ОТВОРЕНО ПИСМО от Вносителите на предложението за промени в Бюджет 2011 година на община Балчик

Mar 10th, 2011 | От | Category: Общински новини

Ува­жа­е­ми гра­ж­да­ни на об­щи­на Бал­чик,
Във връ­з­ка с при­е­ма­не на бю­джет 2011 го­ди­на на об­щи­на Бал­чик, след за­се­да­ни­е­то на об­щин­с­кия съ­вет, про­ве­де­но на 17 фе­в­ру­а­ри 2011 го­ди­на се пре­ди­з­ви­ка ши­рок ме­ди­ен ин­те­рес и мно­го­б­рой­ни изя­в­ле­ния на кме­та на об­щи­на­та. Смя­та­ме, за свое за­дъл­же­ние, да ин­фор­ми­рам по­д­ро­б­но и про­з­ра­ч­но гра­ж­да­ни­те на об­щи­на Бал­чик.
Гру­па от шест об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ка – Сте­фан Па­в­лов, Ата­нас Же­чев, Ва­лен­тин Ата­на­сов, Кра­си­ми­ра Лю­бе­но­ва, Ве­се­лин Ни­ко­лов и Бе­д­ри Ке­ма­лов, вне­се на за­се­да­ни­е­то пре­д­ло­же­ние за от­па­да­не и на­ма­ля­ва­не на ня­кои раз­хо­ди по бю­дже­та, без да за­ся­га ця­ло­с­т­на­та рам­ка и ба­лан­са му, ка­к­то е ви­д­но от до­л­на­та пу­б­ли­ка­ция:


1. В Спор­т­ния ка­лен­дар, сре­д­с­т­ва­та от 1 000 000 ле­ва, пре­д­ви­де­ни за фи­нан­си­ра­не на ПФК “Чер­но­мо­рец”, да от­па­д­нат.
2. В Ка­лен­дар­ния план на Кул­тур­ни­те про­я­ви – 2011 го­ди­на, пре­д­ла­га­ме:
2.1 За Пра­з­ни­ци с ме­с­т­но и ре­ги­о­нал­но зна­че­ние от 90 000 ле­ва, на 70 000 лв
2.2. Ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал “Balchik Classic Days” су­ма­та от 70 000 ле­ва да от­па­д­не;
2.3. Ме­ж­ду­на­ро­ден фил­мов фе­с­ти­вал на къ­со­ме­т­ра­ж­но­то ки­но су­ма­та от 90 000 ле­ва да от­па­д­не;
2.4. По­д­по­ма­га­не на кул­тур­ни про­е­к­ти с ре­ги­о­нал­но и на­ци­о­нал­но зна­че­ние от 10 000 ле­ва, да ста­не 4 000 ле­ва;
2.5. Ме­дий­на ре­к­ла­ма на кул­тур­на­та про­г­ра­ма, су­ма­та от 15 000 ле­ва, да ос­та­не   5 000 лв
2.6. Ме­ж­ду­на­ро­д­но кул­тур­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во и по­б­ра­ти­мя­ва­не      су­ма­та от 30 000 ле­ва да от­па­д­не;
2.7. Дру­ги раз­хо­ди по кул­ту­ра­та, су­ма­та от 50 000 ле­ва, да от­па­д­не.
3. Сре­д­с­т­ва­та да бъ­дат раз­пре­де­ле­ни, ка­к­то сле­д­ва:
3.1. За Об­щин­с­ки ра­ди­о­к­луб – 20 000 лв.
3.2. За Мор­с­ки клуб, за за­ку­пу­ва­не на ко­ле­сар
– 7 000 лв;
3.3. За уч­ре­дя­ва­не на ба­с­ке­т­бо­лен клуб – 5 000 лв
3.4. За из­г­ра­ж­да­не спор­т­на пло­ща­д­ка в ж.к. “Ба­лик” град Балчик
– 200 000 лева;
3..5. Изграждане на съблекални за клуб по лека  атлетика в Авиоград, град Балчик
– 60 000 лева;
3.6. За ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра, ос­но­вен ре­монт на ул. “Бя­ло мо­ре”, се­ло Кра­не­во
– 100 000 ле­ва;
3.7. За въз­с­та­но­вя­ва­не и ча­къ­ли­ра­не на ул. “Ви­то­ша”, се­ло Кра­не­во – 30 000 ле­ва;
3.8. Уве­ли­ча­ва­не су­б­си­ди­я­та на МБАЛ град Бал­чик  с 300 000 ле­ва, об­що 1 000 000 ле­ва;
3.9. Да се уве­ли­чи су­ма­та на V-ти Ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал на ре­ли­ги­о­з­на­та му­зи­ка “Све­ти Ата­нас” с – 3 500 ле­ва, об­що 6 000 лв
3.10. За ор­га­ни­зи­ра­не на Фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал “Море от ритми”      – 15 000 лева;
3.11. По­д­по­ма­га­не на Об­ре­д­ни до­мо­ве – 15 000 ле­ва: – За цър­к­ва­та “Св. Пе­т­ка” град Бал­чик            – 10 000 ле­ва – За Джа­ми­я­та град Бал­чик –  5 000 ле­ва
4.Ос­та­тъ­кът от 520 500 ле­ва да се об­ра­зу­ва ре­зерв, кой­то ще се из­раз­хо­д­ва с Ре­ше­ние на ОбС. На­п­ра­ве­но­то пре­д­ло­же­ние се при­е из­ця­ло с не­об­хо­ди­мо­то мно­зин­с­т­во от об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци, ка­то най-зна­чи­мо в не­го е спи­ра­не фи­нан­си­ра­не­то на ПФК “Чер­но­мо­рец” с 1 000 000 ле­ва и спи­ра­не фи­нан­си­ра­не­то на две кул­тур­ни ме­ро­п­ри­я­тия: Ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал “Balchik Classic Days” със 70 000 ле­ва и Ме­ж­ду­на­ро­ден фил­мов фе­с­ти­вал на къ­со­ме­т­ра­ж­но­то ки­но със су­ма­та от 90 000 ле­ва. На­ма­ле­ни­те сре­д­с­т­ва от раз­хо­д­на­та част на бю­дже­та, в раз­мер на 1 276 000 ле­ва се на­со­ч­ват ос­но­в­но към су­б­си­ди­ра­не на Мно­го­п­ро­фил­на Бол­ни­ца за Ак­ти­в­но Ле­че­ние – Бал­чик – 300 000 ле­ва и ре­зерв, в раз­мер на 520 000 ле­ва, за из­г­ра­ж­да­не на спор­т­на пло­ща­д­ка и съ­б­ле­кал­ни в ж.к. “Ба­лик”, на об­ща стой­ност 260 000 ле­ва. След по­и­мен­но­то гла­су­ва­не на ОбС по­с­ле­д­ва не­въз­дър­жа­на и гне­в­на ре­а­к­ция на кме­та, ко­е­то счи­та­ме за не­до­пу­с­ти­мо по­ве­де­ние по вре­ме на за­се­да­ние на ОбС. В по­с­ле­д­ва­ли­те пре­с­кон­фе­рен­ции и ин­тер­вю­та об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци бя­ха об­ви­ня­ва­ни в не­ве­же­с­т­во, без­ха­бе­рие, за­т­ри­ва­щи спор­та и кул­ту­ра­та в об­щи­на­та, ка­то ос­но­в­ни­ят про­б­лем за фи­нан­си­ра­не на ПФК “Чер­но­мо­рец” уми­ш­ле­но бе­ше ома­ло­ва­жен. Не бе­ше спо­ме­на­то за Ре­ше­ние 674/14.10.2010 го­ди­на на ОбС – Бал­чик, ко­е­то гла­си:
“След из­чер­п­ва­не на за­ло­же­ни­те 1 млн. лв. в бю­джет 2010 го­ди­на спи­ра су­б­си­ди­ра­не­то на ПФК “Чер­но­мо­рец” град Бал­чик до при­е­ма­не­то на  бю­джет 2011 го­ди­на на об­щи­на Бал­чик”.
То­ва ре­ше­ние се взе след ка­то бе­ше ус­та­но­ве­но, че вси­ч­ки сре­д­с­т­ва от 1 000 000 ле­ва за пре­д­хо­д­на­та 2010 го­ди­на, про­ти­в­но на вся­ка ло­ги­ка са из­хар­че­ни до края на ме­сец ав­густ 2010 го­ди­на.
Въ­п­ро­си­те, ко­и­то въз­ни­к­ват: с ка­к­ви па­ри от­бо­рът се е фи­нан­си­рал от ме­сец се­п­тем­в­ри 2010 го­ди­на до ме­сец фе­в­ру­а­ри 2011 го­ди­на вклю­чи­тел­но и зим­на­та му по­д­го­то­в­ка в тур­с­кия ку­рорт Ан­та­лия, кол­ко от те­зи па­ри са за­де­ле­ни за Де­т­с­ко-Юно­ше­с­ка­та шко­ла, ка­к­ви са би­ли за­п­ла­ти­те на тре­ньо­ри, фу­т­бо­ли­с­ти и ос­та­на­лия об­с­лу­ж­ващ пер­со­нал на от­бо­ра, ос­та­ват без от­го­вор.  По не­по­т­вър­де­на ин­фор­ма­ция дъл­го­ве­те на ПФК “Чер­но­мо­рец” в мо­мен­та въз­ли­зат ме­ж­ду 250 000 и 400 000 ле­ва. Не слу­чай­но в по­с­ле­д­но­то си ин­тер­вю, пу­б­ли­ку­ва­но във ве­с­т­ник “Труд” на 18 фе­в­ру­а­ри 2011 го­ди­на, но­во­на­з­на­че­ния тре­ньор Ге­ор­ги Мир­чев ди­п­ло­ма­ти­ч­но на­ме­к­ва, че “до се­га във фу­т­бол­ния клуб от Бе­лия град са се хар­чи­ли не­ну­ж­но мно­го сре­д­с­т­ва”.
ОбС ня­ма ни­ка­к­во въз­ра­же­ние сре­щу раз­ви­ти­е­то на фу­т­бо­ла в Бал­чик, а има не­съ­г­ла­сие с фи­нан­си­ра­не­то на Про­фе­си­о­на­лен Фу­т­бо­лен Клуб, в кой­то и до днес не уча­с­т­ва ни­то един ме­с­тен фу­т­бо­лист. Ста­но­ви­ще­то на мно­зин­с­т­во­то от об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци е за ре­ги­с­т­ра­ция на но­во дру­же­с­т­во, ко­е­то да бъ­де фи­нан­си­ра­но ра­зум­но и с при­о­ри­тет – Де­т­с­ко – Юно­ше­с­ки­те шко­ли на то­зи ма­сов и оби­чан спорт.
По­до­б­на е си­ту­а­ци­я­та и с кул­тур­на­та про­г­ра­ма. ОбС не е про­тив са­мо­дей­но­ст­та, тра­ди­ци­он­ни­те кул­тур­ни съ­би­тия, ко­и­то ще бъ­дат и за­на­пред фи­нан­си­ра­ни с не­об­хо­ди­ми­те сре­д­с­т­ва. ОбС е про­тив 100% фи­нан­си­ра­не на кул­тур­ни­те про­я­ви, ко­и­то по­г­лъ­щат ог­ром­ни сре­д­с­т­ва, не­по­сил­ни за об­щи­на­та в то­зи мо­мент. Вси­ч­ки зна­ко­ви и стой­но­с­т­ни кул­тур­ни съ­би­тия, част от ви­зи­т­ка­та на Бал­чик, ще бъ­дат оси­гу­ре­ни с не­об­хо­ди­ми­те сре­д­с­т­ва, ко­е­то е ви­д­но от Ка­лен­дар­ния план на кул­тур­ни­те про­я­ви за 2011 го­ди­на. Счи­там, че за­де­ля­не­то на 520 000 ле­ва в ре­зер­ва на об­щи­на­та за не­от­ло­ж­ни те­ку­щи ну­ж­ди, ка­к­то и фи­нан­си­ра­не с 300 000 ле­ва до­пъл­ни­тел­но МБАЛ – Бал­чик, не би­ва да се по­ли­ти­зи­ра и ще на­ме­ри по­д­к­ре­па сред ши­ро­ка­та об­ще­с­т­ве­ност. Вси­ч­ки ос­та­на­ли дей­но­с­ти, фи­нан­си­ра­ни или до­фи­нан­си­ра­ни със сре­д­с­т­ва от по­ря­дъ­ка на 3000 до 5000 ле­ва не си за­с­лу­жа­ва да бъ­дат ко­мен­ти­ра­ни и не пра­ви чест на те­зи, ко­и­то ги раз­ду­х­ват, за да ома­ло­ва­жат и из­ме­с­тят ос­но­в­ни­те про­б­ле­ми на бю­джет 2011 го­ди­на. В ни­то ед­на от ме­дий­ни­те изя­ви на г-н Ан­ге­лов след за­се­да­ни­е­то на 17 фе­в­ру­а­ри 2011 го­ди­на не се за­се­г­на един от най-ва­ж­ни­те въ­п­ро­си – ка­к­ва ще бъ­де об­щин­с­ка­та за­д­лъ­ж­ня­лост в на­ча­ло­то на 2012 го­ди­на.
Ува­жа­е­ми съ­г­ра­ж­да­ни,
Счи­та­ме, че про­ве­де­но­то за­се­да­ние на об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик на 17 фе­в­ру­а­ри 2011 го­ди­на бе­ше ра­зум­но и об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци из­пъл­ни­ха съ­ве­с­т­но сво­и­те за­дъл­же­ния по “На­ре­д­ба­та за съ­с­та­вя­не­то, из­пъл­не­ни­е­то и от­чи­та­не­то на об­щин­с­кия бю­джет в об­щи­на Бал­чик (при­е­та 31.05.2004 г.), ка­то се съ­о­б­ра­зи­ха с ак­ту­ал­но­то фи­нан­со­во съ­с­то­я­ние на об­щи­на­та. Не­ка не за­б­ра­вя­те, че об­щин­с­кия бю­джет е от­во­рен и про­з­ра­чен, от­чи­та се и се ак­ту­а­ли­зи­ра на вся­ко три­ме­се­чие и вси­ч­ки про­б­ле­ми, ко­и­то въл­ну­ват гра­ж­да­ни­те на об­щи­на­та, мо­гат да на­ме­рят по вся­ко вре­ме съ­о­т­ве­т­но­то ре­ше­ние.

Група общински съветници
ОбС – Балчик

Коментарите са затворени.