ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти

Aug 6th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

Предмет на поръчката: ”Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на територията на град Балчик и услуги, чрез физическа охрана и сигнално – охранителни системи на недвижими имоти собственост на Общината, обособени по позиции”
Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 03.08.2015 г.
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес:9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова – мл. експерт Община Балчик, тел. 0579 71046
Настоящата публична покана е публикувана под номер 9044152 сайта на АОП.
За въпроси и допълнителна информация :Милен Йорданов – ст. юрисконсулт, телефон 0579 71036

Оставете коментар