Протокол № 56 /17.09.2015 г. на ОбС Балчик

Sep 24th, 2015 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик към 30.06.2015 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
ЗА ИНФОРМАЦИЯ
По втора точка от дневния ред: Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за второто тримесечие на 2015 година, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
ЗА ИНФОРМАЦИЯ
По трета точка от дневния ред: Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи, Приложение № 11-Б.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 917: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:
1. Общински съвет Балчик допълва списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители от Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2015г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи поради настъпила промяна в обстоятелствата относно заместване до завръщане титуляра на София Желязкова Христова – ст.счетоводител в отдел „БФС” с настоящ адрес с.Оброчище, ул.”Клисура” № 10
2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четвърта точка от дневния ред: Приемане на решение за предоставяне на земеделски имоти или части от тях – полски пътища, за стопанската 2015/2016 година, на съответния ползвател.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 918: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и писмо с вх.№ 24-52-27/20.08.2015год. от Директора на Областна дирекция „Земеделие” Добрич, общински съвет – Балчик:
1. Дава своето съгласие за стопанската 2015/2016 год. обработваните части от земеделски имоти с начин на трайно ползване – полски път на територията на община Балчик, които са включени в масиви за ползване от Заповедта по чл37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, да бъдат предоставяни на съответния ползвател.
2. Утвърждава цена за предоставената, обработвана част от земеделския имот – полски път в размер на средното рентно плащане за съответното землище на община Балчик както следва:
Землища на община Балчик Размер на средното годишно рентно плащане / ниви / в лева на дка
Балчик 57,00 лв/дка
Безводица 40,00 лв/дка
Бобовец 52,00 лв/дка
Гурково 46,00 лв/дка
Дропла 60,00 лв/дка
Дъбрава 40,00 лв/дка
Змеево 60,00 лв/дка
Карвуна 55,00 лв/дка
Кранево 40,00 лв/дка
Кремена 60,00 лв/дка
Ляхово 40,00 лв/дка
Оброчище 40,00 лв/дка
Преспа 33,00 лв/дка
Рогачево 40,00 лв/дка
Сенокос 40,00 лв/дка
Соколово 55,00 лв/дка
Стражица 52,00 лв/дка
Тригорци 48,00 лв/дка
Храброво 40,00 лв/дка
Царичино 60,00 лв/дка
Църква 40,00 лв/дка
Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По пета точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 919: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет – Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост по реда на ЗОС през 2015 г., приета с решение № 755 от 13.02.2015 г., като допълва:
Раздел ІІІ Б – “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със следният имот:
– Незастроено дворно място с площ от 338 м2, представляващо ПИ № 02508.74.246 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ІІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шеста точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.246 по кадастралната карта на град Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 920: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4440/28.07.2015 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.74.246 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 338 м2 /триста тридесет и осем квадратни метра/.
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 8 375.00 лв. /осем хиляди триста седемдесет и пет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;
3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седма точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.51.423 по кадастралната карта на град Балчик, в.з. „Белите скали”.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 921: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4391/11.11.2014г., представляващ незастроено вилно място с идентификатор № 02508.51.423 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ХVІ, кв. 21 по ПУП на в.з. „Бели скали” гр. Балчик/ с площ от 566 м2 /петстотин шестдесет и шест квадратни метра/.
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 25 470.00 лв. /двадесет и пет хиляди четиристотин и седемдесет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;
3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осма точка от дневния ред: Предложение за предоставяне безвъзмездно право на ползване на част от имот – частна общинска собственост на „Съюза на инвалидите в България”.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 922: 1. На основание чл. 21, /1/, т. 8 от ЗМСМА; чл. 21 /1/ и чл. 58 /1/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и доп. с решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г., общински съвет – Балчик дава съгласието си:
1.1. Помещение с площ 194,97 м2, представляващо част от едноетажна нежилищна сграда с идентификатор № 02508.73.81.2 – кухня, столова /бивш гарнизонен стол/, цялата с площ 551,00 м2 – частна общинска собственост, актувана с АОС 4307 от 25.07.2013 г., намираща се в гр. Балчик, ул. “Варненска” № 2 /ПИ № 02508.73.81 по кад. карта на гр. Балчик/ да се предостави за безвъзмездно право на ползване на Общ. организация на “Съюза на инвалидите в България”, гр. Балчик, с Председател Деспина Илиева Маринова – част от “Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза съюз на инвалидите в България”, като “Клуб на съюз на инвалидите”.
2. Определя срок за безвъзмездно право на ползване от 3 год. /три години/. Посоченото помещение, може да се ползва 2 дни в седмицата, а именно вторник и четвъртък.
3. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи Договор с Общ. организация на “Съюза на инвалидите в България”, гр. Балчик, за предоставяне безвъзмездно право на ползване на посочения в т. 1.1 част от имот – частна общинска собственост. В договора за безвъзмездно право на ползване да се включи и клауза за прекратяване при отпадане на основанието, за което е учреден.
4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извършване всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на,решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По девета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.19.2 по кад.карта на с. Кранево.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 923: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 39459.19.2 с цел отреждане и застрояване за “Соп” – /смесена устройствена зона/ по кадастралната карта на с.Кранево, Община Балчик.
II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 17 общински съветници 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По десета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.21.8 по кад.карта на с. Кранево.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 924: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 39459.21.8 с цел отреждане и застрояване за “Соп” – /смесена устройствена зона// по кадастралната карта на с.Кранево Община Балчик.
II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 17 общински съветници 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По единадесета точка от дневния ред: Даване съгласие и разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-за обществено обслужване и УПИ ХХІ-за озеленяване, алея и подземен паркинг в кв. 109 по плана на град Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 925: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава съгласие и разрешава изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХІV – за обществено обслужване и УПИ ХХІ – за озеленяване, алея и подземен паркинг в кв.109 по плана на гр.Балчик.
II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 17 общински съветници 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По дванадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.3.8 по кад.карта на с. Кранево.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 926: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 39459.3.8 с цел отреждане и застрояване за “Соп” – /смесена устройствена зона/ по кадастралната карта на с. Кранево, Община Балчик.
II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По тринадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.3.5 по кад.карта на с. Кранево.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 927: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 39459.3.5 с цел отреждане и застрояване за “Соп” – /смесена устройствена зона/ по кадастралната карта на с.Кранево Община Балчик.
II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четиринадесета точка от дневния ред: Даване разрешение за изработване на ПУП-ПП за „Изместване на част от съществуващата ВЛ 110 кV „Момчил” в участъка от стълб № 7 до стълб № 27 по ново трасе, одобрено за бъдещата нова ВЛ 110 кV п/ст „Варна север” – п/ст „Каварна”, находящо се в землището на с. Оброчище, община Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 928: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Изместване на част от съществуващата ВЛ 110 кV “Момчил” в участъка от стълб № 7 до стълб № 27 по ново трасе одобрено за бъдещата нова ВЛ 110 кV п/ст “Варна север” – п/ст “Каварна”, находящо се в землището на с.Оброчище, Община Балчик” – съгласно приложено задание.
ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансова помощ.
Вносител: Красимир Кунев – председател на ПКОКМД
РЕШЕНИЕ 929: На основание, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молба вх. № 344/3.07.2015 г., общински съвет – Балчик отпуска финансова помощ в размер на 1000,00 (хиляда) лева на Невена Галинова Димитрова от град Балчик, за подпомагане участието й в Международен фестивал във Венеция / 2015 година.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 16 общински съветници
15 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за завишаване бюджета на Програмата за развитие на спорта.
Вносител: Красимир Кунев – председател на ПКОКМД
РЕШЕНИЕ 930: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от НПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на програмата за развитие на спорта да бъде завишен с 2 000 лева, за осигуряване на финансова подкрепа за провеждане на първи международен Зумба фестивал в град Балчик.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 16 общински съветници
12 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.
Вносител: д-р Урал Бекиров – член на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 931: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:
1. Вълю Николов Вълев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.
2. Ахмед Салиев Ахмедов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.
3. Ангел Димов Иванов от гр. Балчик, ул. Тунджа № 30, за лечение, в размер на 550.00 (петстотин и петдесет) лева.
4. Живка Ивелинова Драганова от с. Безводица, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.
5. Недживан Мустафова Илмиева от гр. Балчик, за закупуване на кабел за бобина към кохларен имплант, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.
6. Каймет Зюлкярова Адилова от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.
7. Сюлейман Алиибрям Сюлейман от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.
8. Али Арифов Алиев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.
9. Съби Русев Андонов от с. Дъбрава, за лечение на детето му Расим Събев Русев, в размер на 300.00 (триста) лева. Средствата да се получа от Стойка Донева – кметски наместник на с. Дъбрава.
10. Виолета Нелетова Ангелова от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.
11. Анелия Иванова Алекова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.
12. Мария Сашева Захариева от гр. Балчик, за закупуване на имплант, в размер на 500.00 (петстотин) лева.
13. Димитър Георгиев Великов от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище – Данаил Караджов.
14. Алекси Митков Русев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.
15. Румен Райков Станчев от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище – Данаил Караджов.
16. Садие Тахир Асан от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.
17. Нефизе Нуриева Изетова от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Ляхово.
18. Елена Кирова Канева от с Преспа, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от Сергей Георгиев, кметски наместник на с. Преспа.
19. Ангел Иванов Минев от с. Оброчище, социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.
20. Нейко Русанов Нейков от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.
21. Величка Илиева Колева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.
22. Петранка Петрова Илиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.
23. Ресмие Акифова Демирова от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Ляхово.
24. Румяна Иванова Петкова от гр. Балчик, за лечението на Николай Павлов Петков, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.
25. Станко Жеков Маринов от с. Кремена, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.
26. Еркан Назъм Ибрям от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.
27. Надежда Румянова Маринова от с. Тригорци, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.
28. Хайри Изетов Байрамов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.
29. Деница Георгиева Димитрова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.
30. Юлияна Венциславова Иванова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.
31. Никодим Асенов Хаджиев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.
32. Нефизе Аптулова Демирова от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Ляхово.
33. Миглена Георгиева Петрова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.
34. Тошко Железов Желев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500.00 (петстотин`) лева.
35. Нури Рушидов Халилов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.
36. Иван Росенов Стоянов от с. Оброчище, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.
37. Гинка Ангелова Митева от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 16 общински съветници
16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осемнадесета точка от дневния ред: Даване разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 02508.7.156 и ПИ 02508.7.157 по кадастралната карта на гр.Балчик и изменение ПР в участъка от ОТ 22 до ОТ 21А, включващ територията на Архитектурно – парков комплекс “Двореца Балчик”.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 932: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал. 1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 02508.7.156 и ПИ 02508.7.157 по кадастралната карта на гр.Балчик и изменение ПР в участъка от ОТ 22 до ОТ 21А.
II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По деветнадесета точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик по Програма INTERREG V-A Румъния и България 2014 – 2020, Приоритетна ос 2 „Един зелен регион“, Специфична цел 2.2 „Подобряване на устойчивото управление на екосистемите в трансграничния регион“ .
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 933: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Програма INTERREG V-A Румъния и България 2014 – 2020, Приоритетна ос 2 „Един зелен регион“, Специфична цел 2.2 „Подобряване на устойчивото управление на екосистемите в трансграничния регион“, Общински съвет – Балчик
РЕШИ:
1. Дава съгласие: Община Балчик да кандидатства в срок до 30.09.2015 г. в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение за привличане на финансови средства по първата покана за набиране на проектни предложения по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г. с проект: „ECOMIND – Improved Ecosystem Management through Joint Policies and a Floating Center for Ecological Knowledge“ (Подобрено управление на екосистемите чрез съвместни политики за екологични знания) по Приоритетна ос 2 „Един зелен регион“, Специфична цел 2.2 „Подобряване на устойчивото управление на екосистемите в трансграничния регион“
2. Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен принос на Община Балчик като процент от крайния бюджет за общината.
3. Oдобрява и дава съгласие кмета на Община Балчик да сключи Споразумение за партньорство с Българска асоциация по рециклиране (БАР), Национален институт за проучвания и развитие на морската геология и геоекология – ГеоЕкоМар – Румъния, и Национален институт за проучване – развитие на машини и инсталации, свързани със земеделието и хранителната индустрия – INMA Румъния, във връзка с кандидатстване с гореспоменатото проектно предложение.
4. Възлага на кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.
5. Предварителните разходи, направени за подготовка на проектната документация, които са допустим разход да бъдат възстановени от програмата при одобрение на проектното предложение.
6. Гарантира, че Община Балчик разполага с финансови възможности за изпълнение на проекта.
7. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на Общинския план за развитие 2014-2020, Приоритет 3. Качествена жизнена среда – изграждане, поддържане, модернизация на техническа инфраструктура, опазване на околната среда, Мярка 3.9. Дейности по мониторинг и опазване на околната среда.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесета точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Един зелен регион“, Специфична цел 2.1 Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 934: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Един зелен регион“, Специфична цел 2.1 Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство, Общински съвет – Балчик
РЕШИ:
1. Дава съгласие:
– Община Балчик да кандидатства в срок до 30.09.2015 г. в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение за привличане на финансови средства по първата покана за набиране на проектни предложения по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г. с проект „Туризъм без граници на Черно море“ (“UNBOUNDED TOURISM AT BLACK SEA”), Приоритетна ос 2 „Един зелен регион“, Специфична цел 2.1 Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство;

– Да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен принос на Община Балчик като процент от крайния бюджет за общината;
– Одобрява и дава съгласие кмета на Община Балчик да сключи Споразумение за партньорство с Община Мангалия, Румъния във връзка с кандидатстване с гореспоменатото проектно предложение;
– Възлага на кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта;
– Предварителните разходи, направени за подготовка на проектната документация, които са допустим разход да бъдат възстановени от програмата при одобрение на проектното предложение;
– Гарантира, че Община Балчик разполага с финансови възможности за изпълнение на проекта;
– Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на Общинския план за развитие 2014-2020, Приоритет 1. Устойчиво развитие на туристическия сектор чрез разширяване на предлаганите туристически продукти и удължаване на туристическия сезон. Мярка 1.1.1 Поддържане и подобряване на транспортната, комуникационна и друга инфраструктура на туризма.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесет и първа точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик по Програма INTERREG V-A Румъния и България 2014 – 2020, Приоритетна ос 3 „Един сигурен регион“, Специфична цел 3.1 Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничната зона“.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 935: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Програма INTERREG V-A Румъния и България 2014 – 2020, Приоритетна ос 3 „Един сигурен регион“, Специфична цел 3.1 Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничната зона“ , Общински съвет – Балчик
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства в срок до 30.09.2015 г. в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение за привличане на финансови средства по първата покана за набиране на проектни предложения по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Един сигурен регион“, Специфична цел 3.1 Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничната зона“
2. Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен принос на Община Балчик като процент от крайния бюджет за общината.
3. Oдобрява и дава съгласие Кмета на Община Балчик да сключи Споразумение за партньорство с Пристанище Констанца, Румъния във връзка с кандидатстване с гореспоменатото проектно предложение.
4. Възлага на кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.
5. Предварителните разходи, направени за подготовка на проектната документация, които са допустим разход да бъдат възстановени от програмата при одобрение на проектното предложение.
6. Гарантира, че Община Балчик разполага с финансови възможности за изпълнение на проекта.
7. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на Общинския план за развитие 2014-2020, Приоритет 3. Качествена жизнена среда–изграждане, поддържане, модернизация на техническа инфраструктура, опазване на околната среда.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 17 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Виктор Лучиянов
Председател
на ОбС-Балчик

Оставете коментар