ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти

Oct 18th, 2015 | От | Category: обяви

pix5_1

Предмет: “Изработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект” във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Балчик, с две обособени позиции”
Позиция 1. Жилищен блок – Конструкция – ЕПЖС, находящ се в гр.Балчик,жк.,,Балик” , блок № 24 състоящ се от 2 входа със 36 броя апартаменти“РЗП 2561,28 м2
Позиция 2. Жилищен блок – Конструкция – ЕПЖС, находящ се в гр.Балчик,жк.,,Балик” , блок № 26 състоящ се от 2 входа със 40 броя апартаменти“РЗП 3576,00 м2
Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 21.10.2015 г.
Настоящата публична покана е публикувана под номер 9046626 сайта на АОП.
За въпроси и допълнителна информация:
Стелиян Железов – Зам. Кмет, телефон 0579 71033
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса:
9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик
Лице за приемане на оферти:
Красимира Костова – мл. експерт Община Балчик, тел. 0579 71046.

Оставете коментар