Качества за успешна политическа кариера

Mar 10th, 2011 | От | Category: ДРУГИ

До края на та­зи го­ди­на в Бъл­га­рия ще се про­ве­дат из­бо­ри за пре­зи­дент, за кме­то­ве и об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци. До­с­та  се об­ли­з­ват и за пре­д­с­ро­ч­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри, за­що­то да си де­пу­тат или ми­ни­с­тър си е най го­ля­ма­та да­ла­ве­ра още от вре­ме­то на Го­ле­ма­нов.
Да­ли ще бъ­дат две в ед­но или три в ед­но пре­д­с­то­я­щи­те из­бо­ри, за ма­со­вия бъл­гар­с­ки из­би­ра­тел ня­ма ни­ка­к­во зна­че­ние, за­що­то той от по­ли­ти­ка не се ин­те­ре­су­ва. За не­го вси­ч­ки са ма­с­ка­ри. И той, ка­к­то и те­зи, ко­и­то из­би­ра, се ин­те­ре­су­ват са­мо от ке­ле­пи­ра. За съ­жа­ле­ние ке­ле­пи­рът на ма­со­вия из­би­ра­тел е тол­ко­ва ни­що­жен, че про­с­то не си за­с­лу­жа­ва, но за 20 – 30 ле­ва, да­де­ни му, за да оти­де до ур­ни­те, той из­п­ра­ща във вла­ст­та все по – не­ком­пе­тен­т­ни, про­с­ти и до­ри пре­с­тъ­п­ни ин­ди­ви­ди. Те, раз­би­ра се,  си га­ран­ти­рат ли­ч­но­то за­бо­га­тя­ва­не, ко­е­то ви­на­ги е за сме­т­ка на  все по ма­со­во­то обе­д­ня­ва­не на ос­та­на­ли­те бъл­гар­с­ки­те гра­ж­да­ни.
Най – бе­д­ни­те и оне­п­ра­в­да­ни со­ци­ал­ни гру­пи, ко­и­то са и най – мно­го­б­рой­ни – ро­ми и пен­си­о­не­ри, са и най – по­да­т­ли­ви да си про­да­ват гла­со­ве­те. Във вси­ч­ки се­ла, с на­се­ле­ние над 350 жи­те­ли, в ко­и­то ще се про­ве­ж­дат из­бо­ри, с 5 – 6 хи­ля­ди ле­ва без­про­б­лем­но се ку­пу­ва кме­т­с­ко­то мя­с­то. Тъй ка­то тол­ко­ва па­ри мо­же да из­ва­ди все­ки ме­ра­к­лия за кмет, це­на­та на един глас мо­же и да се вди­г­не, но по – ве­ро­я­т­но е кан­ди­да­ти­те пре­д­ва­ри­тел­но да се спо­ра­зу­ме­ят и да не на­ли­ват по­ве­че от ми­ни­мал­но­то в джо­бо­ве­те на пре­зи­ра­на­та от тях бе­д­ност. А та­ка на­ре­че­ни­ят ма­сов из­би­ра­тел, кой­то  един ден в го­ди­на­та се чу­в­с­т­ва ва­жен, хи­тър и са­мо­до­во­лен, че е из­ка­рал за ни­що 20 – 30 ле­ва, през сле­д­ва­щия ман­дат на из­б­ра­ни­те от не­го хо­ра, ще ста­не още по – бе­ден. За съ­жа­ле­ние, за­е­д­но с не­го ста­ват по – бе­д­ни и вси­ч­ки ос­та­на­ли, ко­и­то се опи­т­ват с труд, по­ч­те­ност и ра­зум да из­г­ра­ж­дат жи­во­та си в дър­жа­ва­та. Та­зи гру­па хо­ра, ко­я­то при­да­ва сми­съл на по­ня­ти­е­то дър­жа­в­ност в Бъл­га­рия, ста­ва все по – ма­ло­б­рой­на. То­пи се ка­то про­ле­тен сняг, осо­бе­но след про­ве­ж­да­не­то на по­ре­д­ни­те „ус­пе­ш­ни” из­бо­ри, в ко­и­то  ви­на­ги по­бе­ж­да­ват из­б­ра­ни­ци­те на ма­со­вия из­би­ра­тел, оце­нил жи­во­та си на 30 ле­ва.
Мал­ко – по скъ­по си оце­ня­ват гла­са в  ку­рор­т­ни­те гра­д­че­та, но об­що взе­то, по­ли­ти­че­с­ка­та про­с­ти­ту­ция ве­че е на­пу­с­на­ла скъ­пи­те бар­да­ци на пар­ти­и­те и се раз­п­ла­ща с из­би­ра­те­ли­те по та­к­си­те на ма­ги­с­т­рал­ни­те тру­же­ни­ч­ки. Ли­ца­та, ко­и­то  се до­мо­г­ват до вла­ст­та в Бъл­га­рия ня­мат по­ли­ти­че­с­ки по­с­ла­ния, а са­мо ци­ни­ч­но от­к­ро­вен  ли­чен ин­те­рес, за то­ва и от­но­ше­ни­е­то им с из­би­ра­те­ли­те е ка­то на  кли­ент  с ев­ти­на ма­ги­с­т­рал­на про­с­ти­ту­т­ка. И е ви­д­но, че го­ля­ма част от гра­ж­да­ни­те, ко­и­то гла­су­ват, ня­мат ни­що про­тив да ги тре­ти­рат по то­зи на­чин. От се­га по те­ле­ви­зи­я­та раз­ни хо­ра в ре­пор­та­жи го­во­рят, че ще гла­су­ват за то­зи, кой­то им пла­ти и ни­кой не ре­а­ги­ра, ка­то че ли то­ва е нор­мал­но. Щом се­га се го­во­ри  та­ка, мо­жем да си пре­д­с­та­вим ка­к­ва ще е кар­тин­ка­та по вре­ме на ре­ал­ни­те из­бо­ри.
При то­ва по­ло­же­ние, ка­к­ви ка­че­с­т­ва тря­б­ва да при­те­жа­ва ус­пе­ш­ни­ят кан­ди­дат за по­ли­ти­че­с­ка ка­ри­е­ра в Бъл­га­рия?
На пър­во мя­с­то, ус­пе­ш­на по­ли­ти­че­с­ка ка­ри­е­ра у нас пра­вят хо­ра, ко­и­то ня­мат по­ли­ти­че­с­ки убе­ж­де­ния. Най – ус­пе­ли­те ни по­ли­ти­ци са се по­д­ви­за­ва­ли по­не в 3 – 4 пар­тии и ви­на­ги са го­то­ви да пре­ми­нат в сле­д­ва­ща или да съ­з­да­дат но­ва. От тук на­та­тък ня­ма да сте­пе­ну­вам ка­че­с­т­ва­та. Ва­ж­но е да ги има, не­за­ви­си­мо в ка­къв ред.

Ху­ба­во е кан­ди­да­тът, не­за­ви­си­ма за ка­къв пост, да е прост. Ако не е, тря­б­ва да се пра­ви на прост. В ни­ка­къв слу­чай не тря­б­ва да го­во­ри пра­ви­лен, кни­жо­вен бъл­гар­с­ки език. Ви­со­ко се це­нят ди­а­ле­к­ти­те и жар­го­ни­те. До­б­ре е да упо­т­ре­бя­ва не по­ве­че от 200 – 300 ду­ми, за­що­то на­се­ле­ни­е­то го­ре – до­лу с тол­ко­ва бо­ра­ви. Же­нен или не­же­нен, тря­б­ва да има сла­ва­та на мъ­ж­кар и да е ня­ка­къв спор­тист. На вся­ка це­на тря­б­ва да е ло­вец и ако в пре­ди­з­бор­на­та кам­па­ния на­п­ра­ви из­ло­ж­ба на тро­фе­и­те и оръ­жи­я­та си, мо­же да се кан­ди­да­ти­ра и за пре­зи­дент. Не е ну­ж­но да хо­ди на те­а­тър, опе­ра, из­ло­ж­би и дру­ги кул­тур­ни про­я­ви, за да не го по­ми­с­лят за гей… Ня­ма ну­ж­да да се из­б­ро­я­ват дру­ги ка­че­с­т­ва за ус­пе­ш­на по­ли­ти­че­с­ка ка­ри­е­ра в Бъл­га­рия. Кой­то се ин­те­ре­су­ва, знае кои са об­раз­ци­те. Тях ме­ди­и­те ги ре­к­ла­ми­рат по – че­с­то и от „Про­с­та­та­та ви алар­ми­ра…”
По­д­го­то­в­ка­та за го­ле­мия пре­ди­з­бо­рен ку­пон за­по­ч­на за­л­по­во и по – емо­ци­о­нал­но от лю­бо­в­на из­по­вед на фол­к­пе­ви­ца с фу­т­бо­лист. До къ­де ще сти­г­не –  бе­д­на ни е фан­та­зи­я­та!
Ако не бе­ше тол­ко­ва тъ­по, ще­ше да е мно­го сме­ш­но.

Юлита ХРИСТОВА

Коментарите са затворени.