ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Oct 18th, 2015 | От | Category: ВАЖНА

pix5_1

Предмет на поръчката:
Периодично закупуване и доставка на газьол за отопление /маркиран/ за нуждите на бюджетните звена в Община Балчик при условията на отложено плащане.
Мотиви за избор на процедура:
горивото, предмет на поръчката, е включено в списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища, одобрен от МС – прилоение към чл. 38 ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП.
Лице за контакти:
Татяна Василева
тел. 0579/7 10 54

Оставете коментар