От стените на Facebook

Mar 10th, 2011 | От | Category: Общински новини

Го­ле­ми­ят хо­ли­ву­д­с­ки ре­жи­сьор Оли­вър Сто­ун ще бъ­де офи­ци­а­лен гост на фе­с­ти­ва­ла на къ­со­ме­т­ра­ж­но­то ки­но в Бал­чик та­зи го­ди­на. Оча­к­ва се зве­з­да­та да по­се­ти съ­би­ти­е­то са­мо за 24 ча­са в ком­па­ни­я­та на го­ле­мия си син Шон, кой­то ка­то де­те се по­я­вя­ва във фил­ми­те “Уол­с­т­рийт” и “Ро­ден на 4 юли”. Пу­б­ли­ка­та на фе­с­ти­ва­ла “In the Palace” в Бал­чик, кой­то се про­ве­ж­да за де­ве­ти път та­зи го­ди­на, ве­че сви­к­на на зве­з­д­ни го­с­ти. След Ко­по­ла, Кши­щов За­ну­си и мар­ке­тинг ди­ре­к­то­ра на Гу­гъл, та­зи го­ди­на се оча­к­ва ос­вен Оли­вър Сто­ун да има и дру­ги из­ве­с­т­ни име­на сред при­съ­с­т­ва­щи­те.
Скан­дал­но за шеф на жу­ри­то се спря­га и са­ми­ят Ро­ман По­лан­с­ки. Ор­га­ни­за­то­ри­те оба­че не по­т­вър­ж­да­ват да­ли осъ­де­ни­ят за пе­до­фи­лия ре­жи­сьор е сред по­ка­не­ни­те.                                             /БЛИЦ/

Кристиян Димитров
Не­ка ос­та­нат фе­с­ти­ва­ли­те и кул­тур­ни­те съ­би­тия в Бал­чик, не мо­же про­с­то­ти­я­та да по­бе­ди кул­ту­ра­та и с ле­ка ръ­ка да се за­т­рие по­с­ти­г­на­то­то през по­с­ле­д­ни­те ня­кол­ко го­ди­ни, не тря­б­ва да по­з­во­ля­ва­ме на ед­на тор­ба пра­з­но­г­ла­в­ци да се га­в­рят с ис­то­ри­я­та на гра­да ни. По­д­к­ре­пям иде­я­та за про­тест!

Кул­тур­ни­те фе­с­ти­ва­ли, из­к­лю­че­ни от про­г­ра­ма­та на Об­щи­на Бал­чик, ня­ма да мо­же да бъ­дат ре­а­ли­зи­ра­ни в Об­щи­на Ка­вар­на. То­ва ка­за пред Аген­ция “Фо­кус” Цон­ко Цо­нев, кмет на Об­щи­на Ка­вар­на, по по­вод по­до­б­ни ин­фор­ма­ции в ме­ди­и­те.
Кул­тур­на­та про­г­ра­ма на Об­щи­на Ка­вар­на за 2011 го­ди­на про­дъл­жа­ва ка­к­то в до­се­га­ш­ни­те се­дем го­ди­ни, ка­за Цо­нев. „Ня­ма да про­ме­ня­ме про­г­ра­ма­та си за та­зи го­ди­на, бю­дже­тът ни ве­че е гла­су­ван. Та­ка че – ме­ро­п­ри­я­тия, ко­и­то на дру­ги ме­с­та са от­па­д­на­ли и ня­ма да бъ­дат ре­а­ли­зи­ра­ни, ня­мат шанс да бъ­дат ре­а­ли­зи­ра­ни в Ка­вар­на, през та­зи го­ди­на”, за­я­ви той.
„На 6 май е пра­з­ни­кът на Ка­вар­на. На 1 юли ще по­с­ре­щ­нем Джу­лай Мор­нинг с БТР и Джон Ло­у­тън, ка­к­то по­с­ле­д­ни­те 4 го­ди­ни. „Ка­вар­на Рок Фест” ще се про­ве­де ме­ж­ду 15 и 18 юли. Ри­бе­ни­ят и ми­де­ни­ят фест та­зи го­ди­на ще бъ­де в па­мет на Ге­ор­ги Мин­чев, „Цве­те за Го­шо”. И Но­ва го­ди­на – из­пъл­не­ни­я­та на ро­ка­джи­и­те, пре­д­ви­де­ни в ка­лен­дар­ния ни план”, ка­за Цон­ко Цо­нев.

Спо­ред пре­д­се­да­те­ля на об­щин­с­кия съ­вет Сте­фан Па­в­лов при­чи­на­та е ико­но­ми­че­с­ка­та кри­за и кре­ди­тът, из­те­г­лен за ас­фал­ти­ра­не на ули­ци­те.”Ос­но­в­на­та ни на­со­ка на це­лия Об­щин­с­ки съ­вет е да съ­з­да­дем удо­б­с­т­ва пър­во в на­шия град, да си оп­ра­вим ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та и по­с­ле ще на­б­ле­г­нем на кул­тур­ни­те дей­но­с­ти”, ка­з­ва Па­в­лов.  Кме­тът на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов е на дру­го мне­ние: “В ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та та­зи го­ди­на ще бъ­дат ин­ве­с­ти­ра­ни над 21 ми­ли­о­на ле­ва и в то­зи мо­мент се ока­за, че 70 000 за Бал­чик кла­сик дей или 90 000 ле­ва фил­мов фе­с­ти­вал са пе­ро­то, от ко­е­то тря­б­ва спе­с­тим, за да мо­жем да по­д­си­гу­рим те­зи 21 ми­ли­о­на ле­ва, но те са не­с­ра­в­ни­ми ка­то ци­ф­ра”, смя­та той.
Спо­ред кме­та на Бал­чик ико­но­мии не се пра­вят, за­що­то ма­к­ро­рам­ка­та на бю­дже­та се за­па­з­ва, но  па­ри­те се на­со­ч­ват към дей­но­с­ти, ко­и­то пе­че­лят из­би­ра­те­ли в го­ди­на­та на из­бо­ри.
От своя стра­на Сте­фан Па­в­лов от­ре­че в дей­с­т­ви­я­та на об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци да има по­ли­ти­че­с­ки еле­мент.
Ди­ре­к­то­рът на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ки­но­фе­с­ти­вал Цан­ко Ва­си­лев:  все още не вяр­ва, че па­ри за фе­с­ти­ва­ла ня­ма, но е убе­ден, че съ­би­ти­е­то ще се про­ве­де, мо­же би не в Бал­чик.
Мар­тин Пан­те­ле­ев, кой­то е на тур­не в Ма­я­ми, ка­за за bTV, че ре­ше­ни­е­то на съ­ве­т­ни­ци­те е оса­ка­тя­ва­не на бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра, тъй ка­то ми­на­ла­та го­ди­на с про­ве­ж­да­не­то на Фе­с­ти­ва­ла за кла­си­че­с­ка му­зи­ка в Бал­чик, Бъл­га­рия е по­ка­за­ла, че мо­же да про­ве­ж­да фе­с­ти­ва­ли на све­то­в­но ни­во с уча­с­тие на му­зи­кан­ти, ко­и­то кон­цер­ти­рат в най-го­ле­ми­те све­то­в­ни за­ли.

Жени Михайлова:
Ня­ма да се от­ка­жем от кул­тур­ни­те съ­би­тия, чий­то бю­джет бе оря­зан от об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци, съ­о­б­щи в ефи­ра на ра­дио “До­б­ру­джа” Же­ни Ми­хай­ло­ва, ръ­ко­во­ди­тел кул­тур­ни дей­но­с­ти в Дър­жа­вен ин­с­ти­тут “Кул­ту­рен цен­тър Дво­ре­ца”. Още през ми­на­ла­та го­ди­на е на­п­ра­ве­на ор­га­ни­за­ци­я­та на фе­с­ти­ва­ла за къ­со­ме­т­ра­ж­но­то ки­но и ма­кар и тру­д­но, без об­щин­с­ка на­ме­са, но той ще се про­ве­де, ка­те­го­ри­ч­на е Же­ни Ми­хай­ло­ва. Тя из­ра­зи съ­жа­ле­ние за друг ем­б­ле­ма­ти­чен фе­с­ти­вал, по­с­ве­тен на кла­си­че­с­ка­та му­зи­ка Balchik Classic Days, кой­то бе с без­п­ла­тен до­с­тъп на гра­ж­да­ни­те и им да­ва­ше въз­мо­ж­ност да се на­с­ла­дят на ви­со­ко­то  май­с­тор­с­т­во на из­ве­с­т­ни име­на. Та­зи го­ди­на се­зо­нът в Кул­ту­рен ин­с­ти­тут Дво­ре­ца ще за­по­ч­не с пле­нер, в чи­я­то съ­пъ­т­с­т­ва­ща про­г­ра­ма със спе­к­та­къл ще се вклю­чи се­мей­с­т­во Ла­фа­за­но­ви. От май до се­п­тем­в­ри са пре­д­ви­де­ни ин­те­ре­с­ни из­ло­ж­би с бъл­гар­с­ко и ме­ж­ду­на­ро­д­но уча­с­тие. Ос­та­ват и те­а­т­рал­ни­те дни в Дво­ре­ца, за­е­д­но с кла­со­ве­те на доц. Ве­се­лин Ран­ков през се­п­тем­в­ри.

Кристина Мартинова
Време за мирен протест!
Ва­ж­но!!! Има­ме да­та, мя­с­то и час! Де­нят е пър­ви март, 18:00 ча­са чи­та­ли­ще “Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки”. Не­ка по­с­ре­щ­нем про­лет­та, из­пъл­не­ни с оп­ти­ми­зъм и обе­ди­не­ни от ед­на тол­ко­ва кра­си­ва ка­у­за!

Станислав Жеков
Об­щин­с­ки­ят съ­вет в Бал­чик спря па­ри­те за кул­тур­ни­те фе­с­ти­ва­ли. Две от зна­ко­ви­те кул­тур­ни съ­би­тия на Бал­чик – Ме­ж­ду­на­ро­д­ни­ят фил­мов фе­с­ти­вал за къ­со­ме­т­ра­ж­но ки­но и Фе­с­ти­ва­лът за кла­си­че­с­ка му­зи­ка, кой­то ор­га­ни­зи­рат бра­тя Еш­ке­на­зи, та­зи го­ди­на мо­же и да не се про­ве­дат, за­що­то Об­щин­с­ки­ят съ­вет ре­ши да не ги фи­нан­си­ра. От пре­д­ви­де­ни­те за кул­тур­ни съ­би­тия мал­ко над 600 000 ле­ва, об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци са оря­за­ли 250 000 ле­ва.

Кметът на община Балчик:
Ни­ко­лай Ан­ге­лов ще се опи­та да спа­си ме­с­т­ния фу­т­бо­лен клуб “Чер­но­мо­рец”, ка­то вър­не за пре­раз­г­ле­ж­да­не ре­ше­ни­е­то на Об­щин­с­ки съ­вет, с ко­е­то съ­ве­т­ни­ци­те ре­ши­ха  да пре­на­со­чат  пре­д­ви­де­ни­те  в бю­дже­та сре­д­с­т­ва за кул­ту­ра и из­д­ръ­ж­ка на ФК “Чер­но­мо­рец” за дру­ги дей­но­с­ти.
Гра­до­на­чал­ни­кът при­зо­ва гра­ж­да­ни­те, ко­и­то не са без­раз­ли­ч­ни за бъ­де­ще­то на Бе­лия град, да по­се­тят сле­д­ва­що­то за­се­да­ние на ме­с­т­ния пар­ла­мент, за да мо­гат об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци да ги гле­дат в очи­те, ко­га­то гла­су­ват. Кме­тът не при­е­ма твър­де­ни­я­та на съ­ве­т­ни­ци­те, че с ре­ше­ни­е­то си са на­п­ра­ви­ли ико­но­мия, тъй ка­то па­ри­те не се спе­с­тя­ват, а се пре­на­со­ч­ват в дру­ги дей­но­с­ти. Об­щи­на­та е ин­ве­с­ти­ра­ла над 20 ми­ли­о­на ле­ва в ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра, но въ­п­ре­ки то­ва Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик ре­ши да от­де­ли до­пъл­ни­тел­ни сре­д­с­т­ва за ре­монт на ули­ца “Бя­ло мо­ре” в Кра­не­во, къ­де­то не жи­вее ни­то един чо­век, ня­ма жи­ли­щ­ни сгра­ди, а три хо­те­ла, съ­о­б­щи Ан­ге­лов.
“С при­е­тия бю­джет ня­ма да мо­жем да по­ка­ним ни­то ед­на вън­ш­на те­а­т­рал­на по­с­та­но­в­ка, ни­то един кон­церт, ня­ма да има­ме фу­т­бол в гра­да. Ос­вен за на­съ­щ­ния, об­щи­на Бал­чик ня­ма да ми­с­ли за дру­го”, ко­мен­ти­ра кме­тът.
Той на­ми­ра обя­с­не­ние в по­ве­де­ни­е­то на об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци с го­ди­на­та на из­бо­ри, в ко­я­то се на­ми­ра­ме. Съ­щи­те те­зи съ­ве­т­ни­ци при­е­ха пре­ди­ш­ни­те че­ти­ри бю­дже­та без ни­ка­к­ви въз­ра­же­ния, но в из­бор­на­та го­ди­на про­ме­ни­ха по­ве­де­ни­е­то си. Въ­п­ре­ки че и при гла­су­ва­не­то ня­ма по­ли­ти­че­с­ка ок­ра­с­ка – два­ма от ГЕРБ са про­тив то­ва ре­ше­ние, един го по­д­к­ре­пя, от Зе­ле­на­та пар­тия един е про­тив, а два­ма по­д­к­ре­пят. Не ста­ва ду­ма за по­ли­ти­ка, то­ва са тър­го­в­ци­те в хра­ма”, обо­б­щи Ни­ко­лай Ан­ге­лов.

Антония Костова: Здра­вей­те ,ка­к­то и вие и аз съм въз­му­те­на …
Но не­ка не ос­та­вя­ме не­ща­та са­мо тук. Пе­ти­ци­я­та си е пе­ти­ция. Не­ка ние МЛА­ДИ­ТЕ да се съ­бе­рем и да ре­шим ка­къв ще бъ­де гра­дът ни. Не­ка от се­га на­та­тък ни­кой не ни ка­з­ва ка­к­во да има и ка­к­во не. За­що­то има­ше са­мо ня­кол­ко фе­с­ти­ва­ла- то­ва бе­ше се­зо­нът. Ня­ма плаж, ня­ма ат­ра­к­ции.
Ча­ка­ме да се на­пъл­нят “Зл. пя­съ­ци” и “Ал­бе­на” и то­га­ва ня­кой обър­кан ту­рист да до­й­де в Бал­чик. По­к­рай фе­с­ти­ва­ли­те има­ше хо­ра. Те ни спа­ся­ва­ха. А се­га след “ дъл­га­та и из­мо­ри­тел­на се­сия” днес, съ­ве­т­ни­ци­те оти­до­ха на бан­кет. А ние ча­ка­ме ли, ча­ка­ме??? И ка­к­во ча­ка­ме ля­то­то,?Сво­бо­д­ни ра­бо­т­ни ме­с­та? Ин­ве­с­ти­ции? КА­К­ВО??????
НЕ­КА ДА СЪ­З­ДА­ДЕМ ГРА­Ж­ДАН­С­КО­ТО ОБ­ЩЕ­С­Т­ВО, КО­Е­ТО ЛИ­П­С­ВА НА БЪЛ­ГА­РИЯ ОТ 1997 г. НЕ­КА ГО СЪ­З­ДА­ДЕМ ТУК И СЕ­ГА. НЕ­КА КА­ЖЕМ НИЕ КА­К­ВО ИС­КА­МЕ. А НЕ НЯ­КОИ СИ 21 СЪ­ВЕ­Т­НИ­ЦИ ,ДА НЕ КА­З­ВАМ КА­К­ВИ,КО­И­ТО СА ТАМ, ЗА­ЩО­ТО БА­БА И ДЯ­ДО, ЛЕ­ЛЯ И СВА­КО СА ГЛА­СУ­ВА­ЛИ ЗА ТЯХ.
И има още не­що. До­ко­га ще гла­су­ва­ме за пар­тии??? На ме­с­т­но ни­во тия ме­с­т­ни де­пу­та­ти днес бя­ха от ед­на пар­тия. Те си ми­с­ли­ха са­мо за тя­х­ни­те па­ри­ч­ки. Да­ли са от Герб или Ата­ка, то­ва е са­мо за пред из­би­ра­те­ли­те. Мла­де­жи, ин­те­ре­су­вай­те се ка­к­во ста­ва в гра­да.
Не­ка се съ­бе­рем и на­п­ра­вим не­що. Пар­ти­и­те ня­мат зна­че­ние. ИМА ЗНА­ЧЕ­НИЕ НА­ША­ТА ПО­ЗИ­ЦИЯ НА ГРА­Ж­ДА­НИ!

Кри­с­ти­на Мар­ти­но­ва: Ме­ж­ду дру­го­то, ми­с­лех да си пла­ни­рам от­пу­с­ки­те око­ло два фе­с­ти­ва­ла в Бал­чик – на къ­со­ме­т­ра­ж­ни­те фил­ми и Balchik Classic Days. Вто­ри­ят фе­с­ти­вал на­и­с­ти­на ме на­ка­ра да по­вяр­вам, че кул­ту­ра­та все пак мо­же да съ­ще­с­т­ву­ва в гра­да, ни­що че ня­ма свя­с­т­на кни­жар­ни­ца, ни­що че ня­ма ки­но, ни­що че един­с­т­ве­но­то ма­со­во по­се­ща­ва­но от мла­ди хо­ра мя­с­то през ля­то­то но­си “по­е­ти­ч­но­то” име “Дай-дай”.
Бал­чик е съ­з­да­ден за фе­с­ти­ва­ли, не за чал­га. По­п­фол­кът ни­ко­га ня­ма да до­с­ти­г­не до та­ка­ва ма­со­вост в гра­да ни, за да мо­же при­хо­ди­те от не­го да ту­ши­рат ви­ч­ки не­га­ти­ви, ко­и­то не­ми­ну­е­мо но­си със се­бе си.
Не мо­га да при­е­ма, че го­с­ти­те на Бал­чик пре­д­по­чи­тат да слу­шат Ан­д­рея пред Ла­с­ло Фе­ньо. От­ка­з­вам да по­вяр­вам, че из­ку­с­т­ве­ния бюст на Пре­с­ла­ва ще при­в­ле­че оне­зи “дру­ги­те” ту­ри­с­ти, ко­и­то ча­ка­ме от­ка­к­то се по­м­ня.
За съ­жа­ле­ние не вяр­вам в пе­ти­ци­и­те. Раз­би­ра се, то­ва е най-ле­с­ни­ят на­чин за изя­вя­ва­не на по­зи­ция, но е най-мал­ко кон­вер­ти­ру­е­ми­ят. Ис­ка се дей­с­т­вие, и то ско­ро, бър­зо и ма­со­во.

КУЛТУРНОТО ДЪРВО В БАЛЧИК ЩЕ УМРЕ

С взето решение на Общински съвет гр.Балчик, е орязан предвиденият бюджет за културата в общината!!!! За съжаление отпадат фестивали с история като филмовия фестивал ‘In the palace’, ‘Balchik Classic Days’, ‘Процес Пространство’.. и много други… Нека се опитаме да върнем парите на тези, които наистина се нуждаят от тях за просперирането на културния живот в Балчик, но и на по-високо ниво!
Години наред съзнанието ми на творец отказва да приеме безчинствата, ширещи се повсеместно в държавата ни.
Години наред „заигравките” на политическо ниво сякаш заобикаляха Балчик или поне въпросите, касаещи културната му политика.
Нещо повече, когато иде реч за култура, на фона на цялата държава Балчик винаги е бил като оазис, подобно на мечтан Кайманов остров за всеки отдал живота си на творчество човек.
Не­ве­д­нъж в де­се­т­ки ин­тер­вю­та съм по­д­чер­та­ва­ла, че еди кое си съ­би­тие се слу­ч­ва, за­що­то аз имам по­д­к­ре­па, за­що­то за уп­ра­в­ля­ва­щи­те в то­зи град ду­ма­та „Кул­ту­ра”, е не про­с­то с гла­в­на бу­к­ва, а но­си зна­чи­мост, га­ран­ти­ра­ща иден­ти­ч­ност.
Го­ди­ни на­ред твор­ци­те в то­зи град сме не про­с­то за­бе­ля­за­ни, а по­д­ти­к­ва­ни и мо­ти­ви­ра­ни с до­ве­рие и фи­нан­си­ра­не, да ре­а­ли­зи­ра­ме сме­ли за ма­ща­би­те на мал­ки­ят град про­е­к­ти и да пра­вим ви­со­ко­ху­до­же­с­т­ве­ни про­ду­к­ти.
Към това да прибавим и наличието на неоспорима „почва” – Балчик и атмосферата тук „крещят” да се прави култура.
Че ка­к­во дру­го… за фа­б­ри­ки и ко­ми­ни тук мя­с­то ня­ма! И де­ца­та зна­ят, че тря­б­ва да е ту­ри­зъм, но пре­к­ра­с­ни­те ска­ли и две­те ше­пи пя­сък, ня­ма как да до­ве­дат тол­ко­ва мно­го ту­ри­с­ти, че да из­х­ра­нят вси­ч­ки ни.
И … има­ше здра­во ми­с­ле­щи хо­ра и те про­у­мя­ха, че фе­с­ти­ва­ли­те са на­ши­ят спа­си­те­лен ос­т­ров. Да при­по­м­ним, че още в пър­вия си ман­дат Кра­си­мир Ми­хай­лов обя­ви Бал­чик за фе­с­ти­ва­лен град, а то­га­ва на­ро­и­ли­те се „фе­с­ти­вал­че­та” под фор­ма­та на уж „кул­ту­рен ту­ри­зъм” да­леч ня­ма­ха те­же­ст­та на фил­мо­вия фе­с­ти­вал „In the palace” или “Balchik Classic Days”. Ка­к­во им ста­ва на съ­щи­те те­зи хо­ра днес???
Питам Ви, Дами и Господа Общински съветници защо отрязвате контактите с побратимени градове и възможността за представяне на сътвореното в Балчик изкуство извън пределите на града?
За кого и пред кого се очаква да правим изкуство? За Вас ли? Хубаво, ама вие не ходите на концерти!
Един от моите учители в проява на нескрита ирония казваше „ защо ще ходиш на концерти, да си разваляш стила?!?” И Вие ли, уважаеми съветници, се страхувате за стила си???
Спирате фестивалите, гостуванията на изпълнители и театри, ще трябва вместо с пъстър културен афиш, да се задоволим с Вас!
Спирате пътуванията в страната и чужбина на любителските състави и явно. Да, ама не, защото ние пак с Вас ще трябва да си сверяваме часовника, защото имаме далеч по-високи критерии и търсения. Защото не ни е все едно какъв избор и бъдеще оставяте на децата ни! Защото около мен има около 50 здравомислещи човека, на които никак не им е безразлично. И чуват, и виждат, и мислят, и разбират и от тяхно име питам – Накъде ни водите и кой плаща, за да е толкова евтина и съизмерима само с финикийски знаци отговорността за бъдещето!
Днес детско-юношеската футболна школа е вече в историята, дали утре няма да решите съдбата и да последват и детските танцови формации?
Плъзгайки се по тънката жица на човешкото недоволство, заделяйки пари „уж” за запълване на дупки и кърпене на джамии, дали няма да решите, че и някой друг ресор Ви пречи???
Искам да не съм права и да се окажа черногледа, тогава ще имам доблестта да се извиня, но днес ми се иска да Ви попитам за етимологията на думите: сън, съвест, съзидание, рушене, отговорност…
И да Ви помоля да си спомните, че Вие не сте Божии пратеници, а служители, назначени от всички нас да служите на Обществото! Всеки от Вас представлява определен брой избиратели, които едва ли с лека ръка ще изпратят децата си на улицата вместо в салона или концертната зала.
Тъжно ми е, тъжно ми е за Вас, за нас, за Балчик и за неговото бъдеще, и това не са високопарни думи, а позиция на човек, който милее, който ежедневно говори „очи в очи” и с млади и стари, и който достатъчно е живял и видял, за да носи отговорност за думите си. Човек, за който творческото съзидание е съдба, но и човек, който е осъзнал тежестта на орисията си и отговорността, която носи към хората, които ръководи.
Едва ли един ден, ще ни простят, че сме запълнили дупките, но сме изгубили някъде в „калта от политически кроежи” атмосферата, духа, културата и идентичността на града ни? И няма ли тогава да е твърде късно да се оправдаваме???

Валентина Георгиева
Диригент на смесен хор „Черноморски звуци”

Коментарите са затворени.