Почина общинският съветник Йордан Тачев

Mar 10th, 2011 | От | Category: Общински новини

След про­дъл­жи­тел­но бо­ле­ду­ва­не на 14.02.2011г. по­чи­на об­щин­с­ки­ят съ­ве­т­ник Йор­дан Та­чев. Член на ме­с­т­ния пар­ла­мент в ня­кол­ко ман­да­та, той бе уча­с­т­ник в де­мо­к­ра­ти­ч­ни­те про­ме­ни на Бал­чик и ре­ги­о­на. До­а­йе­нът на об­щин­с­ка­та власт ос­та­на ве­рен на си­ня­та идея, но ви­на­ги за­е­ма­ше ка­у­за­та на спра­ве­д­ли­во­ст­та без да тър­си по­ли­ти­че­с­ка ок­ра­с­ка. В не един ман­дат Йор­дан Та­чев тру­д­но се сра­бо­т­ва­ше с ко­ле­ги­те си, за­що­то бе да­леч от по­ли­ти­че­с­ки­те па­зар­лъ­ци и сля­па­та вяр­ност към ед­на или дру­га по­зи­ция. На съ­ве­т­ни­ци­те той ка­з­ва­ше: „В по­ли­ти­ка­та ня­ма кул­ту­ра и въз­пи­та­ние”. Ви­на­ги прям, че­с­то ос­тър, той ус­пя­ва­ше да за­щи­та­ва по­зи­ции и да ги от­с­то­я­ва. Не­го­во­то от­но­ше­ние към спор­та, кул­ту­ра­та, ис­то­ри­я­та да­де по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти в ця­ло­с­т­на­та по­ли­ти­ка на ме­с­т­на­та власт през по­с­ле­д­ни­те ня­кол­ко ман­да­та.
Из­вън за­се­да­тел­на­та за­ла ще го за­по­м­ним ка­то скро­мен чо­век, стра­нящ от све­т­с­ки­те про­я­ви и мно­го бли­зък до оби­к­но­ве­ни­те хо­ра. Не­го­ва­та от­да­де­ност към при­ро­да­та и ра­бо­та­та му в Ло­в­но-ри­бар­с­ко­то дру­же­с­т­во го свър­за­ха с мно­го хо­ра от стра­на­та. За­дъл­бо­че­ни­те му по­з­на­ния за ис­то­ри­я­та на ре­ги­о­на и ко­ле­к­ци­о­нер­с­ка­та му страст към раз­ли­ч­ни ар­те­фа­к­ти до­пъл­ва­ха мно­го­с­лой­на­та па­ли­т­ра на не­го­ва­та бо­га­та кул­ту­ра.
Поклон пред паметта му!

Балчик Инфо

Коментарите са затворени.