Конкурс за длъжността “младежки медиатор”, Национална програма “Активиране на неактивни лица”

Aug 8th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

Balchik_logo

Община Балчик обявява свободно работно място за длъжността „младежки медиатор”,
свързана с изпълнение на Национална програма „Активиране на неактивни лица”
I.  Минимални изисквания за заемане на длъжността:
– да бъдат регистрирани като безработни в ДБТ;
– да притежават висше образование по специалности в областта на педагогическите, хуманитерните, социалните, стопанските и правните науки;
–  да притежават умения за работа с персонален компютър – MS Office /Word, Excel/, електронна поща, интернет.
Допълнителни знания и умения:
– да притежават познания за законодателната уредба в областите на заетостта, образованието, обучението на възрастни и социалното подпомагане;
– да притежават знания за програми и насърчителни мерки за заетост и обучение, финансирани от държавния бюджет и Европейските структурни фондове.
– да притежават способност за планиране и организиране на дейността;
– да притежават умения за самостоятелна работа и работа в екип;
– да притежават аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
– да притежават добри комуникативни умения.
II. Основни дейности и задължения:
– Идентифициране на младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда” (ДБТ), и техните потребности чрез събиране на информация и провеждане на неформални срещи – индивидуални и
групови, с цел формиране на тяхното активно поведение на пазара на труда, по въпроси, свързани със заетостта, професионалното обучение, информиране и консултиране;
– Достигане до младежи, които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, което включва тяхното намиране и осъществяването на контакт с младеж от целевата група по Програмата;
– Подпомагане за установяване на активни контакти между бенефициентите на Програмата и институциите;
– Информиране и консултиране на младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ относно законовите разпоредби касаещи статута на заетите, безработните, неактивните – техните права и задължения, възможности за трудова реализация и насочване на лицата към активно поведение на пазара на труда (към ДБТ, училища, центрове за професионално обучение, частни трудови борси, агенции за временна заетост и др.);
– Сътрудничество с представители на местната власт, училищата, работодатели, НПО) и др., при установяване на контакти и работа с младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ;
– Участие в изграждането и в дейността на мрежи за сътрудничество между
заинтересовани институции/училища/НПО с цел ефективна комуникация и работа за реализиране на различни хоризонтални политики, отнасящи се до младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ;
– Групова и индивидуална работа с бенефициентите на програмата – младежи до 29
г., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, с цел предоставяне на
съвети и помощ на безработните, които имат нужда от помощ за търсене и намиране на работа, включване в заетост и обучение в съответствие с индивидуалните им потребности: помощ при изготвяне и редактиране на автобиография,за познаване с различни техники за търсене на работа, избор на подходящо обучение;
– Изпълнява други задачи, свързани с младежката политика на местно ниво, възложени от прекия ръководител;
– Съобразно компетенциите си дава предложения пред прекия си ръководител и пред Министерството на труда и социалната политика за усъвършенстване на дейността и документооборота във връзка с изпълнението й;
– Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали
известни във връзка с изпълняваната работа.
Длъжността се заема по трудово правоотношение с работно време 8 часа.
Основно месечно възнаграждение: 430 лева.
Срок на договора: до 31.12.2017 година.
Мястото на работа за длъжността „младежки медиатор” е в Общинска администрация Балчик.
III. Подборът ще се проведе на два етапа:
– Допускане по документи, съгласно посочените минимални изисквания;
– Интервю с допуснатите кандидати.
IV. Документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие в подбора – по образец;
2. Декларация от кандидата – по образец;
3. Автобиография – Europass формат;
4. Ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и/или правоспособност.
Документите се подават до Кмета на Община Балчик.
Срок за подаване на документите: 17.08.2015 г.
Информацията за класираните кандидати ще бъде изнесена на информационното табло в информационния център в сградата на Община Балчик.
V. Условия за допустимост:
До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления, които са попълнени по приложените образци и към тях са приложени необходимите документи.
До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, чиито документи отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността.

Оставете коментар