Необходимост от приют за кучета

Mar 10th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

До Г-н Кме­та на Об­щи­на Бал­чик
До Г-н Об­щин­с­кия пре­д­се­да­тел(ко­пие)
До Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на зе­ме­де­ли­е­то(ко­пие)
Г-н Кме­те!
До­ве­ж­дам до Ва­ше­то зна­ние,че в гр.Бал­чик е ре­ги­с­т­ри­ра­но и дей­с­т­ва Сдру­же­ние за за­щи­та на жи­во­т­ни­те,,Вер­ни очи­ч­ки,, Це­ли­те на Сдру­же­ни­е­то са за­щи­та на жи­во­т­ни­те;из­г­ра­ж­да­неи ут­вър­ж­да­ва­не на об­що­чо­ве­ш­ки­те при­н­ци­пи за ху­ман­но от­но­ше­ние;опа­з­ва­не на окол­на­та сре­да,при­ро­д­ни­те ре­сур­си и био­ло­ги­ч­но­то раз­но­о­б­ра­зие;съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во с ком­пе­тен­т­ни­те ор­га­ни;съ­дей­с­т­вие за съ­з­да­ва­не на при­ю­ти за без­до­м­ни­те жи­во­т­ни и оси­гу­ря­ва­не на про­фе­си­о­нал­на ра­бо­т­на ръ­ка в съ­щи­те; тър­се­не на оси­но­ви­те­ли за жи­во­т­ни­те у из­г­ра­ж­да­не на еки­пи от до­б­ро­вол­ци,гри­же­щи се за жи­во­т­ни­те в при­ю­ти­те с лю­бов.
Дъл­ги го­ди­ни в Бал­чик има­ше изо­ла­тор за без­с­то­пан­с­т­ве­ни ку­че­та, кой­то бе­ше срам за гра­да ни. То­ва не бе­ше ци­ви­ли­зо­ван при­ют,а Ос­ви­ен­цим за не­ща­с­т­ни­те тва­ри,по­па­д­на­ли там. Дру­ги­те,не­с­ти­г­на­ли до там,бя­ха из­би­ти по­ка­з­но пред ма­ло и го­ля­мо в гра­да ни ди­ре­к­т­но по ули­ци­те.Тра­к­то­ри с ре­мар­ке­та,пъл­ни с окър­ва­ве­ни тру­по­ве оби­ка­ля­ха три­ум­фал­но гра­да ,а Гла­в­ни­ят Фю­рер на при­ю­та и ком­па­ния на­пе­то кра­че­ха и до­у­би­ва­ха сте­не­щи­те жи­во­т­ни!!! Та­ка за­по­ч­на кме­ту­ва­не­то си Стан­ко Стан­ков.И та­ка и го кръ­с­ти­ха то­зи пе­ри­од бал­чи­к­лии -кър­ва­ви­ят ре­жим на Стан­ков. Кме­тът ,кой­то до­й­де след не­го ,съ­що про­ве­де 4 та­ки­ва ге­рой­с­ки ак­ции и пак с гла­вен ге­рой Фю­ре­рът!
Мно­го не­ми­с­ле­щи и не­з­ря­щи ис­ти­на­та на­ди­гат глас сре­щу без­до­м­ни­те ку­че­та,без да си за­да­дат въ­п­ро­са чии са те­зи ку­че­та и за­що са на­во­д­ни­ли ули­ци­те??? Ами как чии??? Те са на­ши­те,на на­ше­то бе­зо­т­го­вор­но об­ще­с­т­во!И те имат сър­чи­ца,ко­и­то ту­п­кат,и те имат чу­в­с­т­ва,и те ра­ж­дат де­чи­ца! Те не са плю­ше­ни иг­ра­ч­ки,да ги по­да­ря­ва­ме и след то­ва за­х­вър­ля­ме.И те имат ну­ж­да от хра­на и по­д­с­лон,та­ка ка­к­то и хо­ра­та! Ку­че­то не ста­ва аг­ре­си­в­но,ако е си­то или до­ка­то чо­ве­кът не го на­ра­ни.Же­с­то­ки­те хо­ра учат на на­си­лие де­ца­та си,но не зна­ят,че един ден ду­ло­то ще се обър­не сре­щу тях. ЖК Ба­лик е за­при­ли­чал на стрел­би­ще.От бал­ко­ни и по­к­ри­ви се стре­ля на жи­во ме­со най-бе­зо­т­го­вор­но по ку­че­та и ко­т­ки с въз­ду­ш­ни пу­ш­ки.След то­ва хва­щат жи­во­тин­ки­те и ка­к­то още са жи­ви им де­рат ко­жи­ч­ки­те.Къ­де жи­ве­ем,има­ме ли по­не мал­ко съ­вест и има ли ком­пе­тен­т­ни ор­га­ни да спрат то­ва бе­зо­б­ра­зие.Днес се стре­ля по ко­те,а ут­ре със съ­що­то оръ­жие по чо­век,а мо­же би по ро­ди­те­ля,кой­то е ку­пил на де­те­то си пу­ш­ка!!! Има ли сър­це то­зи кой­то го пра­ви??? С кър­ва­ви ръ­це ли ся­да на ма­са­та си до­во­лен???
На­к­ра­т­ко ,Г-н Кме­те,по­ло­же­ни­е­то в на­шия град ,а и в ця­ла­та стра­на е по­ч­ти не­тър­пи­мо! За­то­ва Ви мо­ля най-уч­ти­во да си из­пъл­ни­те обе­ща­ни­е­то за по­с­т­ро­я­ва­не­то на при­ют за те­зи не­ща­с­т­ни и не­вин­ни жи­во­тин­ки!Те имат ну­ж­да от по­д­с­лон,за да не мръ­з­нат и гла­ду­ват. Сдру­же­ни­е­то ни ще ока­же вся­ка­к­ва по­мощ и съ­дей­с­т­вие при ор­га­ни­за­ци­я­та и дей­но­ст­та на при­ю­та.Им­ме чле­но­ве ве­те­ри­нар­ни ле­ка­ри и мно­го хо­ра,ко­и­то оби­чат жи­во­т­ни­те и ще се гри­жат за тях.В при­ю­ти­те тря­б­ва да ра­бо­тят са­мо хо­ра,ми­ле­е­щи за жи­во­т­ни­те.Ве­че има­ме гор­чи­вия опит с пер­со­на­ла на  би­в­шия при­ют.

Уч­ти­во Ви об­ръ­щам вни­ма­ние на фа­к­та,че ка­с­т­ра­ци­и­те на ку­че­та за­по­ч­на­ха ме­сец но­ем­в­ри,но де­кем­в­ри пре­у­с­та­но­ви­ха,за­що­то ко­ла­та на БКС-то се раз­ва­ли и до ден дне­шен ня­ма ко­ла,с ко­я­то да се из­во­з­ват ку­че­та­та до До­б­рич .И по­ра­ди то­ва не мо­жа­х­ме да по­пре­чим на зим­ния раз­м­но­жи­те­лен про­цес и от­но­во в ра­йо­на се ро­ди­ха над 80 па­ле­та. Г-н Кме­те,въз­мо­ж­но ли е да се оси­гу­ри ко­ла за да про­дъл­жат ка­с­т­ра­ци­и­те и на­ма­лее по­пу­ла­ци­я­та??
Ва­ши­те пре­д­ше­в­с­т­ве­ни­ци из­би­ха хи­ля­ди не­вин­ни жи­во­т­ни! Се­га на­де­ж­да­та ни е във Вас да им по­с­т­ро­и­те дом! Рся­ка жи­ва твар има ну­ж­да от ДОМ!Не­ка те­зи най-вер­ни дру­гар­че­та на­ме­рят мал­ко то­п­ли­на! И ЧО­ВЕ­КЪТ СТЕ ВИЕ,кой­то мо­же да им я да­де!

С при­би­ра­не­то на жи­во­т­ни­те в при­ют ще из­че­з­не не­до­вол­с­т­во­то на ня­кои хо­ра,ко­и­то тър­сят ви­на­та за вси­ч­ко в тях.ДА­но та­ка се въз­с­та­но­ви хар­мо­ни­я­та ме­ж­ду хо­ра,при­ро­да и жи­во­т­ни!!!
Бла­го­да­ря Ви,че има­х­те лю­бе­з­но­то тър­пе­ние да про­че­те­те моя Зов за по­мощ!!!
На­ша­та на­де­ж­да е Ва­ше­то ре­ше­ние!!!    Бла­го­да­ря Ви!
Пре­д­се­да­тел на Сдру­же­ние за за­щи­та на жи­во­т­ни­те,,Вер­ни очи­ч­ки,,

Жа­нет Ле­о­ни­до­ва
Ро­д­ри­гес-На­по­лес
4.02.2011г.  Гр.Балчик

Коментарите са затворени.