СЪОБЩЕНИЕ

Mar 10th, 2011 | От | Category: Общински новини

Съ­г­ла­с­но чл. 14 от За­ко­на за ту­ри­з­ма (по­с­ле­д­но из­ме­не­ние – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в си­ла от 16.10.2009 г.) Ту­ри­с­ти­че­с­ки­те сдру­же­ния пре­до­с­та­вят в Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на ико­но­ми­ка­та, енер­ге­ти­ка­та и ту­ри­з­ма до­ку­мен­ти за ре­ги­с­т­ра­ция, ле­ги­ти­ми­ра­щи ги ка­то та­ки­ва съ­г­ла­с­но изи­с­к­ва­ни­я­та за впи­с­ва­не в На­ци­о­нал­ния ту­ри­с­ти­че­с­ки ре­ги­с­тър.
Впи­са­ни­те в На­ци­о­нал­ния ту­ри­с­ти­че­с­ки ре­ги­с­тър ту­ри­с­ти­че­с­ки сдру­же­ния в съ­о­т­ве­т­с­т­вие със своя ус­тав имат пра­во да:
1. пре­д­с­та­в­ля­ват и за­щи­та­ват ин­те­ре­си­те на чле­но­ве­те си пред съ­о­т­ве­т­ни­те ор­га­ни на цен­т­рал­на­та и ме­с­т­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция и на ме­с­т­но­то са­мо­у­п­ра­в­ле­ние;
2. уча­с­т­ват в раз­ра­бо­т­ва­не­то на стра­те­гии и про­г­ра­ми за раз­ви­ти­е­то на ту­ри­з­ма в на­ци­о­на­лен ма­щаб, на те­ри­то­ри­я­та на ре­ги­о­на и на об­щи­на­та и съ­дей­с­т­ват за тя­х­но­то из­пъл­не­ние;
3. съ­дей­с­т­ват за ре­к­ла­ма­та на ту­ри­с­ти­че­с­кия про­дукт;
4. съ­дей­с­т­ват за из­г­ра­ж­да­не­то и фун­к­ци­о­ни­ра­не­то на ту­ри­с­ти­че­с­ки ин­фор­ма­ци­он­ни цен­т­ро­ве или бю­ра;
5. уча­с­т­ват с пре­д­с­та­ви­те­ли в Ек­с­пер­т­на­та ко­ми­сия по ка­те­го­ри­за­ция на ту­ри­с­ти­че­с­ки обе­к­ти;
6. уча­с­т­ват с пре­д­с­та­ви­те­ли в Ек­с­пер­т­на­та ко­ми­сия по ре­ги­с­т­ра­ция на ту­ро­пе­ра­то­ри и ту­ри­с­ти­че­с­ки аген­ти;
7. съ­дей­с­т­ват за по­ви­ша­ва­не­то на про­фе­си­о­нал­на­та ква­ли­фи­ка­ция на ка­д­ри­те в ту­ри­з­ма;
8. уча­с­т­ват в кон­т­ро­ла по спа­з­ва­не­то на нор­ма­ти­в­ни­те ак­то­ве в об­ла­ст­та на ту­ри­з­ма;
9. ре­г­ла­мен­ти­рат про­фе­си­о­нал­на­та ети­ка в ту­ри­з­ма и не­до­пу­с­ка­не­то на не­ло­ял­на кон­ку­рен­ция ме­ж­ду и по от­но­ше­ние на сво­и­те чле­но­ве и се­зи­рат ком­пе­тен­т­ни­те ор­га­ни за из­вър­ше­ни на­ру­ше­ния на за­ко­но­да­тел­с­т­во­то.
10. Ту­ри­с­ти­че­с­ки­те сдру­же­ния по­д­по­ма­гат ра­бо­та­та на дър­жа­в­ни­те и на ме­с­т­ни­те ор­га­ни за осъ­ще­с­т­вя­ва­не на по­ли­ти­ка­та в об­ла­ст­та на ту­ри­з­ма и в уп­ра­в­ле­ни­е­то и кон­т­ро­ла вър­ху ка­че­с­т­во­то на ту­ри­с­ти­че­с­кия про­дукт.
Не­об­хо­ди­мо е в срок до 21.03.2011 г. да се пре­д­с­та­вят в Об­щин­с­ка Ад­ми­ни­с­т­ра­ция гр.Бал­чик до­ку­мен­ти удо­с­то­ве­ря­ва­щи впи­с­ва­не­то в На­ци­о­нал­ния ту­ри­с­ти­че­с­ки ре­ги­с­тър на сдру­же­ни­я­та на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик.

Ли­це за кон­та­к­ти: Ма­ри­а­на Пе­т­ко­ва – На­чал­ник от­дел “Ту­ри­зъм и еко­ло­гия”, Тел.:0579/71073, m.petkova@balchik.bg

Коментарите са затворени.