Пенсионерите активните граждани на Балчик

Mar 10th, 2011 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Ид­ва мо­мент, ко­га­то чо­век из­ли­за от про­фе­си­о­нал­на­та сфе­ра, в ко­я­то е ра­бо­тил и се от­да­ва на за­с­лу­же­на по­чи­в­ка. Пен­си­я­та тря­б­ва да бъ­де до­с­та­тъ­ч­на, за да оси­гу­ри спо­кой­ни ста­ри­ни. В Бъл­га­рия тя е со­ци­ал­на по­мощ, с ко­я­то тру­д­но се оце­ля­ва. Въ­п­ре­ки то­ва , пен­си­о­не­ри­те в гра­да до­ка­з­ват, че са хо­ра със си­лен, бор­бен дух, все още ам­би­ци­о­з­ни и ак­ти­в­ни. С по­мо­щ­та на кме­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов и Об­щи­на­та в гра­да се из­г­ра­ди­ха пен­си­о­нер­с­ки клу­бо­ве. Хо­ра­та, ко­и­то се гри­жат за тях, са от­го­вор­ни и все­о­т­дай­ни. За дре­б­ни сто­тин­ки, мъ­же­те – пен­си­о­не­ри, ан­га­жи­рат вре­ме­то си с иг­ра на кар­ти и та­б­ла. Та­ка са в по­с­то­я­нен со­ци­а­лен кон­такт, ко­е­то е ну­ж­но за все­ки чо­век, за да се чу­в­с­т­ва ба­лан­си­ран. За мъ­ж­ки­те клу­бо­ве се гри­жат Зия Ха­са­нов Кюр­дов и Ди­ми­тър Ата­на­сов. Там се пре­д­ла­гат чай и ка­фе на сим­во­ли­ч­ни су­ми. Об­с­та­но­в­ка­та е за­ду­ше­в­на и при­я­тел­с­ка.Та­ка е и в дру­ги­те клу­бо­ве в гра­да и об­щи­на­та. С по­мо­щ­та на ОбА  и ме­с­т­ни­те ко­о­пе­ра­ции се пра­вят ек­с­кур­зии, бан­ке­ти, ко­и­то раз­но­о­б­ра­зя­ват жи­во­та не пен­си­о­не­ри­те в Бал­чик. В те­зи сре­ди се от­ра­зя­ват вси­ч­ки яр­ки за ко­ле­к­ти­в­ни­те съ­би­тия- ро­ж­де­ни и име­ни дни, юби­леи, пра­з­ни­ци. Пен­си­о­не­ри­те са и ар­ти­с­ти, пе­в­ци, по­е­ти, об­ще­с­т­ве­ни­ци. В клу­бо­ве­те ки­пи ак­ти­в­на твор­че­с­ка дей­ност. От клуб „Хи­нап” из­ле­зе иде­я­та в Бал­чик да има ма­га­зин за пен­си­о­не­ри, ка­к­то е в го­ле­ми­те гра­до­ве, за­що­то в ос­та­на­ли­те е мно­го скъ­по и е не­по­сил­но за фи­нан­со­ви­те въз­мо­ж­но­с­ти на та­зи со­ци­ал­на гру­па хо­ра. На­дя­вам се об­щи­на­та да по­мо­г­не за ре­ша­ва­не­то и на то­зи въ­п­рос.По­же­ла­вам на вси­ч­ки пен­си­о­не­ри в гра­да здра­ве и дъл­го­ле­тие и ЕВ­РО­ПЕЙ­С­КИ ПЕН­СИИ. Не­ка про­дъл­жа­ват да ос­ми­с­лят жи­во­та си по то­зи на­чин.

Ирена ИЛИЕВА

Коментарите са затворени.