“Приемна грижа” е шанс за децата да растат в семейна среда!

Mar 10th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Децата, лишени  от родителски грижи, копнеят за дом и семейство. Те искат да прегръщат и да бъдат прегръщани, да обичат и да бъдат обичани точно така, както всички останали деца.
Не е трудно да бъдеш приемен родител, нито да помогнеш „Приемна грижа” да стигне до възможно най-много деца.
При­ем­на­та гри­жа е со­ци­ал­на ус­лу­га, ко­я­то да­ва ре­ал­на въз­мо­ж­ност за на­ма­ля­ва­не броя на де­ца­та, на­с­та­не­ни в ин­с­ти­ту­ции. Тя е част от про­це­са на де­ин­с­ти­ту­ци­о­на­ли­за­ция в Бъл­га­рия и е съ­че­та­на с ус­лу­ги и по­д­к­ре­па към се­мей­с­т­ва­та, за да ня­ма изо­с­та­ве­ни де­ца.
Услугата “приемна грижа” дава възможност на много деца в риск или настанени в специализирани институции да се отглеждат в семейна среда. Отглеждането и възпитанието на дете в приемно семейство гарантира правото му да расте в семейна среда и да се развива пълноценно. Когато детето е в риск, услугата “приемна грижа” осигурява за определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето, което допринася за неговото правилно физическо, психическо и емоционално развитие.
Приемната грижа е алтернатива децата да не се отглеждат в специализирани институции, тъй като грижите в социалните домове не могат да компенсират грижата в семейството. У нас има два вида приемна грижа – доброволна и професионална.
Нека повече деца получат шанс за нормален живот в семейна среда. Така те ще усвоят социалните модели на поведение и ще имат шанс да развият своя потенциал за независим живот.
Ако же­ла­е­те да сбъ­д­не­те ед­на де­т­с­ка ме­ч­та, да вър­не­те ед­на де­т­с­ка ус­ми­в­ка, да на­п­ра­ви­те ща­с­т­лив жи­во­та на ед­но де­те, ли­ше­но от обич, ла­с­ка и гри­жа, обър­не­те се към Ди­ре­к­ция “Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не” в  гр. Бал­чик.

Подробна информация може да получите  всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа или на тел. 0579/ 7 37 98 – отдел „ Закрила на детето” или  всеки понеделник в приемния ден на директора на Дирекция ”Социално подпомагане” от 9.00 до 12.30 часа.

Коментарите са затворени.