Балчик и Генерал Тошево ще участват в европейски проекти заедно

Sep 18th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

На 20 август 2015 г. Община Балчик покани всички заинтересовани страни на публична среща в общинската сграда на Генерал Тошево, относно идеята за създаване на Местна инициативна група, подготовката и реализацията на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Целта на срещата бе да се учреди местно партньорство между общините Балчик и Генерал Тошево, НПО сектора и бизнеса и да се приложи подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по ПРСР 2014-2020 г. Дневен ред: 1. Представяне на подхода „Водено от общностите местно развитие” 2. Обсъждане на приоритети за местно развитие на територията и възможностите на ВОМР за подпомагане на развитието на местната икономика. 3. Излъчване на представители на неправителствения сектор и местния бизнес за установяване на местно партньорство за подаване на проект за подготвителна помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год., относно създаване на МИГ. Местните инициативни групи се създават по Програмата за развитие на селските райони с цел увеличение на добавената стойност от стопанската дейност на общините, създаване на работни места и спиране на обезлюдяването в селските райони, развитие на алтернативни икономически дейности, на иновативни производства и на териториална идентичност чрез разработването на местни проекти. Сумата, която може да усвои местната инициативна група е 6 млн. евро, ако населението е над 30 000 души, което налага съюзяването на двете общини – Балчик и Г.Тошево да действат заедно. За местното партньорсто е осигурен офис на ул.”Черно море” № 18 и сума за оборотни средства от 25 000 лв.
На извънредна сесия на Общинския съвет на 3 септември 2015 г. бяха взети следните решения: По първа точка от дневния ред: Участие на община Балчик в Местна инициативна група съвместно с община Генерал Тошево. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 916: На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка Наредба № 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Заповед №РД-09-556/11.08.2015г. на Министър на земеделието и храните и чл.19 и последващите от Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
ОбС БАЛЧИК РЕШИ:
1. Дава съгласие и одобрява участието на Община Балчик в създаване на публично-частно партньорство, за подаване на Заявление за подпомагане по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), като водещ партньор, кандидат за финансова помощ по проекта за създаване на Местна инициативна група (МИГ) с териториален обхват административните граници на Общините Балчик и генерал Тошево, обхващащ всички населени места на териториите на двете общини. 2. Дава съгласие и одобрява, Община Балчик да бъде водещ партньор за подписване на партньорското споразумение /по образец съгласно Приложение № 7 към чл. 22, ал. 1, т. 4 от Наредба №16 от 30.06.2015г./ със следните организации за партньори: – За публичния сектор: Община Балчик и Община Генерал Тошево. – За неправителствения сектор: Читалище „Светлина – 1941″, БУЛСТАТ: 000842977, със седалище и адрес на управление: Област Добрич, общ. Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, п.код 9500, ул. Васил Априлов № 5 – За стопанския сектор: „СЪН ФУУДС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: Р България, общ. Балчик, гр. Балчик, п.код 9300, Индустриална зона 49 49, ЕИК: 124636775, представлявано от Стефан Каров Стефанов- Управител;
3. Дава съгласие, Община Балчик като водещ партньор по проекта в качеството си на КАНДИДАТ, да подаде документи и да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 4. Определя за свой представител по изпълнение на проекта, подписване на споразумение за партньорство и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – законният представител на Общината – Кмета на община Балчик – Николай Добрев Ангелов;
5.Дава предварително съгласие, Община Балчик да предостави за осигуряване техническата обезпеченост на дейностите при реализирането на проекта, оборудван офис представляващ частна общинска собственост, находящ се в гр. Балчик, ул. „Черно море” № 18, за безвъзмездно ползване за нуждите на местното партньорство, за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 6.Дава съгласие, след подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) , да бъдат отпуснати оборотни финансови средства, за нуждите на местното партньорство в размер на 25 000 лв., които да бъдат възстановени към общинския бюджет от бюджета на проекта, след получаване на окончателно плащане.
7.Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши всички необходими действия – правни и фактически, по изпълнение на настоящото решение.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстваха 17 общински съветници 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”,1 не гласува
/Б.Т./

Оставете коментар