138 г. от обесването на В. Левски

Mar 10th, 2011 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Вся­ка го­ди­на на 19 фе­в­ру­а­ри НЧ „Ва­сил Ле­в­с­ки-1959 ор­га­ни­зи­ра въз­по­ме­на­ние за Апо­с­то­ла на бъл­гар­с­ка­та сво­бо­да Ва­сил Ива­нов Кун­чев – Ле­в­с­ки,   жи­вял, бо­рил се и за­ги­нал с ед­на-ед­ни­ч­ка цел – СВО­БО­Д­НА БЪЛ­ГА­РИЯ! “Чи­с­та и свя­та ре­пу­б­ли­ка”, за ко­я­то ме­ч­тае це­лия на­род, но мал­ци­на са те­зи, ко­и­то имат сме­ло­ст­та да го из­ре­кат на ви­сок глас и да по­с­ве­тят це­лия си жи­вот на ОТЕ­ЧЕ­С­Т­ВО­ТО. Ва­сил Ле­в­с­ки -най-све­т­ла­та фи­гу­ра на бъл­гар­с­ко­то на­ци­о­нал­но ре­во­лю­ци­он­но дви­же­ние. По ле­ген­дар­на ли­ч­ност от не­го в на­ци­о­нал­на­та ни ис­то­рия ня­ма, а не са и мно­го те­зи, ко­и­то мо­гат да му бъ­дат ра­в­ни в све­то­в­на­та ис­то­рия.
На то­зи ден в ця­ла­та стра­на на­ро­дът ни се пре­к­ла­ня пред па­мет­та на Апо­с­то­ла на сво­бо­да­та, ре­во­лю­ци­о­не­ра, чий­то жи­вот е бил из­пъл­нен с по­д­ви­зи в име­то на ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Бъл­га­рия.
За да по­че­тат па­мет­та на Ле­в­с­ки пред па­ме­т­ни­ка му бя­ха: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на Об­щи­на Бал­чик, Сте­ли­ян Же­ле­зов – зам. кмет, Сте­фан Па­в­лов – пре­д­се­да­тел на Об­щин­с­кия съ­вет, об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци, уче­ни­ци от ОУ „Ан­тим І”, ОУ „Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий”, СОУ „Хри­с­то Бо­тев”, гра­ж­да­ни.
Сло­во за жи­во­та на Ва­сил Ле­в­с­ки из­не­се Вен­ци­с­лав Ча­ков.
Отец Ге­ор­ги и отец Ма­рин про­че­то­ха За­у­по­кой­на мо­ли­т­ва за Апо­с­то­ла.
По по­вод 138 – го­ди­ш­ни­на от ги­бел­та на ге­роя, сти­хо­ве за не­го ре­ци­ти­ра­ха уче­ни­ци от ОУ”Ан­тим І”, ОУ „Св.св. Ки­рил и Ме­то­дий”, пен­си­о­не­ри от клу­бо­ве­те „Вто­ра мла­дост”, „Здра­ве” и клуб № 1
С ед­но­ми­ну­т­но мъл­ча­ние вси­ч­ки по­че­то­ха па­мет­та на Апо­с­то­ла на сво­бо­да­та Ва­сил Ле­в­с­ки.
Вен­ци на по­чит и при­з­на­тел­ност по­д­не­со­ха:
Община Балчик
Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик
Политическа партия „ГЕРБ”
Общински съвет на БСП
Партия „Атака”
Народно читалище „Васил Левски-1959”
ОУ „Антим I„
ОУ „Св.Св.Кирил  и Методий”
Ученическият  парламент в града клубовете на пенсионера и жители на Балчик


Галина ДИМОВА

Коментарите са затворени.