“Дамите на розата” празнуват с вино и любов

Mar 10th, 2011 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Лю­бо­в­та опи­я­ня­ва ка­то ви­но. Ви­но­то па­ли кръ­в­та ка­то лю­бов! Под то­зи на­д­с­лов се съ­б­ра­ха на ли­ри­чен лю­бо­вен сле­до­бед в пе­тък да­ми от Бал­чик по по­вод двой­ния пра­з­ник – 14 фе­в­ру­а­ри, ор­га­ни­зи­ран от “Да­ми­те на ро­за­та” – жен­с­ко сдру­же­ние към ме­с­т­на­та стру­к­ту­ра на БСП.
С при­съ­с­т­вие ува­жи­ха чле­но­ве на ли­те­ра­тур­ния клуб “Йор­дан Кръ­ч­ма­ров”, пре­д­се­да­те­ли­те на клуб “Хи­нап” и “Здра­ве”, ка­к­то и по­чи­та­те­ли на не­ж­на­та ли­ри­ка, ко­и­то без по­д­ка­на спо­де­ли­ха гла­с­но сво­и­те ли­ри­ч­ни при­с­т­ра­с­тия и впе­ча­т­ле­ния.
Спе­ци­а­лен по­з­д­рав в стих бе на­п­ра­вен от Дим­ка Ма­ле­ва към пре­д­се­да­тел­ка­та на жен­с­ко­то сдру­же­ние – Иван­ка Бър­за­ко­ва. Мно­го лю­бо­в­ни сти­хо­ве бя­ха ре­ци­ти­ра­ни от сла­бия пол в за­щи­та на сил­на­та лю­бов, ко­я­то съ­ще­с­т­ву­ва и е сми­съ­л в жи­во­та. Пре­д­с­та­ви­те­ли­те на мъ­ж­кия пол бя­ха пре­ди­з­ви­ка­ни със сти­хо­ве за Три­фон За­ре­зан.
Сред вди­ш­ва­ни­я­та и из­ди­ш­ва­ни­я­та ме­ж­ду сти­хо­ве­те, че­с­то се чу­ва­ше и ду­ма­та “На­з­д­ра­ве!”, ко­я­то при­по­в­ди­г­на усе­ща­не­то за пра­з­ни­ка и ос­вен ре­ци­ти­ра­не да­ми­те и за­пя­ха все­и­з­ве­с­т­ни лю­бо­в­ни пе­с­ни.
Ат­мо­с­фе­ра­та бе до­пъл­не­на от ви­но, све­щи,му­зи­ка, ва­лен­тин­ки и шо­ко­лад.
От­п­ра­ве­но бе пре­д­ло­же­ние към Иван­ка Бър­за­ко­ва, ме­ро­п­ри­я­ти­е­то за­дъл­жи­тел­но да бъ­де по­в­то­ре­но и ре­а­ли­зи­ра­но в по-ши­рок кръг в края на ме­сец март по по­вод на­с­тъ­п­ва­не­то на про­лет­та. “Да­ми­те на ро­за­та” спо­де­ли­ха за пла­ни­ра­на пре­д­с­то­я­ща сре­ща на те­ма “Бал­чик тру­ден за ви­со­ки то­к­че­та”. Го­с­ти ще бъ­дат зам. кме­тът Ми­т­ко Пе­т­ров и об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци от БСП, към ко­и­то да­ми­те ще мо­гат да от­п­ра­вят ак­ту­ал­ни въ­п­ро­си.

/ОбС на БСП/

Коментарите са затворени.