ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК

Oct 22nd, 2015 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

П Р О Т О К О Л
№ 57
от заседание на Общински съвет – Балчик,
от 15 октомври 2015 година
По първа точка от дневния ред: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство, за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове. Вносител: Митко Петров – зам.-кмет на общината
РЕШЕНИЕ 936: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, като взе предвид предстоящите избори за общински съветници и кметове и кандидатурите на кметове на кметства на територията на община Балчик за кметове и общински съветници и регистрацията им като такива, както и законноустановеното правомощие на общинския съвет в изпълнение разпоредбата на чл. 42, ал. 6 от Закона местното самоуправление и местната администрация да избере в 7-дневен срок преди края на мандата с решение на общинският съвет временно изпълняващ длъжността кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, Общински съвет – Балчик РЕШИ:
Общински съвет – Балчик избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет на долу посочените населени места, находящи се на територията на община Балчик, както следва:
1. За кметство с.Безводица – Мария Иванова Иванова;
2. За кметство с.Бобовец – Бюлент Орханов Хюсеинов;
3. За кметство с.Гурково – Ася Чавдарова Асенова;
4. За кметство с. Дъбрава- Миглена Асенова Сеид;
5. За кметство с.Змеево – Лилия Димитрова Станева;
6. За кметство с.Кранево – Надя Куртева Димитрова;
7. За кметство с. Кремена – Хасан Расим Ибров;
8. За кметство с.Ляхово – Назъм Ибрямов Реджебов;
9. За кметство с.Оброчище – Димитричка Петрова Николова;
10. За кметство с.Преспа – Васвие Арифова Якубова;
11. За кметство с.Рогачево – Миглена Янчева Василева;
12. За кметство с.Сенокос – Емилия Канева Станева;
13.За кметство с.Соколово – Анка Димитрова Колева;
14.За кметство с.Стражица – Елисавета Илиева Бояджиева;
15.За кметство с. Тригорци – Еленка Ангелова Александрова;
16.За кметство с. Царичино – Стефка Димитрова Радева.
ГЛАСУВАНЕ, в залата – 16 общински съветници 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По втора точка от дневния ред: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Балчик, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС
РЕШЕНИЕ 937: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 6, във връзка с ал. 4 от ЗМСМА, т. 50 от Решение №1632-МИ/31.08.2015. на Централната избирателна комисия и Докладна записка с вх. № 483 от 06.10.2015 година, общински съвет – Балчик избира Митко Стелиянов Петров – зам.-кмет на общината за временно изпълняващ длъжността кмет на община Балчик, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. ГЛАСУВАНЕ, в залата – 16 общински съветници 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По трета точка от дневния ред: Изразяване на мнение за опрощаване на дълг от надвзета пенсия. Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС
РЕШЕНИЕ 938: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с уведомление от страна на Администрацията на Президента на Република България, с вх. № 336 от 13.07.2015 година, общински съвет Балчик изразява положително мнение за опрощаване на дълг от надвзета пенсия от лицето Мария Георгиева Петрова от с. Гурково, община Балчик. ГЛАСУВАНЕ, в залата – 16 общински съветници 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четвърта точка от дневния ред: Приемане на решение за предоставяне на 6 броя ютии и 6 броя дъски за гладени на Гвардейски представителен духов оркестър към Националната гвардейска част на Българската армия. Вносител: Митко Петров – зам.-кмет на общината
РЕШЕНИЕ 939: 1. Дава съгласие да бъдат закупени 6 (шест) броя ютии на обща стойност 810.00 лева (осемстотин и десет лева) и 6 (шест) броя дъски за гладене на обща стойност 612.00 лева (шестстотин и дванадесет лева), за нуждите на Национална гвардейска част с адрес: град София, бул. „Асен Йорданов” № 2.
2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия, свързани с предоставянето на 6 (шест) броя ютии и 6 (шест) броя дъски за гладене за безвъзмездно ползване, както и фактическото им предаване на командира на Националната гвардейска част. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата – 15 общински съветници 15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По пета точка от дневния ред: Финансиране на разхода за ДДС на СНЦ „Морски клуб” град Балчик по проект „Повишаване на качеството на живот на децата от рибарската област, чрез развитие на морските спортове”. Вносител: Митко Петров – зам.-кмет на общината
РЕШЕНИЕ 940: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 142, ал.5,/4/ от ЗПФ и чл. 28 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет
1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се финансира разхода за ДДС на СНЦ “Морски клуб”, в размер на 8 596 лева /осем хиляди петстотин деветдесет и шест лева/, съгласно Наредба №15/21.05.2012г., същият е недопустим и остава за сметка на Бюджета на Община Балчик.
2. Финансирането на разхода да бъде за сметка на заложения резерв за 2015г. Задължава кмета на общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата – 15 общински съветници 15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Виктор Лучиянов
Председател на ОбС-Балчик

Оставете коментар