ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

Oct 18th, 2015 | От | Category: обяви

ОП “Корекция на речното корито на р. Краневска, включително прилежаща структура – мостови съоръжения и пасарелки”
№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП – 00479-2015-0009
КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения – До 16:00 часа на 26.10.2015 г.
КРАЕН СРОК за подаване на оферти – До 16:00 часа на 09.11.2015 г.
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ – 10:00 часа на 10.11.2015 г.
За въпроси и допълнителна информация: Милен Йорданов – ст. юрисконсулт, телефон 0579 71036
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса:
9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова – мл. експерт, тел. 0579 71046.

Оставете коментар