ти­вен от­бор, чи­я­то сре­д­на въз­раст бе 20 – 21 го­ди­ни. Съ­т­во­ри­ха чу­до! Бя­х­ме сви­де­те­ли на ис­тин­с­ки про­фе­си­о­на­ли­зъм, че­с­т­ност. Ра­бо­ти­ха с го­ля­мо же­ла­ние и с пе­дан­ти­ч­на пе­с­те­ли­вост на фи­нан­со­ви­те сре­д­с­т­ва, за да ус­пе­ят в то­ва тру­д­но на­чи­на­ние. С ма­лък бю­джет и ни­с­ки за­п­ла­ти от 600 до 800 ле­ва. Об­ща­та су­ма за из­д­ръ­ж­ка бе око­ло 700 000 ле­ва. Да, ама не! Ка­к­то вси­ч­ко за­по­ч­на­то с до­б­ри на­ме­ре­ния от г – н Кме­та, от­но­во… про­вал – за­по­ч­на про­ва­ла на Бал­чи­ш­кия фу­т­бол с ед­но­з­на­ч­но­то му ре­ше­ние да ос­во­бо­ди г – н И. Кю­чу­ков и смя­на­та му със све­то­в­но не­из­ве­с­т­на Ле­ген­да на Бъл­гар­с­кия фу­т­бол, при­с­ти­г­на­ла в Бал­чик по  „ми­с­т­ра­лен” път?! Да, не се бър­кам, не ма­ги­с­т­ра­лен?! Пре­ди ид­ва­не­то си в Бал­чик Ле­ген­да­та оби­ди бал­чи­ш­ка­та фу­т­бол­на об­ще­с­т­ве­ност и град Бал­чик, за­я­вя­вай­ки, че сме град без фу­т­бол­ни тра­ди­ции.

За­по­ч­на се! То не бя­ха раз­хо­ди, то не бе чу­до! Бю­дже­тът за из­д­ръ­ж­ка­та на фу­т­бол­ния клуб за­по­ч­на да ра­с­те про­г­ре­си­в­но на­го­ре. През 2009 го­ди­на се из­раз­хо­д­ва­ха над 1000 000 ле­ва, ка­к­то и през из­ми­на­ла­та 2010 го­ди­на. Уве­ли­чи­ха се за­п­ла­ти­те на фу­т­бо­ли­с­ти­те не­и­мо­вер­но мно­го. За­по­ч­на­ха не­с­кон­ча­е­ми раз­хо­ди за ла­ге­ри в Тур­ция и Бъл­га­рия, ре­жи­ми пре­ди де­ня на фу­т­бол­ни­те сре­щи, без не­об­хо­ди­мост, ка­то без­пре­д­ме­т­но, не­о­бо­с­но­ва­но и из­ли­ш­но се из­раз­хо­д­ва­ха фи­нан­со­ви­те сре­д­с­т­ва на клу­ба: с от­бо­ра на  „ Ра­в­да” – с. Ра­в­да, при ус­ло­вие, че ние сме до­ма­ки­ни, от­бо­рът бе на ре­жим в скъ­по стру­ва­щия хо­тел „ Ор­хи­дея” в КК „ Ал­бе­на”; при до­ма­кин­с­т­во на от­бо­ра на „ Лу­до­го­рец” Раз­г­рад от­но­во на ре­жим; при го­с­ту­ва­не на ФК „ До­б­ру­джа” гр. До­б­рич, от­с­то­ящ на 30 км от град Бал­чик и от­но­во един ден пре­д­ва­ри­тел­но на ре­жим в хо­тел „ До­б­ру­джа” гр. До­б­рич. Ос­вен уве­ли­че­ни­е­то на за­п­ла­ти­те, не­о­бо­с­но­ва­но се за­ви­ши­ха и пре­ми­и­те на фу­т­бо­ли­с­ти­те, имай­ки пре­д­вид, че фу­т­бо­ли­с­ти­те от ре­ди­ца от­бо­ри от „ А” фу­т­бол­на гру­па мо­гат да ме­ч­та­ят за та­ки­ва. За­п­ла­ти­те на фу­т­бо­ли­с­ти­те ва­ри­ра­ха от 900 до 2000 лв, а за тре­ньо­ра Ле­ген­да – чи­с­та су­ма от 3500 лв плюс двой­ни пре­мии при по­бе­да и ра­вен ре­зул­тат на от­бо­ра.

Тук е мя­с­то­то да спо­ме­нем за без­мъл­в­но­то и без­ха­бер­но уча­с­тие на на УС на ФК „Чер­но­мо­рец” Бал­чик. Един от чле­но­ве­те на уп­ра­ви­тел­ния съ­вет е про­я­вил до­с­тойн­с­т­во и мо­рал пре­ди два ме­се­ца и е из­ра­зил сво­е­то же­ла­ние да по­да­де сво­я­та ос­та­в­ка, но не се е слу­чи­ло, т. к. е ви­ж­дал сво­е­то уча­с­тие в УС ка­то ра­бо­та в екип. Един­с­т­ве­на­та при­чи­на да ос­та­не в УС е же­ла­ни­е­то му да се за­па­зи ДЮШ в Бал­чик. Да, но от­но­во, илю­зия! За­що илю­зия? За­то­ва за­що­то в нея ня­ма ле­ги­тим­ни тре­ньо­ри. Ни­то един тре­ньор от ДЮШ от ед­на го­ди­на не си е по­д­но­вил ли­цен­за.

Г – н Кме­те, Вие  ка­то от­го­во­рен за фи­нан­си­те на Об­щи­на Бал­чик, не бя­х­те ли за­по­з­нат от ва­ши­те до­ве­ре­ни ли­ца за ре­ал­на­та си­ту­а­ция във фу­т­бол­ния клуб, или, ако сте има­ли та­зи ин­фор­ма­ция, за­що мъл­ча­х­те?

Ува­жа­е­ми съ­г­ра­ж­да­ни, пре­це­не­те са­ми!

Об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци, взе­ли то­ва до­с­той­но ре­ше­ние за то­тал­но­то за­к­ри­ва­не на та­зи ва­к­ха­на­лия или ня­кой друг е ви­но­вен за нея?

Какво повече да кажа???
Илко РОМАНОВ

Коментарите са затворени.