П О К А Н А за сесия на ОбС Балчик

Sep 18th, 2015 | От | Category: ВАЖНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 17 септември 2015 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния
Д н е в е н р е д:
1. Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик към 30.06.2015 г. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 2. Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за второто тримесечие на 2015 година, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публичните финанси. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 3. Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи, Приложение № 11-Б. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 4. Приемане на решение за предоставяне на земеделски имоти или части от тях – полски пътища, за стопанската 2015/2016 година, на съответния ползвател. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 5. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 година. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 6. Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.246 по кадастралната карта на град Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 7. Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.51.423 по кадастралната карта на град Балчик, в.з. „белите скали”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 8. Предложение за предоставяне безвъзмездно право на ползване на част от имот – частна общинска собственост на „Съюза на инвалидите в България”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 9. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.19.2 по кад.карта на с. Кранево. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 10. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.21.8 по кад.карта на с. Кранево. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 11. Даване съгласие и разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-за обществено обслужване и УПИ ХХІ-за озеленяване, алея и подземен паркинг в кв. 109 по плана на град Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 12. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.3.8 по кад.карта на с. Кранево. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 13. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.3.5 по кад.карта на с. Кранево. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 14. Даване разрешение за изработване на ПУП-ПП за „Изместване на част от съществуващата ВЛ 110 кV „Момчил” в участъка от стълб № 7 до стълб № 27 по ново трасе, одобрено за бъдещата нова ВЛ 110 кV п/ст „Варна север” – п/ст „Каварна”, находящо се в землището на с. Оброчище, община Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП. 15. Предложение за отпускане на финансова помощ. Вносител: Красимир Кунев – председател на ПКОКМД 16. Предложение за завишаване бюджета на Програмата за развитие на спорта. Вносител: Красимир Кунев – председател на ПКОКМД 17. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани. Вносител: д-р Урал Бекиров – член на ПКЗССД 18. Разни
Виктор Лучиянов – Председател на ОбС-Балчик

Оставете коментар