П Р О Т О К О Л № 54 от 30 юли 2015 г. на ОбС Балчик

Aug 8th, 2015 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за приемане на Актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. за местни дейности на община Балчик. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината РЕШЕНИЕ 891: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 82 и чл. 83 от Закона за Публичните Финанси, Общински съвет Балчик одобрява актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за периода 2016 г. – 2018 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва: 1. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2016 година в размер на 13 844 887 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в общ размер на 13 124 901 лева. 2. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2017 година в размер на 13 806 300 лв. и разходи в местни дейности в размер на 13 004 677 лева. 3. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2018 година в размер на 13 829 300 лв. и разходи в размер на 13 025 802 лева. 4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По втора точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за капиталови разходи в частта за основни ремонти на община Балчик за 2015 година. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 892: На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, предлагам следния проект за РЕШЕНИЕ: 1. Общински съвет Балчик приема актуализирана инвестиционната програма за 2015 година в частта и за основните ремонти в размер на 5 123 667 лева (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране във вид било-става), съгласно Приложение №1. 2. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в частта и за основните ремонти, в размер на 380 300 лв., в т.ч.: 2.1. Ремонт четвъртокласна пътна мрежа, в размер на 314 200 лв. 2.1.1. DOB 2009 – /ІІІ-902 с. Оброчище – с. Кичево/ – с. Рогачево – 50 849 лв. 2.1.2. DOB 2001 – /DOB 1107, с. Храброво – с. Бобовец/ – с. Ляхово – 263 351 лв. 2.2. Основен ремонт на кметство / читалищна сграда в с.Безводица, в размер на 66 100 лева 3. Променя наименованието на целеви разход в инвестиционната програма на обект “Изграждане спортна площадка СКЛА” в “Изграждане на полигон за хвърляне на чук, копие и диск в Авиоград” (стойността и параграфа остават непроменени). 4. Общински съвет Балчик задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По трета точка от дневния ред: Предложение за завишаване бюджета на Програмата за развитие на спорта. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината РЕШЕНИЕ 893: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от НПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет: 1. Общински съвет Балчик не дава съгласието си бюджета на програмата за развитие на спорта да бъде завишен с 2 000 лева, за осигуряване на финансова подкрепа за провеждане на първи международен Зумба фестивал в град Балчик. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 6 „ЗА”, 2 „ПРОТИВ”, 10 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четвърта точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на помещение, чрез публично оповестен конкурс, част от сграда с идентификатор № 23769.501.187.7 с. Дропла. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината РЕШЕНИЕ 894: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС Балчик, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. дава съгласието си да бъде отдадено под наем помещение с площ 80 м2, представляващо част от сграда с идентификатор № 23769.501.187.7, намираща се в ПИ № 23769.501.187 по кад. карта на с. Дропла публична общинска собственост, актувани с АОС № 573 от 12.03.2001 г., за извършване на търговска дейност, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс. 2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 1 027,12 лв. /хиляда двадесет и седем лева и дванадесет стотинки/, без ДДС, съгласно Тарифа за базисните наемни цени на ОбС Балчик. 3. Конкурсни условия : До участие в конкурса се допускат кандидати, които са регистрирани по Търговския закон. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик. Същите трябва да използват горепосоченият имот за търговска дейност. Кандидатите следва да създадат работни места. 4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По пета точка от дневния ред: Издаване на запис на заповед от община Балчик в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на авансово плащане по договор № 406 от 24.09.2014 г. по мярка 4.1. ”Развитие на рибарските области” за Проект № SH-K-B/1-1.4-005 „Изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности в ПИ 02508.86.39 (УПИ № ХС-39), находящ се в град Балчик“, сключен между Община Балчик и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Местна инициативна рибарска група (МИРГ) “Шабла-Каварна-Балчик”. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 895: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и Договор за отпускане на финансова помощ № 406 от 24.09.2014 г. и Анекс №1 към него от 09.07.2015 г. по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области” за Проект „Изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности в ПИ 02508.86.39 (УПИ № ХС-39), находящ се в град Балчик, сключен между Община Балчик, ИАРА, МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”, по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (2007-2013), Общинският съвет Балчик: РЕШИ: 1. Упълномощава кмета на общината Николай Добрев Ангелов да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” Разплащателна агенция в размер на 154 433,00 лева, (сто петдесет и четири хиляди четиристотин тридесет и три лева) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 406 от 24.09.2014 г. и Анекс № 1 към него от 09.07.2015 г. по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области” за Проект „Изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности в ПИ 02508.86.39 (УПИ № ХС-39), находящ се в град Балчик“ № SH-K-B/1-1.4-005, сключен между Община Балчик, ИАРА, МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”. 2. Възлага на кмета на Община Балчик да подготви необходимите документи за подаване на искане за авансово плащане по договор № 406 от 24.09.2014 г. и Анекс № 1 към него от 09.07.2015 г., и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие” Разплащателна агенция. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шеста точка от дневния ред: Издаване на запис на заповед от община Балчик в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходите за ДДС върху авансово плащане по договор № 406 от 24.09.2014 г. и Анекс 1 към него от дата 09.07.2015 г. по мярка 4.1. ”Развитие на рибарските области” за Проект № SH-K-B/1-1.4-005 „Изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности в ПИ 02508.86.39 (УПИ № ХС-39), находящ се в град Балчик“, сключен между Община Балчик и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Местна инициативна рибарска група (МИРГ) “Шабла-Каварна-Балчик”. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 896: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и договор за отпускане на финансова помощ № 406 от 24.09.2014 г. и Анекс 1 към него от 09.07.2015 г. по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области” за Проект „Изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности в ПИ 02508.86.39 (УПИ № ХС-39), находящ се в град Балчик“, сключен между Община Балчик, ИАРА, МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”, по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (2007-2013), Общинският съвет Балчик: РЕШИ: 1. Упълномощава кмета на Община Балчик Николай Добрев Ангелов да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” Разплащателна агенция в размер на 30 886,60 лева, (тридесет хиляди осемстотин осемдесет и шест лв. и 60 ст.) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане за ДДС по договор за отпускане на финансова помощ № 406 от 24.09.2014 г. и Анекс № 1 към него от 09.07.2015 г. по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области” за Проект „Изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности в ПИ 02508.86.39 (УПИ № ХС-39), находящ се в град Балчик“ № SH-K-B/1-1.4-005, сключен между Община Балчик, ИАРА, МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”. 2. Възлага на кмета на Община Балчик да подготви необходимите документи за подаване на искане за авансово плащане на ДДС по договор № 406 от 24.09.2014 г. и Анекс № 1 към него от 09.07.2015 г., и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие” Разплащателна агенция. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седма точка от дневния ред: Издаване на запис на заповед от община Балчик в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на авансово плащане по договор № 454 от 27.10.2014 г. и Анекс 1 към него от 09.07.2015 г. по мярка 4.1. ”Развитие на рибарските области” за Проект № SH-K-B/2-2.2-018 „Съхраняване на природното наследство на гр. Балчик чрез обновяване на тематичен парк “ЕХО”, сключен между Община Балчик и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Местна инициативна рибарска група (МИРГ) “Шабла-Каварна-Балчик”. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината РЕШЕНИЕ 897: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и договор за отпускане на финансова помощ № 454 от 27.10.2014 г. и Анекс 1 към него от 09.07.2015 г. по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области” за Проект „Съхраняване на природното наследство на гр. Балчик чрез обновяване на тематичен парк “ЕХО“, сключен между Община Балчик, ИАРА, МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”, по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (2007-2013), Общинският съвет Балчик: РЕШИ: 1. Упълномощава Кмета на Община Балчик Николай Добрев Ангелов да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” Разплащателна агенция в размер на 146 033,01 лева, (сто четиридесет и шест хиляди и тридесет и три лева и една стотинка) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 454 от 27.10.2014 г. и Анекс № 1 към него от дата 09.07.2015 г. по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области” за Проект „Съхраняване на природното наследство на гр. Балчик чрез обновяване на тематичен парк “ЕХО“ № SH-K-B/2-2.2-018, сключен между Община Балчик, ИАРА, МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”; 2. Възлага на кмета на Община Балчик да подготви необходимите документи за подаване на искане за авансово плащане по договор № 454 от 27.10.2014 г. и Анекс 1 към него от 09.07.2015 г., и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие” Разплащателна агенция. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осма точка от дневния ред: Издаване на запис на заповед от община Балчик в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходите за ДДС върху авансово плащане по Договор № 454 от 27.10.2014 г. и Анекс № 1 към него от 09.07.2015 г. по мярка 4.1. ”Развитие на рибарските области” за Проект № SH-K-B/2-2.2-018 „Съхраняване на природното наследство на гр. Балчик чрез обновяване на тематичен парк “ЕХО“, сключен между Община Балчик и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Местна инициативна рибарска група (МИРГ) “Шабла-Каварна-Балчик”. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 898: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и договор за отпускане на финансова помощ № 454 от 27.10.2014 г. по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области” за Проект „Съхраняване на природното наследство на гр. Балчик чрез обновяване на тематичен парк “ЕХО“, сключен между Община Балчик, ИАРА, МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”, по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (2007-2013), Общинският съвет Балчик: РЕШИ: 1. Упълномощава кмета на общината Николай Добрев Ангелов да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” Разплащателна агенция в размер на 29 206,60 лева, (двадесет и девет хиляди двеста и шест лева и шестдесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане за ДДС по договор за отпускане на финансова помощ № 454 от 27.10.2014 г. и Анекс № 1 към него от дата 09.07.2015 г. по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области” за Проект „Съхраняване на природното наследство на гр. Балчик чрез обновяване на тематичен парк “ЕХО“ № SH-K-B/2-2.2-018, сключен между Община Балчик, ИАРА, МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”; 2. Възлага на кмета на Община Балчик да подготви необходимите документи за подаване на искане за авансово плащане на ДДС по договор № 454 от 27.10.2014 г. и Анекс № 1 към него от дата 09.07.2015 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие” Разплащателна агенция. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По девета точка от дневния ред: Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 899: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината: 1. Общински съвет Балчик допълва списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители от Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2015г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи поради настъпила промяна в обстоятелствата относно завръщане от отпуск по майчинство на Мариана Георгиева Петкова ст.инспектор ревизор по приходи към ОбДС с настоящ адрес с.Оброчище, ул.”Тунджа” № 16 . 2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По десета точка от дневния ред: Разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Водопровод преминаващ през землищата на с. Кранево и с. Рогачево за напояване на лозови масиви в ПИ 39459.5.43 в землището на с. Кранево, Община Балчик” и одобряване на задание към ПУП-ПП. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 900: І. На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, съгласно чл.124а ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Водопровод преминаващ през землищата на с. Кранево и с. Рогачево за напояване на лозови масиви в ПИ 39459.5.43 в землището на с. Кранево, Община Балчик” съгласно приложено задание. ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По единадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП ПЗ за ПИ 39459.20.6 по кадастралната карта на с.Кранево, Община Балчик. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 901: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП ПЗ за ПИ 39459.20.6 с цел отреждане и застрояване за “Ок” / За курортни дейност/ по кадастралната карта на с.Кранево, Община Балчик. II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По дванадесета точка от дневния ред: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за “Захранващ водопровод за водоснабдяване на екологичен пасищен комплекс в ПИ 02508.90.766 по кадастралната карта на гр. Балчик”. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 902: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за “Захранващ водопровод за водоснабдяване на екологичен пасищен комплекс в ПИ 02508.90.766 по кадастралната карта на гр.Балчик”. ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”. ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По тринадесета точка от дневния ред: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за “Водопровод Ф 32 за захранване на ПИ 53120.107.1 по кадастралната карта на с.Оброчище, Община Балчик”. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината РЕШЕНИЕ 903: І. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за “Водопровод Ф 32 за захранване на ПИ 53120.107.1 по кадастралната карта на с. Оброчище, Община Балчик”. ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”. ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четиринадесета точка от дневния ред: Даване съгласие и разрешение за изменение на ПУП ПРЗ за УПИ ІІІ в кв.309 по плана на гр.Балчик. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 904: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава съгласие и разрешава изменение на ПУП ПРЗ за УПИ ІІІ в кв.309 по плана на гр.Балчик. II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По петнадесета точка от дневния ред: Приемане на Годишен финансов отчет, ведно със съставните му части и Доклад за дейността за 2014 година на общинското еднолично дружество „Кибела 2014” ЕАД, освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите и назначаване на независим регистриран одитор за 2015 година. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината РЕШЕНИЕ 905: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, ал. 2 ЗМСМА, чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 7 ТЗ, чл. 33, чл. 40 ЗСч, чл. 14, ал. 1, т. 14 НУРУПСОБТД, чл. 19, ал. 3, т. 7 от Устава на „Кибела 2014” ЕАД, Общински съвет Балчик приема и одобрява годишния финансов отчет за 2014 г., ведно със съставните му части, годишния доклад за дейността за 2014 г., заверени от назначения регистриран одитор и доклада на независимия одитор на „Кибела 2014” ЕАД, ЕИК: 203326035 за 2014 година.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, ал. 2 ЗМСМА, чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 7 ТЗ, чл. 14, ал. 1, т. 14 НУРУПСОБТД, чл. 19, ал. 3, т. 7 от Устава на „Кибела 2014” ЕАД, Общински съвет – Балчик не разпределя печалба, не отнася такава във фонд „Резервен”, не изплаща дивидент, тъй като съгласно представения заверен и настоящо одобрен ГФО за 2014 година през отчетния период дружеството не е извършвало дейност и не е формирало финансов резултат. 3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, ал. 2 ЗМСМА, чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 10 ТЗ, чл. 14, ал. 1, т. 18 НУРУПСОБТД, чл. 19, ал. 3, т. 10 от Устава на „Кибела 2014” ЕАД, Общински съвет Балчик освобождава от отговорност за дейността им през 2014 г. /от датата на основаване и регистрация на търговското дружество в ТР 10.12.2014 г. до 31.12.2014 г. включително/ органите на управление Съвета на директорите на „Кибела 2014” ЕАД в състав: Ивелина Ненкова Грозева председател; Валентин Гичев Атанасов зам.-председател; „Албена” АД чрез представителя му Кристина Венциславова Богданова изпълнителен директор; Еленка Антонова Атанасова член; Георги Иванов Каров член.
4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, ал. 2 ЗМСМА, чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6 ТЗ, чл. 14, ал. 1, т. 13 НУРУПСОБТД, чл. 19, ал. 3, т. 6 от Устава на „Кибела 2014” ЕАД, Общински съвет – Балчик избира и назначава Мариела Спиридонова регистриран одитор за извършване одиторски контрол на „Кибела 2014” ЕАД за 2015 година. Настоящото решение се прие при спазване нормите на чл. 27, ал. 4 и ал. 5 ЗМСМА за кворум и чл. 232а ТЗ. Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура Балчик за Преглед по реда на общия надзор за законност. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на 6 000 лева на РСПБЗН Балчик за извършване на ремонтните дейности. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината
РЕШЕНИЕ 906: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от НПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет 1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъдат предоставени 6 000 лева на РСПБЗН Балчик за извършване на ремонтните дейности. 2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седемнадесета точка от дневния ред: Завишаване бюджета на СОУ „Христо Смирненски” с. Оброчище в дофинансиране за извършване на ремонтни дейности в сградата на училището. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината РЕШЕНИЕ 907: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от НПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет 1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на СОУ “Христо Смирненски” с. Оброчище да бъде завишен с 5 000 лева за извършване на текущ ремонт. 2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 г. 3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за връчване на плакети за принос в приятелските отношения между общините Бран и Балчик. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината РЕШЕНИЕ 908: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да връчи почетен плакет и символичен ключ на град Балчик на господата Георге Херменеану – Кмет и Емил Стоян – нотариус за приноса им в приятелските отношения между общините Балчик и Бран. ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и слети паралелки в общинските училища за учебната 2015/2016 година. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 909: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 и 7 от НАРЕДБА №7/2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (Обн. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г., посл. доп. ДВ. бр.86 от 17 Октомври 2014г..), във връзка с докладни записки от директорите на ОУ „В. Левски” с. Соколово, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Балчик, ОУ „Г.С.Раковски” с. Сенокос, СОУ „Хр. Смирненски” с. Оброчище и СОУ „Хр. Ботев” Балчик с вх. №№ 31-12-7/15.07.2015 г., 31-05-18/22.07.2015 г., 31-26-2/22.07.2015, 31-01-7/22.07.2015 г. и 31-04-10/23.07.2015 г. и становища от началника на РИО Добрич с изх. № ОМД 11-1747/14.07.2015 г., Общински съвет Балчик Р Е Ш И: І. Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в ОУ „Г. С. Раковски” с. Сенокос, ОУ „В. Левски” с. Соколово, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Балчик и СОУ „Христо Смирненски” с. Оброчище за учебната 2015/2016 година, по чл.11, ал. 2, във връзка с чл.11, ал.1, т. 2, и т. 3 от Наредба № 7 / 29.12.2000 г., както следва: ОУ “Васил Левски” село Соколово:І клас-12 ученици-4 уч. недостиг ІІ клас -11 ученици-5 уч.; ІІІ клас-13 ученици-3 уч. ; V клас-10 ученици-8 уч.; VІ клас -13 ученици-5 уч.; VІІ VІІІ клас, слята паралелка-16 уч.-2 уч. 1.ОУ “Г. С. Раковски” село Сенокос: ІІ клас-11 ученици-5 уч.; V клас-17 ученици-1 уч.;VІ клас-16 ученици-2 уч.;VІІ клас-12 ученици-6 уч.;VІІІ клас-13 ученици-5 уч.;ІІІ – ІV клас, слята паралелка-19 ученици 2.ОУ Св. Св. Кирил и Методий” град Балчик:V а, б клас-17 ученици-1 уч.; V б клас-17 ученици-1 уч.;VІ а клас-16 ученици-2 уч.; VІб клас-17 ученици-1 уч. ; VІІ б клас-17 ученици-1 уч. ; VІІІ б клас-17 ученици-1 уч. 4. СОУ „Хр. Смирненски” село Оброчище:ІХ клас-16 ученици-2 ученици;ХІ клас-16 ученици-2 ученици;ХІІ клас-10 ученици-8 ученици 5. СОУ „Хр. Ботев” град Балчик:ХІ б клас-12 ученици-6 ученици
ІІ. Осигурява допълнително финансиране от местни приходи по чл.11, ал.3, т.3 от Наредба № 7 / 29.12.2000 г. за учебната 2015/2016 г., в размер на 20 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик за общо 12 ученици в паралелките на ІХ, ХІ и ХІІ клас в СОУ „Хр. Смирненски” с. Оброчище. ІІІ. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане финансови помощи на граждани. Вносител: д-р Маргарита Калинова председател на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 910: ПКЗССД предлага на ОбС следното проекто-решение: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва: 1. Рафаил Симеонов Тодоров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. 2. Иван Иким от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от Данаил Караджов, кмет на с. Оброчище. 3. Станка Георгиева Станчева от с. Змеево, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева. 4. Сибел Билялова Исмаилова от гр. Балчик, за лечение на детето й Арас Тасимов, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. 5. Демир Анчев Мусов от с. Стражица, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. 6. Ивилина Пенчева Димова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. 7. Никола Стойков Иванов от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от Данаил Караджов, кмет на с. Оброчище. 8. Ленче Янкова Ангелова от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от Данаил Караджов, кмет на с. Оброчище. 9. Джелал Исмаил Али от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. 10. Георги Йорданов Душков от гр. Балчик, за лечение, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева. 11. Зюлбие Салиева Мехмедова от с. Дропла, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева. 12. Галя Севдалинова Маринова от с. Стражица, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. 13. Стелияна Тодорова Тодорова от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева. 14. Весела Димитрова Великова от с. Змеево, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева. 15. Недрет Расимова Ниязиева от с. Ляхово, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Ляхово. 16. Митко Алексиев Стоянов от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. 17. Валентин Хараламбиев Димитров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 2000.00 (две хиляди) лева. 18. Вечие Хюсеинова Реджебова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева. 19. Мария Йорданова Иванова от с. Змеево, за социално подпомагане, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева. 20. Живка Иванова Анещева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесет и първа точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик за даване на съгласие на МБАЛ Балчик ЕООД да сключи договор за банков кредит за оборотни средства. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 911: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 15, ал. 1 от Учредителния акт на „МБАЛ Балчик” ЕООД, чл. 137, ал. 1 от ТЗ ,Общински съвет на Община Балчик, РЕШИ: 1. ОбС Балчик дава съгласие „МБАЛ БАЛЧИК” ЕООД да сключи договор за банков кредит за оборотни средство с банкова финансова институция за сумата 350 000 лева. 2. ОбС – Балчик дава съгласие управляващия и представляващия търговското дружество г- н Иво Войчев да извърши всички необходими правни и фактически действия по отношение усвояване на паричната сума от 350 000 лева осигурена чрез банков кредит, да проведе всички необходими разговори с представители на съответните банкови институции, да предприеме действия по избор на банка кредитор съобразявайки се с най-изгодните за търговското дружество условия по кредита и въобще да извърши онези действия свързани с оптимално управление на дружеството. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 14 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за актуализация на бюджета на общинска администрация за 2015 година. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 912: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от НПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет 1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на общинска администрация в местни дейности да бъде завишен със 66 000 лева. 2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 г. 3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на част от имот в „МБАЛ – Балчик” за изграждане на отделение по Ортопедия. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 913: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ, ОбС – Балчик, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. дава съгласието си да бъде отдаден под наем част от имот с идент. № 02508.82.2.1 /”МБАЛ – Балчик” ЕООД/, намиращ се в ПИ № 02508.82.2 по кад. карта на гр. Балчик – публична общинска собственост, актувана с АОС №217 от 22.02.1999 г., а именно 471 м2, представляващи част от седми етаж, източно крило /бивше “Неврологично отделение”/ за изграждане на отделение по Ортопедия, отговарящо на европейските стандарти за извършване на специализирана ортопедична помощ, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс. 2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 2712,96 лева /две хиляди седемстотин и дванадесет лева и деветдесет и шест стотинки/, без ДДС, съгласно Тарифа за определяне базисните наемни цени на общински помещения и терени на Община Балчик. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ т. 2 по предложение на Росица Пенева, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3. Конкурсни условия: До участие в конкурса се допускат кандидати, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик. Същите трябва да използват горепосоченият имот за изграждане на отделение по Ортопедия, отговарящо на европейските стандарти за извършване на специализирана ортопедична помощ. Кандидатите следва да създадат работни места. Определеният за спечелил кандидат след провеждане на публично оповестен конкурс следва да изготви необходимата документация и проект, съгласно ЗУТ. Направените подобрения са за сметка на наемателя и остават собственост на Община Балчик. 4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик по процедура BG05М9ОР001-1.002 „Активни“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 914: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23, чл. 59 и сл. от глава осма ЗМСМА, и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по процедура BG05М9ОР001-1.002 „Активни“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Общинският съвет Балчик: РЕШИ: 1. Дава съгласие Община Балчик да подаде проектно предложение по процедура BG05М9ОР001-1.002 „Активни“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020; 2. Дава предварително съгласие за създаване и осъществяване на сътрудничество и партньорство с Център за професионално обучение към ЕТ “ВИКТОРИЯ ПЕТРАНКА МИТРЕВА”, обективирано в законово установената за това форма споразумение, и при спазване разпоредбите на глава осма ЗМСМА; 3. На основание §3 от ЗР на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „БКС” гр. Балчик вр. с чл. 52, ал. 1 ЗОбС, възлага на ОбП „БКС” чрез неговия управител, да окаже необходимото съдействие и партньорство за нуждите и изпълнение дейностите по проекта при одобрение проектното предложение по т. 1. 4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесет и пета точка от дневния ред: Отказ от членство на Община Балчик в Сдружение с нестопаска цел в обществена полза “Местна инициативна група“ Балчик“. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 915: На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с възможността Община Балчик да кандидатства по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, единствено в партньорство с друга община Общински съвет Балчик. РЕШИ: 1. Дава съгласие Община Балчик да прекрати своето членство в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна Инициативна Група Балчик“, гр. Балчик, регистрирано в Окръжен съд Добрич, с Решение № 134 от 07.12.2008 г. 2. Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение. ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
АТАНАС ЖЕЧЕВ,
Председателстващ Заседанието на ОбС

Оставете коментар