ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

Aug 8th, 2015 | От | Category: обяви

Предмет на поръчката: ”Изпълнение на СМР за обект„гр. Балчик – „Ак баир”, аварийно укрепване на ул. „Георги Бенковски””
Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 12.08.2015 г.
***

Предмет на поръчката: “Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани безработни лица по специалност „Озеленяване и цветарство”, с код по СППОО: 6220301, за придобиване на първа квалификационна степен”.
Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 12.08.2015 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес:9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик
Лице за приемане на оферти:
Красимира Костова – мл. експерт Община Балчик, тел. 0579 71046
Настоящите публични покани са публикувани в сайта на АОП.
За въпроси и допълнителна информация: Нина Митева – ст.специалист ЕМС, тел 0579 71065 и Милен Йорданов – ст. юрисконсулт, тел. 0579 71036

Оставете коментар