Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, паркинг “Двореца”, гр. Балчик

Sep 18th, 2015 | От | Category: обяви

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.; Решение № 822 по Протокол № 50 от 28.04.2015 г. на ОбС – Балчик и Заповед № 1147/02.09.2015 г. на кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост : 1.1. Паркинг “Двореца”, гр. Балчик, с площ 1 205.00 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.7.138 по кад. карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена 5 639.40 лв., без ДДС. 1.2. 50 броя паркоместа по алея “Ехо” /от летен кинотеатър до паркинг “Двореца”/ и 40 бр. паркоместа по ул. “Албенски път” /от паркинг “Двореца” до кръстовището/ гр. Балчик, обособени части от ПИ № 02508.7.138 по кад. карта на гр. Балчик, с обща площ 900.00 м2, при начална годишна наемна цена 4 212.00 лв., без ДДС. 2. Срок на договора – 5 год. /пет години/. 3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон. Същите следва да спазват предмета на дейност и да не променят предназначението на наетите имоти. Кандидатите следва да нямат задължения към Община Балчик. Кандидатите могат да участват и за двата имота, посочени по горе. Участникът, спечелил публичният търг с тайно наддаване и сключил договор за наем за паркинг “Двореца” се задължава да осъществява и пропусквателен режим по алеята, водеща до АПК “Двореца”. Търгът ще се проведе на 28.09.2015 г. от 10.00 часа в залата на I – ви етаж в сградата на Общинска администрация – Балчик, пл. “21 – септември” № 6. Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 10.09.2015 г. до 25.09.2015 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА – Балчик. Крайният срок за приемане на предложения за участие е 25.09.2015 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.
За справки: тел. 0579/7-10-54, Веселина Маринова

Оставете коментар